تحقیق بررسی رابطه توانمند‌سازی با عملکرد کارکنانبررسی رابطه توانمند‌سازی با عملکرد کارکنان 1 300x175 - تحقیق بررسی رابطه توانمند‌سازی با عملکرد کارکنان

دانلود تحقیق بررسی رابطه توانمند‌سازی با عملکرد کارکنان

در قالب Word و در ۱۲۰ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده تحقیق

فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه

بیان مسئله

۱-۲ اهمیت و ضرورت پژوهش

۱-۳ اهداف تحقیق

 ۱-۳-۱ هدف کلی

 ۱-۳-۲ اهداف جزئی

۱-۴ فرضیات تحقیق

۱-۵ متغیرهای پژوهش

۱-۶ قلمرو پژوهش

۱-۷ تعریف اصطلاحات و مفاهیم

 ۱-۷-۱ آموزش

 ۱ -۷-۲ تفویض اختیار

 ۱ -۷-۳ غنی‌سازی شغلی

 ۱-۷-۴ نگرش‌ها

 ۱-۷-۵ ایجاد انگیزه

۱-۸ عملکرد

فصل دوم- ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ منابع انسانی

۲-۱-۱اهمیت منابع انسانی

 ۲-۱-۲- ابعاد توسعه منابع انسانی

۲-۲ توانمندسازی

 ۲-۲-۱ تاریخچه و تعریف توانمندسازی

 ۲-۲-۲ اهمیت و نقش توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان‌های امروزه

 ۲-۲-۳ مدل‌‌‌های توانمندسازی

 ۲-۲-۴ توانمندسازی به عنوان رویکردی شناختی

 ۲ -۲-۵ عوامل مؤثر بر توانمندسازی

 ۲-۲-۶ رهنمودهایی برای اجرای توانمندسازی

 ۲-۲-۷اصول توانمندسازی

 ۲ -۲-۸ آموزش توانمندسازی

 ۲-۲-۸- ۱ انواع آموزش

 ۲-۸-۲- ۲ اهداف آموزش

 ۲-۲-۸-۳ ساختار آموزش در توانمند‌سازی

 ۲ -۲-۹ مؤلفه‌های نگرش‌ها

 ۲-۲-۹-۱ ویژگی‌های منبع تغییردهنده نگرش

 ۲-۲-۹-۲ انواع نگرش

 ۲-۲-۹-۳ نگرش اقتضایی

 ۲-۲-۹-۴ اتخاذ نگرش مثبت

 ۲-۲-۹-۵- ارتباط نگرش/رفتار

 ۲-۲-۱۰ رهبری و توانمندسازی

۲-۳ عملکرد

 ۲-۳-۱ تعریف ارزیابی عملکرد

 ۲ -۳-۲ عوامل مؤثر بر ارزیابی عملکرد

 ۲ -۳-۳ پاداش مبتنی به عملکرد

۲-۴ پیشینه تحقیق

 ۲-۴-۱ تحقیقات انجام شده در داخل کشور

مفاهیم نظری تحقیق

فصل سوم: روش‌شناسی

۳-۱ روش تحقیق

۳-۲ جامعه آماری

۳-۳ حجم نمونه و روش آمارگیری

۳-۴ روش گردآوری داده‌ها

۳-۵ ابزار پژوهش

۳-۶ تکنیک‌های توصیف و تحلیل داده‌ها

۳-۷ پایایی

 ۱- سازه آموزش شغلی

 ۲- سازه غنی‌سازی شغل

 ۳- سازه تفویض اختیار

 ۴- سازه انگیزه‌های فردی

 ۵- سازه سبک مدیریت مشارکتی

 ۶- سازه نگرش شغلی

۳-۸ روایی

۳-۹ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

مقدمه

۴-۱ تحلیل تک متغیره

 ۴-۱-۱ آموزش شغلی

 ۴-۱-۲ غنی‌سازی شغل

 ۴-۱-۳ تفویض اختیار

 ۴-۱-۴ انگیزه‌های فردی

 ۴-۱-۵ سبک مدیریت مشارکتی

 ۴-۱-۶ نگرش شغلی

 ۴-۱-۷ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت

 ۴-۱-۸ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن

 ۴-۱-۹ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سطح تحصیلات

۴-۲ تحلیل دو متغیره

 ۴-۲-۱ آزمون فرضیات تحقیق

 ۴-۲-۱-۱ آموزش شغلی با توانمندسازی و افزایش عملکرد کارکنان رابطه دارد

 ۴-۲-۱-۲ تفویض اختیار با توانمندسازی و افزایش عملکرد کارکنان رابطه دارد

 ۴-۲-۱-۳ غنی‌سازی شغلی با توانمندسازی و افزایش عملکرد کارکنان رابطه دارد

 ۴-۲-۱-۴ انگیزه‌های فردی با توانمندسازی و افزایش عملکرد کارکنان رابطه دارد

 ۴-۲-۱-۵ سبک مدیریت مشارکتی با توانمندسازی و افزایش عملکرد کارکنان رابطه دارد

 ۴-۲-۱-۶ نگرش شغلی با توانمندسازی و افزایش عملکرد کارکنان رابطه دارد

فصل پنجم: نتیجه‌گیری

مقدمه

۵-۱ نتایج بر اساس یافته‌های تحقیق

 ۵-۱-۱ توصیف متغیرها

 ۵-۱-۲ تحلیل فرضیات

 ۵-۱-۲-۱ فرضیه اول

 ۵-۱-۲-۲ فرضیه دوم

 ۵-۱-۲-۳ فرضیه سوم

 ۵-۱-۲-۴ فرضیه چهارم

 ۵-۱-۲-۵ فرضیه پنجم

 ۵-۱-۲-۶ فرضیه ششم

۵-۲ نتیجه‌‌گیری کلی

۵-۳ محدودیت‌های تحقیق

 ۵-۳ -۱ محدودیت تحقیق

 ۵-۳ -۲ محدودیت محقق

۵-۴ پیشنهادات بر اساس یافته‌های تحقیق

 ۵-۴-۱ پیشنهاد در خصوص توانمندسازی

 ۵-۴ -۲ پیشنهاد جهت تحقق افزایش عملکرد کارکنان

 ۵-۴ -۳ پیشنهادات برای سایر پژوهشگران

پرسشنامه

منابع و مأخذ

فهرست جداول

جدول ۱-۲ مدل توانمندی اسپرتیز»

جدول ۲-۲«فرایند تغییر در تواناسازی- مأخذ: کتاب تواناسازی کارکنان «اسکات. ژاف»

جدول ۳-۲ عبدالهی: ۱۳۸۵، ص ۱۳»

جدول ۱-۳ آلفای کرونباخ سازه آموزش شغلی

جدول ۲-۳ آزمون برآورد هماهنگی سؤالات سازه آموزش شغلی

جدول ۳-۳ آلفای کرونباخ سازه غنی‌سازی شغل

جدول ۴-۳ آزمون برآورد هماهنگی سؤالات سازه غنی‌سازی شغل

جدول ۵-۳ آلفای کرونباخ تفویض اختیار

جدول ۶-۳ آزمون برآورد هماهنگی سؤالات تفویض اختیار

جدول ۷-۳ آلفای کرونباخ سازه انگیزه‌های فردی

جدول ۸-۳ آزمون برآورد هماهنگی سؤالات سازه انگیزه‌های فردی

جدول ۹-۳ آلفای کرونباخ سازه سبک مدیریت مشارکتی

جدول ۱۰-۳ آزمون برآورد هماهنگی سؤالات سازه سبک مدیریت مشارکتی

جدول ۱۱-۳ آلفای کرونباخ سازه نگرش شغلی

جدول ۱۲-۳ آزمون برآورد هماهنگی سؤالات سازه نگرش شغلی

جدول۱۳-۳ محاسبه آلفای کرونباخ برای متغیرهای سازه‌ای

جدول۱-۴ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه‌های آموزش شغلی

جدول ۲-۴ جدول آماره‌های توصیفی متغیر آموزش شغلی

جدول۳-۴ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه‌های غنی‌سازی شغل

جدول ۴-۴ جدول آماره‌های توصیفی متغیر غنی‌سازی شغلی

جدول۵-۴ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه‌های تفویض اختیار

جدول ۶-۴ جدول آماره‌های توصیفی تفویض اختیار

جدول ۷-۴ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه‌های انگیزه‌های فردی

جدول ۸-۴ جدول آماره‌های توصیفی انگیزه‌های فردی

جدول ۹-۴ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه‌های سبک مدیریت مشارکتی

جدول ۱۰-۴ جدول آماره‌های توصیفی سبک مدیریت مشارکتی

جدول ۱۱-۴ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه‌های نگرش شغلی

جدول ۱۲-۴ جدول آماره‌های توصیفی نگرش شغلی

جدول ۱۳-۴ جدول شاخص مرکز متغیر جنسیت

جدول ۱۴-۴ جدول توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع جنسیت

جدول ۱۵-۴ خلاصه آماری سن

جدول ۱۶-۴ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن

جدول ۱۷-۴ جدول شاخص مرکزی متغیر تحصیلات

جدول ۱۸- ۴ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی

جدول ۱۹-۴ آماره کی دو فرضیه اول

جدول ۲۰-۴ آماره کی دو فرضیه دوم

جدول ۲۱-۴ آماره کی دو فرضیه سوم

جدول ۲۲-۴ آماره کی دو فرضیه چهارم

جدول ۲۳-۴ آماره کی دو فرضیه پنجم

جدول ۲۳-۴ آماره کی دو فرضیه ششم

فهرست نمودارها

نمودار ۱-۱ انواع سبک‌های رهبری

نمودار ۲-۱ مفاهیم نظری تحقیق

نمودار۱-۴

نمودار۲-۴

نمودار۳-۴

نمودار ۴-۴

نمودار۵-۴

نمودار ۶-۴

چکیده

از عوامل مهم بقا و حیات سازمان‌ها، کیفیت و توانمندی نیروی انسانی است که اهمیت آن به مراتب فراتر از فناوری‌های جدید، منابع مالی و مادی است. در این راستا نقش نیروی انسانی کارآمد، توانا و دانا در تحقق اهداف سازمانی امری غیر قابل انکار می‌باشد. نیروی انسانی توانمند، سازمان توانمند را به وجود می‌آورد و سازمان توانمند محیطی است که کارکنان در گروه‌های مختلف، در انجام فعالیت‌ها با یکدیگر همکاری می‌کنند (عبدالهی: ۱۳۸۵، ص۱۴۹). هدف پژوهشگر در این تحقیق بررسی رابطه توانمندسازی منابع انسانی و عملکرد آن‌ها در زندان‌هاست.

برای انجام این کار از جامعه آماری ۱۴۳ نفری تعداد ۱۰۴نفر نمونه بر اساس جدول مورگان از کارکنان زندان‌های استان خراسان شمالی برای تأیید یا رد فرضیه‌‌‌های تحقیق و مؤلفه‌‌‌های تأثیر آموزش شغلی، تفویض اختیار، انگیزه‌های فردی، غنی‌سازی شغل، سبک مدیریت و توانمندی بر عملکرد مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده که از روایی محتوا و پایایی مناسب برخوردار می‌باشد.

روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده که از طریق آن و تجزیه تحلیل داده‌ها آموزش شغلی، انگیزه‌های فردی، توانمندی، تفویض اختیار، غنی‌سازی شغل، سبک مدیریت مورد تأیید قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که متغیر سبک مدیریت مشارکتی با ضریب ۸۳۲/۰ مؤثرترین عامل بر افزایش عملکرد کارکنان می‌باشد. به عبارت دیگر هر سازمانی که بتواند از نظر و تخصص کارکنان خود در تصمیم‌‌گیری استفاده نماید، سریع‌تر و با اطمینان خاطر بیشتر به اهداف سازمانی خود می‌رسد.

0/5 (0 نظر)

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تحقیق بررسی رابطه توانمند‌سازی با عملکرد کارکنان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که تابع Privacy Policy and Terms of Use است.