تحقیق راهکارهای پیشگیری از اعتیاد73 300x209 - تحقیق راهکارهای پیشگیری از اعتیاد

دانلود تحقیق راهکارهای پیشگیری از اعتیاد

در قالب Word و در ۷۳ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول

مقدمه

بیان مسئله

تعریف دانش‌آموز پیش‌دانشگاهی

تعریف شهر جاجرم

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه‌های تحقیق

تعیین متغیرها

تعاریف عملیاتی مفاهیم

فصل دوم

پیشینه و ادبیات تحقیق

تاریخچه مواد مخدر

ژاپن

چین

تاریخچه تریاک و مواد مخدر در ایران

تاریخچه مصرف هروئین در ایران

قوانین ایران درباره اعتیاد

تاریخچه کنترل بین‌المللی مواد مخدر

علل اعتیاد از نظر فریمان

دیدگاه چاپن

دیدگاه کلمن

تاریخچه عملی تحقیق

فصل سوم

روش تحقیق

نوع تحقیق: تحقیق میدانی و توصیفی است.

جامعه مورد مطالعه

نمونه و شیوه نمونه‌گیری

ابزار اندازه‌گیری

روش آماس

روش جمع‌آوری اطلاعات روش تحقیق

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده‌ها

جدول شماره (۱). جدول توزیع فراوانی نمرات آزمودنی‌ها در مورد راهکارهای کاهش اعتیاد به مواد مخدر

نمودار شماره (۱). نمودار توزیع فراوانی نمرات آزمودنی‌ها در مورد راهکارهای کاهش اعتیاد

جدول شماره (۲). جدول توزیع فراوانی نمرات آزمودنی‌ها در مورد تأثیر ولگردی در گرایش افراد به اعتیاد

نمودار شماره (۲). نمودار توزیع فراوانی نمرات آزمودنی‌ها در مورد تأثیر ولگردی در گرایش افراد به اعتیاد

جدول شماره (۳). جدول توزیع فراوانی نمرات آزمودنی‌ها در مورد تأثیر پر نکردن صحیح اوقات فراغت در گرایش افراد به اعتیاد

نمودار شماره (۳). نمودار توزیع فراوانی نمرات آزمودنی‌ها در مورد پر نکردن صحیح اوقات فراغت در گرایش افراد به اعتیاد

جدول شماره (۴). جدول توزیع فراوانی نمرات آزمودنی‌ها در مورد تأثیر فقر خانواده بر میزان گرایش افراد به اعتیاد

نمودار شماره (۴). نمودار توزیع فراوانی نمرات آزمودنی‌ها در مورد تأثیر فقر خانواده بر میزان گرایش افراد به اعتیاد

جدول شماره (۵). جدول توزیع فراوانی نمرات آزمودنی‌ها در مورد تأثیر اعتیاد والدین بر اعتیاد فرزندانشان

نمودار شماره (۵). نمودار توزیع فراوانی نمرات آزمودنی‌ها در مورد تأثیر اعتیاد والدین بر اعتیاد فرزندان فرزندانشان

جدول شماره (۶). جدول توزیع فراوانی نمرات آزمودنی‌ها در مورد تأثیر عدم آگاهی والدین از نیازها و خواسته‌های فرزندانشان در اعتیاد آن‌ها

نمودار شماره (۶). نمودار توزیع فراوانی نمرات آزمودنی‌ها در مورد تأثیر عدم آگاهی والدین از نیازها و خواسته‌های فرزندانشان در اعتیاد آن‌ها

جدول شماره (۷). جدول توزیع فراوانی نمرات آزمودنی‌ها در مورد تأثیر کم‌توجهی والدین به فرزندانشان در ابتلای آن‌ها به اعتیاد

نمودار شماره (۷). نمودار توزیع فراوانی نمرات آزمودنی‌ها در مورد تأثیر کم‌توجهی والدین به فرزندانشان در ابتلای آن‌ها به اعتیاد

جدول شماره (۸). جدول توزیع فراوانی نمرات آزمودنی‌ها در مورد تأثیر دوری دانش‌آموزان و دانشجویان از خانواده در ابتلای آن‌ها به اعتیاد

نمودار شماره (۸). نمودار توزیع فراوانی نمرات آزمودنی‌ها در مورد تأثیر دوری دانش‌آموزان و دانشجویان از خانواده در ابتلای آن‌ها به اعتیاد

جدول شماره (۹). جدول توزیع فراوانی نمرات آزمودنی‌ها در مورد تأثیر درآمد کم خانواده در گرایش افراد به اعتیاد

نمودار شماره (۹). نمودار توزیع فراوانی نمرات آزمودنی‌ها در مورد تأثیر درآمد کم خانواده در گرایش افراد به اعتیاد

جدول شماره (۱۰). جدول توزیع فراوانی نمرات آزمودنی‌ها در مورد تأثیر ناسازگاری والدین در گرایش فرزندان به اعتیاد

نمودار شماره (۱۰). نمودار توزیع فراوانی نمرات آزمودنی‌ها در مورد تأثیر ناسازگاری والدین در گرایش فرزندان به اعتیاد

جدول شماره (۱۱). جدول توزیع فراوانی نمرات آزمودنی‌ها در مورد تأثیر عدم پایبندی خانواده به اصول مذهبی در گرایش فرزندانشان به اعتیاد

نمودار شماره (۱۱). نمودار توزیع فراوانی نمرات آزمودنی‌ها در مورد تأثیر عدم پایبندی خانواده به اصول مذهبی در گرایش فرزندانشان به اعتیاد

جدول شماره (۱۲). جدول توزیع فراوانی نمرات آزمودنی‌ها در مورد تأثیر زندگی مجردی در میزان گرایش آن‌ها به اعتیاد

نمودار شماره (۱۲). نمودار توزیع فراوانی نمرات آزمودنی‌ها در مورد تأثیر زندگی مجردی در میزان گرایش آن‌ها به اعتیاد

جدول شماره (۱۳). جدول توزیع فراوانی نمرات آزمودنی‌ها در مورد تأثیر معاشرت با دوستان ناباب در میزان گرایش افراد به اعتیاد

نمودار شماره (۱۳). نمودار توزیع فراوانی نمرات آزمودنی‌ها در مورد تأثیر معاشرت با دوستان ناباب در میزان گرایش افراد به اعتیاد

جدول شماره (۱۴). جدول توزیع فراوانی نمرات آزمودنی‌ها در مورد تأثیر سختگیری بیش از حد یا دادن آزادی مطلق به فرزندان در میزان گرایش آن‌ها به اعتیاد

نمودار شماره (۱۴). نمودار توزیع فراوانی نمرات آزمودنی‌ها در مورد تأثیر سختگیری بیش از حد یا دادن آزادی مطلق به فرزندان در میزان گرایش آن‌ها به اعتیاد

جدول شماره (۱۵). جدول توزیع فراوانی نمرات آزمودنی‌ها در مورد تأثیر کنجکاوی افراد نسبت به مواد مخدر در گرایش آن‌ها به اعتیاد

نمودار شماره (۱۵). نمودار توزیع فراوانی نمرات آزمودنی‌ها در مورد تأثیر کنجکاوی افراد نسبت به مواد مخدر در گرایش آن‌ها به اعتیاد

جدول شماره (۱۶). جدول توزیع فراوانی نمرات آزمودنی‌ها در مورد تأثیر برخوردار نبودن جوانان از حمایت و پذیرش والدین در گرایش آن‌ها به اعتیاد

نمودار شماره (۱۶). نمودار توزیع فراوانی نمرات آزمودنی‌ها در مورد تأثیر برخوردار نبودن جوانان از حمایت و پذیرش والدین در گرایش آن‌ها به اعتیاد

جدول شماره (۱۷). جدول توزیع فراوانی نمرات آزمودنی‌ها در مورد تأثیر جامعه که بیشتر افراد آن معتادند در گرایش دیگر افراد به اعتیاد

نمودار شماره (۱۷). نمودار توزیع فراوانی نمرات آزمودنی‌ها در مورد تأثیر جامعه که بیشتر افراد آن معتادند در گرایش دیگر افراد به اعتیاد

فصل پنجم

نتیجه‌گیری

خلاصه تحقیق

ارائه پیشنهادات

محدودیت‌های تحقیق

محدودیت‌هایی که کنترل محقق است.

منابع و مآخذ

تحقیق راهکارهای پیشگیری از اعتیاد

مقدمه

اعتیاد به مواد مخدر، به عنوان نابسامانی اجتماعی، پدیده‌ای است که بدان «بلای هستی سوز» نام نهاده‌اند؛ زیرا ویرانگری‌های حاصل از آن زمینه‌ساز سقوط بسیاری از ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی می‌گردد و سلامت جامعه را به مخاطره می‌اندازد هر سال این بلای خانمان‌برانداز، قربانیان بی‌شماری را به آغوش سرد خاک می‌نشاند.

اعتیاد به مواد مخدر تقریباً پدیده نوظهوری است که از عمر آن شاید بیش از ۱۵۰ سال نمی‌گذرد. البته مصرف ماده مخدر و حتی خوگری و نیز استعمال تفننی بدان، تاریخی طولانی دارد. لیکن از قرن ۱۹ به بعد است که به سبب تأثیر فراوان بر جنبه‌های متفاوت زندگی اجتماعی انسان‌ها، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. تحقیقات تاریخی و مردم شناختی نشان داده است که استفاده از مواد مخدر درگذشته صرفاً به بزرگسالان محدود بود و نوجوانان و جوانان به آن روی نمی‌آوردند.

0/5 (0 نظر)

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تحقیق راهکارهای پیشگیری از اعتیاد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که تابع Privacy Policy and Terms of Use است.