تحقیق بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومیبررسی میزان رضایت شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی 300x225 - تحقیق بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی

دانلود تحقیق بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی

در قالب Word و در ۴۴ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده

مقدمه و بیان مسئله

هدف پژوهش

فرضیه‌های پژوهش

پرسش‌های اساسی

پیشینه پژوهش

جامعه آماری و روش نمونه‌گیری

روش پژوهش و ابزار گردآوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

یافته‌های پژوهش

جدول ۱ رضایت شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در مراکز استان‌ها

جدول ۲ رضایت شغلی کتابداران بر اساس شاخص کلی

جدول ۳ همبستگی بین شاخص کلی و شاخص تفصیلی

جدول ۴ رضایت شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در مراکز استان‌ها بر حسب ابعاد رضایت شغلی

آزمون فرضیه‌های پژوهش

جدول ۵ نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف

جدول ۶ نتایج آزمون فریدمن

جدول ۷ شاخص‌های میانگین و انحراف معیار رضایت شغلی کتابداران بر حسب رشته تحصیلی (کتابداری و غیر کتابداری)

جدول ۸ نتایج آزمون t برای مقایسه رضایت شغلی کتابداران برحسب رشته‌ تحصیلی

بحث و نتیجه‌گیری

منابع

چکیده

هدف پژوهش حاضر، آگاهی از میزان رضایت شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور است. روش پژوهش پیمایشی تحلیلی و ابزار مورد استفاده، پرسشنامه و جامعه آماری مورد مطالعه نمونه‌ای به تعداد ۵۴۲ نفر از کتابداران کتابخانه‌های عمومی در مراکز استان‌هاست. برای اجرای این پژوهش، ابتدا مدلی برای سنجش رضایت شغلی کتابداران در قالب ۶ بُعد و ۲۷ متغیر طراحی شد و رضایت شغلی کتابداران بر اساس مدل طراحی شده و با احتساب نمرات ۲۷ متغیر محاسبه گردید. بر اساس یافته‌ها، رضایت شغلی کتابداران از حد متوسط پایین‌تر است.

در رابطه با ابعاد رضایت شغلی، رضایت از ابعاد امکانات مادی و رفاهی، ثبات شغلی، خودشکوفایی و ماهیت شغل پایین‌تر از حد متوسط، و رفتار مدیر و روابط متقابل بالاتر از حد متوسط است. در این پژوهش، تفاوت معناداری بین میانگین رضایت شغلی کتابداران بر حسب رشته تحصیلی (کتابداری و غیرکتابداری) مشاهده نشد. یافته‌های پژوهش حاضر که نشانگر نارضایتی کتابداران از اکثر متغیرهای شغلی است، ضرورت توجه مسئولان به بهبود شرایط کاری کتابداران کتابخانه‌های عمومی کشور را مطرح می‌کند.

0/5 (0 نظر)