تحقیق بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

تحقیق بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومیتحقیق بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی

دانلود تحقیق بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی

در قالب Word و در ۴۴ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده

مقدمه و بیان مسئله

هدف پژوهش

فرضیه‌های پژوهش

پرسش‌های اساسی

پیشینه پژوهش

جامعه آماری و روش نمونه‌گیری

روش پژوهش و ابزار گردآوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

یافته‌های پژوهش

جدول ۱ رضایت شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در مراکز استان‌ها

جدول ۲ رضایت شغلی کتابداران بر اساس شاخص کلی

جدول ۳ همبستگی بین شاخص کلی و شاخص تفصیلی

جدول ۴ رضایت شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در مراکز استان‌ها بر حسب ابعاد رضایت شغلی

آزمون فرضیه‌های پژوهش

جدول ۵ نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف

جدول ۶ نتایج آزمون فریدمن

جدول ۷ شاخص‌های میانگین و انحراف معیار رضایت شغلی کتابداران بر حسب رشته تحصیلی (کتابداری و غیر کتابداری)

جدول ۸ نتایج آزمون t برای مقایسه رضایت شغلی کتابداران بر حسب رشته‌ تحصیلی

بحث و نتیجه‌گیری

منابع

چکیده

هدف پژوهش حاضر، آگاهی از میزان رضایت شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور است. روش پژوهش پیمایشی تحلیلی و ابزار مورد استفاده، پرسشنامه و جامعه آماری مورد مطالعه نمونه‌ای به تعداد ۵۴۲ نفر از کتابداران کتابخانه‌های عمومی در مراکز استان‌هاست. برای اجرای این پژوهش، ابتدا مدلی برای سنجش رضایت شغلی کتابداران در قالب ۶ بُعد و ۲۷ متغیر طراحی شد و رضایت شغلی کتابداران بر اساس مدل طراحی شده و با احتساب نمرات ۲۷ متغیر محاسبه گردید. بر اساس یافته‌ها، رضایت شغلی کتابداران از حد متوسط پایین‌تر است.

در رابطه با ابعاد رضایت شغلی، رضایت از ابعاد امکانات مادی و رفاهی، ثبات شغلی، خودشکوفایی و ماهیت شغل پایین‌تر از حد متوسط، و رفتار مدیر و روابط متقابل بالاتر از حد متوسط است. در این پژوهش، تفاوت معناداری بین میانگین رضایت شغلی کتابداران بر حسب رشته تحصیلی (کتابداری و غیرکتابداری) مشاهده نشد. یافته‌های پژوهش حاضر که نشانگر نارضایتی کتابداران از اکثر متغیرهای شغلی است، ضرورت توجه مسئولان به بهبود شرایط کاری کتابداران کتابخانه‌های عمومی کشور را مطرح می‌کند.