تحقیق بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهیبررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی 300x230 - تحقیق بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی

دانلود تحقیق بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی

در قالب Word و در ۱۳۱ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول

تعاریف و مفاهیم

مقدمه

آغاز زندگی اجتماعی کودک

مهم‌ترین مراحل تحول شخصیت اجتماعی کودکان از نظرمید:

جامعه‌پذیری

عوامل یا کارگزاران جامعه‌پذیری

عوامل دیگر

هدف‌های جامعه‌پذیری

اجتماعی شدن

پاسخ به این سؤال که آیا انسان اجتماعی است؟

گونه‌های اجتماعی شدن

تأثیر هنجارها بر اجتماعی شدن فرد

اهداف اجتماعی شدن

عوامل اجتماعی شدن

خانواده

روابط همسالان

مدارس

رسانه‌های همگانی

سایر عوامل اجتماعی شدن

باز اجتماعی شدن

روش‌های پرورش مسئولیت‌پذیری و رشد عزت نفس

فصل دوم

چهارچوب عملی تحقیق

موضوع تحقیق

اهداف تحقیق

هدف کلی

هدف جزئی

طرح مسئله تحقیق

فرضیات

جامعه آماری

واحد آماری

روش نمونه‌گیری و حجم نمونه

روش تحقیق

تعاریف و مفاهیم

پیشینه تحقیق

مسئولیت آموزش ارزش‌ها وظیفه همه نیروهای تربیتی جامعه

فصل سوم

توصیف یافته‌های آماری

جدول شماره ۱-۱ توزیع پاسخگویان بر حسب سن در مدارس دولتی

جدول شماره ۲-۱ توزیع پاسخگویان بر حسب سن در مدارس غیر انتفاعی

جدول شماره ۱-۲ توزیع پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی در مدارس دولتی

جدول شماره ۲-۲ توزیع پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی در مدارس غیر انتفاعی

جدول شماره ۱-۳ توزیع پاسخگویان بر حسب تعداد نفرات خانواده در مدارس دولتی

جدول شماره ۲-۳ توزیع پاسخگویان بر حسب تعداد نفرات خانواده در مدارس غیر انتفاعی

جدول شماره ۱-۴ توزیع پاسخگویان بر حسب فرزند چندم خانواده در مدارس دولتی

جدول شماره ۲-۴ توزیع پاسخگویان بر حسب فرزند چندم خانواده در مدارس غیر انتفاعی

جدول شماره ۱-۵ توزیع پاسخگویان بر حسب درآمد خانواده در مدارس دولتی

جدول شماره ۲-۵ توزیع پاسخگویان بر حسب درآمد خانواده در مدارس غیر انتفاعی

جدول شماره ۱-۶ توزیع پاسخگویان بر حسب شغل مادر در مدارس دولتی

جدول شماره ۲-۶ توزیع پاسخگویان بر حسب شغل مادر در مدارس غیر انتفاعی

جدول شماره ۲-۷ توزیع پاسخگویان بر حسب شغل پدر در مدارس غیر انتفاعی

جدول شماره ۲-۷ توزیع پاسخگویان بر حسب شغل پدر در مدارس غیر انتفاعی

جدول شماره ۱-۸ توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات پدر در مدارس دولتی

جدول شماره ۲-۸ توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات پدر در مدارس غیر انتفاعی

جدول شماره ۱-۹ توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات مادر در مدارس دولتی

جدول شماره ۲-۹ توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات مادر در مدارس غیر انتفاعی

جدول شماره ۱-۱۰ توزیع پاسخگویان بر حسب محل زندگی در مدارس دولتی

جدول شماره ۲-۱۰ توزیع پاسخگویان بر حسب محل زندگی در مدارس غیر انتفاعی

جدول شماره ۱-۱۱ توزیع پاسخگویان بر حسب نوع مالکیت مسکونی در مدارس دولتی

جدول شماره ۲-۱۱ توزیع پاسخگویان بر حسب نوع مالکیت مسکونی در مدارس غیر انتفاعی

جدول شماره ۱-۱۲ توزیع پاسخگویان بر حسب مراجعه والدین به مدارس در مدارس دولتی

جدول شماره ۲-۱۲ توزیع پاسخگویان بر حسب مراجعه والدین به مدارس در مدارس غیر انتفاعی

جدول شماره ۱-۱۳ توزیع پاسخگویان بر حسب شرکت والدین در جلسات در مدارس دولتی

جدول شماره ۲-۱۳ توزیع پاسخگویان بر حسب شرکت والدین در جلسات در مدارس غیر انتفاعی

جدول شماره ۱-۱۴ توزیع پاسخگویان بر حسب رسیدگی والدین به وضع درسی دانش‌آموز در مدارس دولتی

جدول شماره ۲-۱۴ توزیع پاسخگویان بر حسب رسیدگی به وضع درسی دانش‌آموز در مدارس غیر دولتی

جدول شماره ۱-۱۵ توزیع پاسخگویان بر حسب محیطی توأم با آرامش در مدارس دولتی

جدول شماره ۲-۱۵ توزیع پاسخگویان بر حسب محیطی توأم با آرامش در مدارس غیر دولتی

جدول شماره ۱-۱۶ توزیع پاسخگویان بر حسب تشویق والدین در تصمیم‌گیری در مدارس دولتی

جدول شماره ۲-۱۶ توزیع پاسخگویان بر حسب تشویق والدین در تصمیم‌گیری در مدارس غیر دولتی

جدول شماره ۱-۱۷ توزیع پاسخگویان بر حسب میانگین معدل در مدارس دولتی

جدول شماره ۲-۱۷ توزیع پاسخگویان بر حسب میانگین معدل در مدارس غیر دولتی

جدول شماره ۱-۱۸ توزیع پاسخگویان بر حسب سرمشق مسئولیت‌پذیری‌شان در مدارس دولتی

جدول شماره ۲-۱۸ توزیع پاسخگویان بر حسب سرمشق مسئولیت‌پذیری‌شان در مدارس غیر دولتی

جدول شماره ۱-۱۹ توزیع پاسخگویان بر حسب نوع مسئولیت دانش‌آموزان در مدارس دولتی

جدول شماره ۲-۱۹ توزیع پاسخگویان بر حسب نوع مسئولیت دانش‌آموزان در مدارس غیر دولتی

جدول شماره ۱-۲۰ توزیع پاسخگویان بر حسب چگونگی کمک به انجام مسئولیت دانش‌آموزان توسط کادر مدرسه در مدارس دولتی

جدول شماره ۲-۲۰ توزیع پاسخگویان بر حسب چگونگی کمک به انجام مسئولیت دانش‌آموزان توسط کادر مدرسه در مدارس غیردولتی

جدول شماره ۱-۲۱ توزیع پاسخگویان بر حسب عوامل شناخت در مسئولیت‌ها در مدارس دولتی

جدول شماره ۲-۲۱ توزیع پاسخگویان بر حسب عوامل شناخت در مسئولیت‌ها در مدارس غیر دولتی

جدول شماره ۱-۲۲ توزیع پاسخگویان بر حسب تأثیر رسانه گروهی در مدارس دولتی

جدول شماره ۲-۲۲ توزیع پاسخگویان بر حسب تأثیر رسانه گروهی در مدارس غیر دولتی

جدول شماره ۱-۲۳ توزیع پاسخگویان بر حسب تقسیم کار در منزل در مدارس دولتی

جدول شماره ۲-۲۳ توزیع پاسخگویان بر حسب تقسیم کار در منزل در مدارس غیر دولتی

جدول شماره ۱-۲۴ توزیع پاسخگویان بر حسب نوع مسئولیت در مدارس دولتی

جدول شماره ۲-۲۴ توزیع پاسخگویان بر حسب نوع مسئولیت در مدارس غیر دولتی

جدول شماره ۱-۲۵ توزیع پاسخگویان بر حسب تصمیم‌گیری در مدارس دولتی

جدول شماره ۲-۲۵ توزیع پاسخگویان بر حسب تصمیم‌گیری در مدارس غیر دولتی

جدول شماره ۱-۲۶ توزیع پاسخگویان بر حسب کمک به سالمندان در مدارس دولتی

جدول شماره ۲-۲۶ توزیع پاسخگویان بر حسب کمک به سالمندان در مدارس غیر دولتی

جدول شماره ۱-۲۷ توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی شما از کمک به آسیب دیدگان در مدارس دولتی

جدول شماره ۲-۲۷ توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی شما از کمک به آسیب دیدگان در مدارس غیر دولتی

جدول شماره ۱-۲۸ توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی با مقررات راهنمایی در مدارس دولتی

جدول شماره ۲-۲۸ توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی با مقررات راهنمایی در مدارس غیر دولتی

جدول شماره ۱-۲۹ توزیع پاسخگویان بر حسب مقید به کمک در امور خانه در مدارس دولتی

جدول شماره ۲-۲۹ توزیع پاسخگویان بر حسب مقید به کمک در امور خانه در مدارس غیر دولتی

جدول شماره ۱-۳۰ توزیع پاسخگویان بر حسب نحوه ارزیابی از کمک به والدین در مدارس دولتی

جدول شماره ۲-۳۰ توزیع پاسخگویان بر حسب نحوه ارزیابی از کمک به والدین در مدارس غیر دولتی

جدول شماره ۱-۳۱ توزیع پاسخگویان بر حسب عکس‌العمل در قبال کمک تحصیلی دوستان در مدارس دولتی

جدول شماره ۲-۳۱ توزیع پاسخگویان بر حسب عکس‌العمل در قبال کمک تحصیلی دوستان در مدارس غیر دولتی

جدول شماره ۱-۳۲ توزیع پاسخگویان از نحوه ارزیابی کمک به دوستان در مدارس دولتی

جدول شماره ۲-۳۲ توزیع پاسخگویان از نحوه ارزیابی کمک به دوستان در مدارس غیر دولتی

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات

فرضیه ۱-۱ توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اقتصادی در میزان مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان در مدارس دولتی

فرضیه ۲-۱ توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اقتصادی در میزان مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان در مدارس دولتی

فرضیه ۳-۱ توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اقتصادی در میزان مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان در مدارس غیر دولتی

فرضیه ۴-۱ توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اقتصادی در میزان مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان در مدارس غیر دولتی

فرضیه ۱-۲ توزیع پاسخگویان بر حسب رسانه‌های گروهی بر میزان مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان در مدارس دولتی

فرضیه ۲-۲ توزیع پاسخگویان بر حسب رسانه‌های گروهی بر میزان مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان در مدارس دولتی

فرضیه ۳-۲ توزیع پاسخگویان بر حسب رسانه‌های گروهی بر میزان مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان در مدارس غیر دولتی

فرضیه ۴-۲ توزیع پاسخگویان بر حسب رسانه‌های گروهی بر میزان مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان در مدارس غیر دولتی

فرضیه ۱-۳ توزیع پاسخگویان بر حسب مسئولیت‌پذیری والدین بر مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان در مدارس دولتی

فرضیه ۳- ۳ توزیع پاسخگویان بر حسب مسئولیت‌پذیری والدین بر مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان مدارس غیر انتفاعی

فرضیه ۱-۴ توزیع پاسخگویان بر حسب کادر مدرسه بر میزان مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان مدارس دولتی

فرضیه ۲-۴ توزیع پاسخگویان بر حسب کادر مدرسه بر میزان مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان مدارس دولتی

فرضیه ۳-۴ توزیع پاسخگویان بر حسب کادر مدرسه بر میزان مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان مدارس غیر دولتی.

فرضیه ۴- ۴ – توزیع پاسخگویان بر حسب تأثیر کادر مدرسه بر میزان مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان مدارس غیر دولتی

فصل پنجم

ضمائم

نتیجه‌گیری

محدودیت‌ها

منابع و مأخذ

پایان‌نامه‌ها

مجلات

پرسشنامه

مقدمه

امروز جامعه در حال پیشرفت، نیازمند افرادی مسئول و خودکفا است و آموزش مسئولیت‌پذیری به کودکان نیازمند جوی خاص در خانه و مدرسه است. بایستی شرایطی فراهم کرد تا کودکان و نوجوانان، ابزارهای نگرش و ارزشیابی پیدا کنند تا به کمک آن‌ها بتوانند بهتر تصمیم‌گیری کنند. تصمیماتی که آنان را در این دنیای پیچیده به سوی زندگی بارور و رضایت‌بخش رهنمون کند. انسان‌های امروز بیش از بیش نیازمند پذیرش مسئولیت برای زندگی و سرنوشت خود هستند و این امر میسر نمی‌شود مگر اینکه مبنای آموزش و پرورش آن‌ها مبتنی بر افزایش درک کودکان و نوجوانان در مورد نقش خود آن‌ها به تعیین سرنوشت و ساخت کیفیت زندگیشان باشد و برای رسیدن به این اهداف، سعی و کوشش و برنامه‌ریزی دقیق لازم است.

0/5 (0 نظر)

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تحقیق بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *