تحقیق بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فرهنگ یادگیری سازمانی در دستگاه های اجرایی شهرستان لاهیجانبررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فرهنگ یادگیری سازمانی 300x225 - تحقیق بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فرهنگ یادگیری سازمانی

دانلود تحقیق بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فرهنگ یادگیری سازمانی در دستگاه های اجرایی شهرستان لاهیجان

در قالب Word و در ۱۱۱ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

۱-۱ مقدمه

۱-۲ عنوان تحقیق

۱-۳ بیان مسأله

۱-۴ اهمیت و ضرورت تحقیق

۱-۵ اهداف تحقیق

۱-۵-۱ اهداف کلی

۱-۵-۲- اهداف جزئی

۱-۶ قلمرو تحقیق

۱-۶-۱ قلمرو مکانی تحقیق

۱-۶-۲ قلمرو زمانی تحقیق

۱-۶-۳ قلمرو موضوعی تحقیق

۱-۷ تعریف واژه ها

۱-۷-۱ تعاریف نظری

۱-۷-۲ تعاریف عملیاتی

۱-۸ نوع متغیرهای تحقیق

۱-۸-۱ متغیر پیش بین

۱-۸-۲ متغیرملاک

۱-۹ خلاصه

مقدمه

۲-۱ بخش اول: سرمایه اجتماعی

۲-۱-۱ مبانی نظری سرمایه اجتماعی

۲-۱-۲ دیدگاه صاحب نظران در رابطه با سرمایه اجتماعی

۲-۱-۲-۱ فوکویاما

۲-۱-۲-۲ بوردیو (۲۰۰۰ – ۱۹۳۰)

۲-۱-۳ مؤلفه های متغیر سرمایه اجتماعی

۲-۱-۴ سطوح (طبقه‌بندی) و شاخص‌های سرمایه‌های اجتماعی

۲-۱-۵ منفعت اقتصادی سرمایه اجتماعی

۲-۱-۶ پیامدهای مثبت سرمایه اجتماعی

۲-۱-۷ چگونه می توان سرمایه اجتماعی را در سازمان تسهیل کرد؟

۲-۱-۸ دستوراتی برای تقویت سرمایه اجتماعی درسازمان

۲-۱-۸-۱ کارکردهای مثبت سرمایه اجتماعی

۲-۲ بخش دوم: فرهنگ یادگیری سازمانی

۲-۲-۱ ماهیت فرهنگ یادگیری سازمانی

۲-۲-۲ مؤلفه های فرهنگ یادگیری سازمانی

۲-۲-۲-۵ توانمندسازی

۲-۲-۳ یادگیری و شکل‌گیری فرهنگ

۲-۲-۴ مفهوم فرهنگ سازمانی

۲-۲-۵تعریف های فرهنگ سازمانی

۲-۲-۵ویژگی های فرهنگ سازمانی

۲-۲-۷ چگونگی شکل‌گیری و تداوم فرهنگ سازمانی

۲-۲-۸ فرهنگ یادگیری (ویژگی‌های فرهنگ در سازمان‌های یادگیرنده)

۲-۲-۹ مفهوم یادگیری در سازمان

۲-۲-۱۰ تعریف سازمان یادگیرنده‌

۲-۲-۱۱ یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده

۲-۲-۱۲ ویژگی‌های یادگیری سازمانی

۲-۲-۱۳ ویژگی های فرهنگ سازمانی یادگیرنده

۲-۲-۱۴ فرهنگهای یادگیرنده و رهبران یادگیرنده

۲-۲-۱۵ فرهنگ یادگیرنده، تجلی عینی تعامل فرهنگ و یادگیری سازمانی

۲-۲-۱۶ سطوح فرهنگ و یادگیری سازمانی

۲-۲- ۱۷ فرایند یادگیری سازمانی

۲-۲-۱۸ مدیریت فرایند یادگیری

۲-۲-۱۹ قابلیت یادگیری سازمانی

۲-۲-۲۰ موانع یادگیری سازمانی

۲-۲-۲۱ راه‌های غلبه بر موانع یادگیری سازمانی

۲-۳ بخش سوم: تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع تحقیق

۲-۳-۱ تحقیقات انجام شده در زمینه سرمایه اجتماعی در داخل کشور

۲-۳-۲ تحقیقات انجام شده در زمینه سرمایه اجتماعی در خارج کشور

۲-۳-۳ تحقیقات انجام شده در زمینه فرهنگ یادگیری سازمانی در داخل کشور

۲-۳-۴ تحقیقات انجام شده در زمینه فرهنگ یادگیری سازمانی در خارج کشور

۲-۴ بخش چهارم: چارچوب نظری تحقیق

۲-۴-۱ چارچوب نظری

۲-۴-۲ مدل مفهومی تحقیق

۲-۴-۳ مدل تحلیلی تحقیق

۲-۴-۴ فرضیات تحقیق

۲-۵ خلاصه

مقدمه

۳-۱ روش تحقیق

۳-۲ فرایند تحقیق

۳-۳ جامعه آماری

۳-۴ روش نمونه گیری و حجم نمونه

۳-۵ ابزار گردآوری داده ها

۳-۶ روایی و پایایی ابزار سنجش

۳-۷ روش تجزیه و تحلیل داده ها

۳-۸ خلاصه

مقدمه

۴-۱ توصیف شاخص های دموگرافیک (بررسی ویژگی های عمومی)

۴-۱-۱ وضعیت جنسیت آزمودنی ها

جدول ۴-۱ توزیع فراوانی وضعیت جنسیت آزمودنی ها

۴-۱-۲ وضعیت تاهل آزمودنی ها

جدول ۴-۲ توزیع فراوانی وضعیت تاهل آزمودنی ها

نمودار ۴-۲ درصد فراوانی وضعیت تاهل آزمودنی ها

۴-۱-۳ وضعیت میزان تحصیلات آزمودنی ها

جدول ۴-۳ توزیع فراوانی وضعیت میزان تحصیلات آزمودنی ها

نمودار ۴-۳ درصد فراوانی وضعیت میزان تحصیلات آزمودنی ها

۴-۱-۴ وضعیت سن آزمودنی ها

جدول ۴-۴ توزیع فراوانی وضعیت سن آزمودنی ها

نمودار۴-۴ درصد فراوانی وضعیت سن آزمودنی

۴-۱-۵ وضعیت سابقه خدمت آزمودنی ها

جدول ۴-۵ توزیع فراوانی وضعیت سابقه خدمت آزمودنی ها

نمودار ۴-۵ درصد فراوانی وضعیت سابقه خدمت آزمودنی ها

۴-۲ وضعیت متغیرهای تحقیق

۴-۲-۱ وضعیت متغیر سرمایه اجتماعی

جدول ۴-۶ توزیع فراوانی متغیر سرمایه اجتماعی

نمودار ۴-۶ درصد فراوانی متغیر سرمایه اجتماعی

الف: وضعیت مؤلفه های متغیر سرمایه اجتماعی

۴-۲-۲ وضعیت متغیر سرمایه شناختی

جدول ۴-۷ توزیع فراوانی متغیر سرمایه شناختی

نمودار ۴-۷ درصد فراوانی متغیر سرمایه شناختی

۴-۲-۳ وضعیت متغیر سرمایه رابطه ای:

جدول ۴-۸ توزیع فراوانی متغیر سرمایه رابطه ای

نمودار ۴-۸ درصد فراوانی متغیر سرمایه رابطه ای

۴-۲-۴ وضعیت متغیر سرمایه ساختاری:

جدول ۴-۹ توزیع فراوانی متغیر سرمایه ساختاری

نمودار ۴-۹ درصد فراوانی متغیر سرمایه ساختاری

۴-۲-۵ نمره های سرمایه اجتماعی و مؤلفه های آن

جدول ۴-۱۰ آماره های توصیفی نمره های سرمایه اجتماعی و مؤلفه های آن

۴-۲-۶ بررسی توزیع متغیر سرمایه اجتماعی و مؤلفه های آن

وضعیت متغیر فرهنگ یادگیری سازمانی و مؤلفه های آن

۴-۲-۷ وضعیت متغیر فرهنگ یادگیری سازمانی

جدول ۴-۱۱ توزیع فراوانی متغیر فرهنگ یادگیری سازمانی

نمودار ۴-۱۵ درصد فراوانی متغیر فرهنگ یادگیری سازمانی

وضعیت مؤلفه های متغیر فرهنگ یادگیری سازمانی

۴-۲-۸ وضعیت متغیر یادگیری مستمر

جدول ۴-۱۲ توزیع فراوانی متغیر یادگیری مستمر

نمودار ۴-۱۶ درصد فراوانی متغیر یادگیری مستمر

۴-۲-۹ وضعیت متغیر بررسی و گفتگو

نمودار ۴-۱۷ درصد فراوانی متغیر بررسی وگفتگو

۴-۲-۱۰ وضعیت متغیر یادگیری تیمی

جدول ۴-۱۴ توزیع فراوانی متغیر یادگیری تیمی

نمودار ۴-۱۸ درصد فراوانی متغیر یادگیری تیمی

۴-۲-۱۱ وضعیت متغیر سیستم های جایگزینی

جدول ۴-۱۵ توزیع فراوانی متغیر سیستم های جایگزینی

نمودار ۴-۱۹ درصد فراوانی متغیر سیستم های جایگزینی

۴-۲-۱۲ وضعیت متغیر توانمند سازی

جدول ۴-۱۶ توزیع فراوانی متغیر توانمند سازی

نمودار ۴-۲۰ درصد فراوانی متغیر توانمند سازی

۴-۲-۱۳ وضعیت متغیر ارتباط سیستمی

جدول ۴-۱۷ توزیع فراوانی متغیر ارتباط سیستمی

نمودار ۴-۲۱ درصد فراوانی متغیر ارتباط سیستمی

۴-۲-۱۴ وضعیت متغیر رهبری استراتژیک:

جدول ۴-۱۸ توزیع فراوانی متغیر رهبری استراتژیک

نمودار ۴-۲۲ درصد فراوانی متغیر رهبری استراتژیک

۴-۲- ۱۵ نمره های متغیر فرهنگ یادگیری سازمانی و مؤلفه های آن

جدول ۴-۱۹ آماره های توصیفی متغیر فرهنگ یادگیری سازمانی و مؤلفه های آن

۴-۳ بررسی فرضیه های تحقیق

جدول ۴-۲۰: آزمون کلموگرف اسمیرنف برای بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تحقیق

۴-۳ بررسی فرضیه های تحقیق

۴-۳-۱ بین میزان سرمایه اجتماعی و فرهنگ یادگیری سازمانی کارکنان در دستگاه های اجرایی شهرستان لاهیجان رابطه وجود دارد.

جدول ۴-۲۱ آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین میزان سرمایه اجتماعی و فرهنگ یادگیری سازمانی کارکنان

۴-۳-۲ بین میزان سرمایه شناختی و فرهنگ یادگیری سازمانی کارکنان در دستگاه های اجرایی شهرستان لاهیجان رابطه وجود دارد.

جدول ۴-۲۲: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین میزان سرمایه شناختی و فرهنگ یادگیری سازمانی کارکنان

۴-۳-۳ بین میزان سرمایه رابطه ای و فرهنگ یادگیری سازمانی کارکنان در دستگاه های اجرایی شهرستان لاهیجان رابطه وجود دارد.

جدول ۴-۲۳ آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین میزان سرمایه رابطه ای و فرهنگ یادگیری سازمانی کارکنان

۴-۳-۴ بین میزان سرمایه ساختاری و فرهنگ یادگیری سازمانی کارکنان در دستگاه های اجرایی شهرستان لاهیجان رابطه وجود دارد.

جدول ۴-۲۴ آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین میزان سرمایه ساختاری و فرهنگ یادگیری سازمانی کارکنان

۴-۴-۱ مؤلفه های میزان سرمایه اجتماعی (سرمایه ساختاری ،سرمایه شناختی ،سرمایه رابطه ای) می توانند فرهنگ یادگیری سازمانی را پیش بینی کنند.

جدول ۴-۲۵ آماره آزمون دوربین واتسون برای بررسی فرض نرمال بودن خطاها

جدول ۴-۲۶ متغیرهای وارد شده و خارج شده به مدل رگرسیونی

جدول ۴-۲۷ خلاصه مدل

جدول۴-۲۸ آماره های آزمون anova (تحلیل واریانس) برای بررسی تأثیر متغیرهای پیش بین (سرمایه ساختاری، سرمایه شناختی، سرمایه رابطه ای) بر متغیر ملاک (فرهنگ یادگیری سازمانی)

جدول ۴-۲۹ جدول ضرایب رگرسیونی مدل ۲ (سرمایه شناختی و سرمایه رابطه ای)

مقدمه

۵-۱ یافته های پژوهش

۵-۱-۱ یافته های مربوط به متغیرهای ویژگی های دموگرافیک (جمعیت شناختی)

۵-۱-۳ نتایج فرضیه های پژوهش

۵-۱-۳-۱ نتایج فرضیه اصلی

۵-۱-۴ رگرسیون چند متغیره

۵-۲ بحث و بررسی

۵-۳ محدودیت های تحقیق

۵-۴ پیشنهادها

۵-۴-۱ پیشنهادهای پژوهش

۵-۴-۲ پیشنهادهای کاربردی

۵-۴-۳ پیشنهادهایی به پژوهشگران آینده

۵-۵ خلاصه

فهرست منابع

فهرست منابع انگلیسی

چکیده

هدف این پژوهش رابطه بین سرمایه اجتماعی و فرهنگ یادگیری سازمانی در دستگاه های اجرایی شهرستان لاهیجان می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی شهرستان لاهیجان تشکیل می دهند که با توجه به فرمول کوکران ۳۴۱ نفر انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری دو پرسشنامه سرمایه اجتماعی و فرهنگ یادگیری سازمانی بود که روایی این پرسشنامه ها به ترتیب ۹۵۶/۰ و ۹۸۰/۰ و پایایی ۹۵۹/۰ و۹۷۳/۰ به دست آمد. جهت بررسی آزمون فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و رگرسیون خطی چندمتغیره، و از طریق نرم افزار spss استفاده گردید. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که بین دو متغیر سرمایه اجتماعی و فرهنگ یادگیری سازمانی با ضریب همبستگی پیرسون ۸۱۸/۰ رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد.

همچنین مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین سرمایه شناختی و متغیر فرهنگ یادگیری سازمانی برابر ۷۵۱/۰، بین سرمایه رابطه ای و متغیر فرهنگ یادگیری سازمانی برابر ۵۹۸/۰، بین سرمایه ساختاری و متغیر فرهنگ یادگیری سازمانی برابر ۷۹۳/۰، به دست آمد و مشخص گردید بین سه مؤلفه سرمایه اجتماعی در این پژوهش با فرهنگ یادگیری سازمانی رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد. نتایج نشان می دهد برای نهادینه کردن فرهنگ یادگیری سازمانی به عنوان یک عامل اساسی در فرهنگ فردی و سازمانی، توجه خاص به سرمایه اجتماعی در سازمان ها برای ارتقای این نوع فرهنگ ضروری است. لذا پیشنهاد می گردد مدیران با ارتقاء سرمایه اجتماعی متناسب با اهداف سازمان، زمینه را برای رشد فرهنگ یادگیری سازمانی فراهم سازند.

0/5 (0 نظر)

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تحقیق بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فرهنگ یادگیری سازمانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که تابع Privacy Policy and Terms of Use است.