تحقیق تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن در بیمارانتعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن در بیماران 300x229 - تحقیق تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن در بیماران

دانلود تحقیق تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن در بیماران

در قالب Word و در ۹۴ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

خلاصه

۱-۱- پیشگفتار

۲-۱- کلیات

۱-۲-۱- حساسیت کانتراست چیست؟

۱-۲-۲- حساسیت کانتراست

۱-۲-۳- کانتراست چیست؟

کانتراست به روش‌های مختلف ساده‌ای تعریف می‌شود:

۱-۲-۴- چه میزان روشنایی باید مورد استفاده قرار گیرد؟

۱-۲-۵- اندازه‌گیری حدت بینایی

۱-۲-۶- منحنی عمل حساسیت کانتراست

۱-۲-۷- عوامل مؤثر بر منحنی عمل حساسیت کانتراست

۱-۲-۷-۱- شکل و ماهیت موج

۱-۲-۷-۲- میزان روشنایی

۱-۲-۷-۳- طول بار

۱-۲-۷-۴- اندازه مردمک

۱-۲-۷-۵- سن

۱-۲-۷-۶- مدت ارائه

۱-۲-۷-۷- تأثیر بیماری‌ها و اختلالات

۱-۲-۷-۷-۱- تأثیر کاتاراکت بر حساسیت کانتراست

۱-۲-۷-۷-۲- تأثیر گلوکوم در حساسیت کانتراست

۱-۲-۷-۷-۳- تأثیر بیماری‌های رتین

الف. Retinal Pigmentoza

ب. Diabetic Retinopathy

ج. Macula Degeneration

۱-۲-۷-۷-۴- تأثیر داروها

۱-۲-۷-۷-۵- نقایص اپتیکی

الف- میوپیای بالا

ب- آستیگماتیسم

پ- کراتوکونوس

ت- لنزهای تماسی

۱-۲-۷-۸- تغییرات وابسته به سن در حساسیت کانتراست

۱-۲-۷-۹- متدهای ارائه کانتراست

۱-۲-۷-۹-۱- چارت‌های چاپی رایج عبارتند از:

۱) چارت حساسیت کانتراست آردن گریتینگ

۲) چارت حساسیت کانتراست Vistech vision C.test sys

۳) چارت حساسیت کانتراست ریگان

۴) چارت حساسیت کانتراست کم کمبریج

۵) چارت حساسیت کانتراست پلی رابسون

الف ) تاریخچه

ب) روش انجام تست

پ ) ثبت اطلاعات

ت) بررسی اطلاعات

ث) خطاهای رایج

۲-۱- بررسی متون

۳-۱- جمعیت مورد مطالعه

۳-۲- روش جمع‌آوری اطلاعات

۳-۳- زمان اجرای مراحل تحقیق

۳-۴- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

۳-۵- اهداف

۳-۶- فرضیات

۴-۱- معرفی متغیرها

جدول ۴-۱: توزیع فراوانی جمعیت مورد مطالعه بر اساس جنس

نمودار ۴-۱: توزیع فراوانی جنسی دو گروه زن – مرد (۱٫ زن – ۲٫ مرد)

جدول ۴-۳: توزیع فراوانی حساسیت کانتراست چشم راست در افراد مورد مطالعه

نمودار ۴-۲: توزیع فراوانی حساسیت کانتراست چشم راست در گروه‌های سنی مختلف

۴-۱-۴- حساسیت کانتراست چشم چپ: متغیر کمی، پیوسته، مستقل با مقیاس نسبتی

جدول ۴-۴: توزیع فراوانی حساسیت کانتراست چشم چپ در افراد مورد مطالعه

نمودار ۴-۳: توزیع فراوانی حساسیت کانتراست چشم چپ در گروه‌های سنی مختلف

۴-۱-۵- حساسیت کانتراست دوچشمی: متغیر کمی، پیوسته، مستقل با مقیاس نسبتی

جدول ۴-۵: توزیع فراوانی حساسیت کانتراست دو چشمی در افراد مورد مطالعه

نمودار ۴-۴: توزیع فراوانی حساسیت کانتراست دو چشمی در گروه‌های سنی مختلف

۴-۱-۶- عدسی اصلاح‌کننده عیوب انکساری چشم راست: متغیر کمی، پیوسته، مستقل با مقیاس نسبتی

جدول ۴-۶: توزیع فراوانی عیوب انکساری اصلاح‌شده چشم راست

۴-۱-۷- عدسی اصلاح‌کننده عیوب انکساری چشم چپ: متغیر کمی، پیوسته، مستقل با مقیاس نسبتی

جدول ۴-۷: توزیع فراوانی عیوب انکساری اصلاح‌شده چشم چپ

۴-۲- آزمون‌ها:

۴-۲-۱- آزمون T:

۴-۲-۱-۱- آزمون T برای مقایسه حساسیت کانتراست در گروه‌های سنی در چشم چپ

جدول ۴-۸: آزمون T برای مقایسه حساسیت کانتراست چشم چپ در گروه‌های سنی مختلف

۴-۲-۱-۲- آزمون T برای مقایسه حساسیت کانتراست در گروه‌های سنی در چشم راست:

جدول ۴-۹: آزمون T برای مقایسه حساسیت چشم کانتراست راست در گروه‌های سنی مختلف

۴-۲-۱-۳- آزمون T برای مقایسه حساسیت کانتراست دوچشمی در گروه‌های سنی:

جدول ۴-۱۰: آزمون T برای مقایسه حساسیت کانتراست دو چشمی در گروه‌های سنی مختلف

۴-۲-۱-۴- آزمون T برای برابری میزان حساسیت کانتراست در چشم چپ در دو گروه زن و مرد

جدول ۴-۱۱: آزمون T برای بررسی رابطه حساسیت کانتراست در چشم چپ در دو گروه زن و مرد

۴-۲-۱-۵- آزمون T برای برابری میزان حساسیت کانتراست در چشم راست در دو گروه زن و مرد:

جدول ۴-۱۲: آزمون T برای بررسی رابطه حساسیت کانتراست در چشم راست در دو گروه زن و مرد

۴-۲-۱-۶- آزمون T برای برابری میزان حساسیت کانتراست دوچشمی در دو گروه زن و مرد

جدول ۴-۱۳: آزمون T برای بررسی رابطه حساسیت کانتراست دو چشمی در دو گروه زن و مرد

۴-۲-۱-۷- آزمون T برای فرض برابری مقدار حساسیت کانتراست با عیوب انکساری اصلاح‌شده در چشم چپ:

جدول ۴-۱۴: آزمون T برای بررسی رابطه حساسیت کانتراست با عیوب انکساری اصلاح‌شده در چشم چپ

۴-۲-۱-۸- آزمون T برای فرض برابری مقدار حساسیت کانتراست با عیوب انکساری اصلاح‌شده در چشم راست:

جدول ۴-۱۵: آزمون T برای بررسی رابطه حساسیت کانتراست با عیوب انکساری اصلاح‌شده در چشم راست

۴-۲-۲- آزمون همبستگی

۴-۲-۲-۱- آزمون همبستگی حساسیت کانتراست چشم راست و سن:

جدول ۴-۱۶: آزمون همبستگی سن و حساسیت کانتراست در چشم راست

۴-۲-۲-۲- آزمون همبستگی حساسیت کانتراست چشم چپ و سن:

جدول ۴-۱۷: آزمون همبستگی سن و حساسیت کانتراست در چشم چپ

۴-۲-۲-۳- آزمون همبستگی حساسیت کانتراست دوچشمی و سن:

جدول ۴-۱۸: آزمون همبستگی سن و حساسیت کانتراست دو چشمی

۵-۱- حساسیت کانتراست در گروه‌های سنی مختلف طبق تحقیق (MANTYJARVI 64)

۵-۲- رابطه حساسیت کانتراست با افزایش سن

۵-۳- رابطه حساسیت کانتراست و جنس

۵-۴- مقایسه حساسیت کانتراست تک چشمی و دو چشمی

۵-۵- رابطه عیوب انکساری اصلاح‌شده و حساسیت کانتراست

۵-۶- نتیجه‌گیری

منابع

خلاصه

مقدمه

هدف: تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن.

روش کار: از میان ۱۱۰ مراجعه‌کننده به کلینیک بینایی سنجی پس از توضیح کامل پروژه و گرفتن رضایت اطلاعات شامل: سن، جنس گرفته شده و در پرسشنامه مربوطه ثبت گردید.

در مرحله بعد معاینات گرفتن دید بدون عینک، رفرکشن توسط رتینوسکوپ استاتیک، بررسی دید با اصلاح انجام شده و از میان بیمارانی که با اصلاح، دید کامل داشته‌اند تست حساسیت کانتراست پلی رابسون ابتدا تک چشمی و سپس دوچشمی در شرایط نوری گرفته شد و نتایج بررسی شد.

نتایج: بر اساس آزمون T میزان حساسیت کانتراست چشم راست، چپ و دوچشمی در گروه‌های سنی مختلف تفاوت معنی‌داری داشت.

(P-Value چشم راست = ۰۰۲/۰؛ P-Value چشم چپ = ۰۰۳/۰؛ P-Value دوچشمی = ۰۰۰/۰)

نتیجه‌گیری: از میان فاکتورهای بررسی شده بین سن و تغییرات حساسیت کانتراست ارتباط معکوس وجود دارد به طوری که هر چه سن افزایش می‌یابد اندازه حساسیت کانتراست کاهش می‌یابد، همچنین مقدار حساسیت کانتراست دوچشمی بیشتر از تک چشمی مشاهده شد.

0/5 (0 نظر)

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تحقیق تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن در بیماران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که تابع Privacy Policy and Terms of Use است.