تحقیق انتقال حرارت جابجایی اجباری در نانوسیالات و بررسی پارامترهای مؤثر بر آن

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

تحقیق انتقال حرارت جابجایی اجباری در نانوسیالات و بررسی پارامترهای مؤثر بر آنتحقیق انتقال حرارت جابجایی اجباری در نانوسیالات و بررسی پارامترهای مؤثر بر آن

دانلود تحقیق انتقال حرارت جابجایی اجباری در نانوسیالات و بررسی پارامترهای مؤثر بر آن

در قالب Word و در ۲۰ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

ﭼﻜﻴﺪه

۱- ﻣﻘﺪﻣﻪ

۲- ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺑﺤﺚ

ﺟﺪول ۱- ﺧﻮاص ذرات آﻟﻮﻣﻴﻨﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه

۲-۱- تأﺛﻴﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﺎﻻت

ﺟﺪول ۲- ﺗأﺛﻴﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﻧﺎﻧﻮ ﺳﻴﺎﻻت

۲-۲- ﺗأﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ نانوذره ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﻧﺎﻧﻮ ﺳﻴﺎﻻت

ﺟﺪول۳- اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺎﻧﻮذرات ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﺎﻻت

۲-۳- اﺛﺮ ﻋﺪد بی‌بعد رﻳﻨﻮﻟﺪز ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت

ﺟﺪول ۴- ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ در اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﺪد رﻳﻨﻮﻟﺪز

۴- اﺛﺮ اﻧﺪازه ﻧﺎﻧﻮذرات ﺑﺮ روی ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﺎل

۳- نتیجه‌گیری

ﻣﺮاﺟﻊ

ﭼﻜﻴﺪه

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻧﺎﻧﻮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و اﻫﻤﻴﺖ و ﻛﺎرﺑﺮد آن در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ وﻳﮋه در فرایندهای ﺳﺮﻣﺎیشی و ﮔﺮﻣﺎیشی در این ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗأﺛﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی مؤثر ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﺎﻻت ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ دﻣﺎی ورودی ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﺎل، ﻋﺪد بی‌بعد رﻳﻨﻮﻟﺪز، اﻧﺪازه ﻧﺎﻧﻮذرات و ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺎﻧﻮذرات ﺑﺮ روی ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﺎﻻت ﺗأﺛﻴﺮ دارﻧﺪ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ، اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﺎﻻت، اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ملاحظه‌ای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺎل ﭘﺎﻳﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ می‌تواند تأﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت در آن‌ها ﻧﻘﺶ دارد، داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

قوانین ارسال دیدگاه

  • دیدگاه‌های فینگلیش تأیید نخواهند شد.
  • دیدگاه‌های نامرتبط به مطلب تأیید نخواهند شد.
  • از درج دیدگاه‌های تکراری پرهیز نمایید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تحقیق انتقال حرارت جابجایی اجباری در نانوسیالات و بررسی پارامترهای مؤثر بر آن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 × = 30