تحقیق محاسبه ارزش افزوده تولید تابلوهای برق در شرکت خزر برق بر اساس مدل زنجیره ارزش مایکل پورتر

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

تحقیق محاسبه ارزش افزوده تولید تابلوهای برق در شرکت خزر برق بر اساس مدل زنجیره ارزش مایکل پورترتحقیق محاسبه ارزش افزوده تولید تابلوهای برق در شرکت خزر برق بر اساس مدل زنجیره ارزش مایکل پورتر

دانلود تحقیق محاسبه ارزش افزوده تولید تابلوهای برق در شرکت خزر برق بر اساس مدل زنجیره ارزش مایکل پورتر

در قالب Word و در ۱۵۱ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده

فصل اول: طرح تحقیق

۱-۱- مقدمه

۱-۲- بیان مسئله

۱-۲-۱- شناسایی فعالیت‌های شرکت

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

۱-۴- هدف کلی و اهداف جزئی تحقیق

۱-۵- سؤال یا فرضیه تحقیق

۱-۶- چارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق

۱-۷- تعریف عملیاتی و نظری، اصطلاحات

۱-۷-۱- فعالیت‌های اصلی

۱-۷-۲- فعالیت‌های حمایتی

۱-۸- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق

فصل دوم: ادبیات تحقیق

۲-۱- مقدمه

۲-۲- مدل زنجیره ارزش پورتر

 ۲-۲-۱- ملاحظات مدل پورتر

۲-۲-۲- ارزش افزوده چیست؟

۲-۲-۳- روش‌های محاسبه ارزش افزوده

۲-۳- نگرش زنجیره ارزش در طراحی زنجیره تأمین

۲-۴- علت استفاده پورتر از زنجیره ارزش

۲-۵- حاشیه سود

۲-۶- زنجیره تأمین

۲-۷-ایجاد مزیت در هزینه بر اساس زنجیره ارزش

۲-۸- طراحی مدل زنجیره ارزش در ابعاد کلی صنعت

۲-۹- ده عامل پیشران در هزینه‌ها

۲-۱۰- مدل مفهومی زنجیره ارزش تسهیم اطلاعات

۲-۱۱- چه مواردی هزینه فعالیت‌های زنجیره ارزشی را تعیین می‌نمایند؟

۲-۱۱-۱- محرک‌های ساختاری هزینه

۲-۱۱-۲- محرک‌های اجرایی هزینه

۲-۱۱-۳- رقابت هزینه‌ای

۲-۱۱-۳-۱- سه بخش در زنجیر ارزشی شرکت تفاوت هزینه برحسب رقبا

۲-۱۱-۳-۲- تصحیح معایب هزینه‌ای مربوط به عرضه‌کننده (فروشنده)

۲-۱۱-۳-۳- اصلاح معایب هزینه‌های داخلی

۲-۱۲- تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش

۲-۱۳- زنجیره ارزش و تجزیه و تحلیل هزینه

۲-۱۴- تعریف زنجیره ارزش به منظور تجزیه و تحلیل هزینه

۲-۱۴-۱- رفتار هزینه‌ها

۲-۱۵- پیشینه تحقیق

۲-۱۵-۱- تحقیقات داخلی

۲-۱۵-۱-۱- تحلیل زنجیره ارزش در خوشه مبلمان تهران

۲-۱۵-۱-۲- مقاله تأثیرات فناوری اطلاعات بر زنجیره ارزش سازمانی

۲-۱۵-۱-۲-۱- برنامه‌ریزی منابع انسانی چیست؟

۲-۱۵-۱-۲-۲- تحلیل زنجیره ارزش صنایع فرآوری سیب زمینی استان اردبیل

۲-۱۵-۲- تحقیقات خارجی

۲-۱۵-۲-۱- نوآوری زنجیره ارزش

۲-۱۵-۲-۲- زنجیره ارزش

۲-۱۵-۲-۳- راهنمایی برای تحلیل زنجیره ارزش

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- روش تحقیق: کاربردی- توصیفی

۳-۲- جامعه آماری

۳-۳- متغیرها

۳-۴- ابزار جمع‌آوری اطلاعات

۳-۵- روایی ابزار

۳-۶- مراحل اجرا

۳-۷- روش محاسباتی

۳-۷-۱- نحوه محاسبه ارزش افزوده

 ۳-۷-۱-۱- روش تفریقی

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

۴-۱- مقدمه

۴-۱-۱- انواع تابلوها از نظر سطح ولتاژ

۴-۲- بررسی سؤال فرعی اول تحقیق

 ۴-۲-۱- مرحله اول تدارکات ورودی‌ها

۴-۲-۲- مرحله دوم: عملیات ساخت و تولید

۴-۲-۲-۱- قسمت‌های مختلف کارگاه تابلوسازی

۴-۲-۲-۱-۱- قسمت فلزکاری

۴-۲-۲-۱-۲- قسمت رنگ

۴-۲-۲-۱-۳- قسمت مونتاژ الکتریکی

۴-۲-۳- مرحله سوم: تدارکات خروجی

۴-۲-۴- مرحله چهارم: بازاریابی و فروش

۴-۲-۵- مرحله پنجم: خدمات پس از فروش

 ۴-۳- بررسی سؤال دوم فرعی

 ۴-۳-۱- مرحله اول: تدارک ورودی‌ها

۴-۳-۲- مرحله دوم: ساخت و تولید

۴-۳-۲-۱- لیست هزینه‌های مراحل تولید در انواع محصولات

۴=۳-۳- مرحله سوم: تدارکات خروجی‌ها

۴-۳-۴- مرحله چهارم: بازاریابی و فروش

۴-۳-۵- مرحله پنجم: خدمات پس از فروش

۴-۴- بررسی سؤال سوم فرعی

۴-۴-۱- سهم و میزان هرکدام از فعالیت‌های ارزشی در ارزش افزوده کل

۴-۴-۲- محاسبه در صد هزینه‌های هر فاز

۴-۴-۳- درصد ارزش افزوده هر فعالیت در انواع محصول

۴-۴-۴- درصد ارزش افزوده ایجاد شده در انواع محصولات

فصل پنجم: نتیجه‌گیری

۵-۱- مقدمه

۵-۲- مقایسه با دیگر تحقیقات

۵-۲-۱- شرکت خزر برق ساحل

۵-۲-۲- مبلمان خوشه تهران

۵-۲-۳- شرکت خودروسازی ایران

۵-۲-۴- زنجیره ارزش صنایع منتخب استان اردبیل

۵-۲-۵- بهبود مستمر زنجیره‌های ارزش – تأمین

۵-۲-۶- تأثیرات فناوری اطلاعات بر زنجیره ارزش

۵-۲-۷- نوآوری در زنجیره ارزش

۵-۲-۸- زنجیره ارزش

۵-۲-۹-راهنمایی برای تحلیل زنجیره ارزش

۵-۳- محدودیت‌های تحقیق

۵-۴- محدودیت‌های محقق

۵-۵- پیشنهاد به شرکت خزر برق

۵-۶- پیشنهاد به دیگر محققین

۵-۷- نتیجه‌گیری

منابع

فهرست جدول‌ها

جدول (۴-۱) لیست هزینه‌های ساخت تابلو ۱۶۰ آمپر

جدول (۴-۲) لیست هزینه‌های ساخت تابلو ۲۵۰ آمپر

جدول (۴-۳) لیست هزینه‌های ساخت تابلو ۴۰۰ آمپر

جدول (۴-۴) لیست هزینه‌های ساخت تابلو ۶۳۰ آمپر

جدول (۴-۵) هزینه‌های هر فاز تولید در انواع محصولات شرکت

جدول (۴-۶) هزینه‌های هر فاز از زنجیره ارزش تابلو برق

جدول (۴-۷) در صد هزینه‌های هر فاز از زنجیره ارزش

جدول (۴- ۸) میزان ارزش افزوده هر فاز از زنجیره ارزش (به تومان)

جدول (۴-۹) درصد ارزش افزوده هر محصول (به تومان)

فهرست نمودارها٬ عکس‌ها و نقشه‌ها

شکل (۱-۱) زنجیره ارزش مدل پورتر

شکل (۱-۲) زنجیره ارزش تابلوهای برق شرکت خزر برق

شکل (۲ – ۱) سیستم زنجیره ارزشی

شکل (۲-۲) زنجیره ارزش جهانی مبلمان چوبی

شکل (۴- ۱) زنجیره ارزش تابلو برق شرکت خزر برق

شکل (۴ – ۲) مراحل اجرایی سیستم شستشو و رنگ

شکل (۴- ۳) زنجیره ارزش در بخش تدارک ورودی‌ها

شکل (۴– ۴) زنجیره ارزش فاز ساخت و تولید

شکل (۴-۴) زنجیره ارزش در بخش تدارک خروجی‌ها

شکل (۴-۵) زنجیره ارزش در بخش بازاریابی و فروش

شکل (۴-۶) زنجیره ارزش در بخش خدمات پس از فروش

شکل (۴-۷) درصد ارزش افزوده هر مرحله از زنجیره ارزش در تابلو برق ۱۶۰ آمپر

شکل (۴-۸) درصد ارزش افزوده هر مرحله از زنجیره ارزش در تابلو برق ۲۵۰ آمپر

شکل (۴- ۹) درصد ارزش افزوده هر مرحله از زنجیره ارزش در تابلو برق ۴۰۰ آمپر

شکل (۴-۱۰) درصد ارزش افزوده هر مرحله از زنجیره ارزش در تابلو برق ۶۳۰ آمپر

شکل (۴-۱۱) درصد ارزش افزوده در انواع محصولات

چکیده

بنگاه‌ها به دنبال راهی هستند تا با ایجاد مزیت رقابتی و کاهش هزینه‌های تولید، در بازارهای هدف نسبت به رقبا سهم بیشتری داشته باشند. مدل زنجیره ارزش مایکل پورتر، ابزار مناسبی بود که در سال ۱۹۸۵ برای ارزیابی و تعیین حوزه‌های کسب و کار معرفی شد. این مدل کمک می‌کند تا تحلیل دقیق‌تری از سازمان‌ها و شرکت‌هایی که توان ایجاد ارزش و مزیت رقابتی را دارند، داشت.

زنجیره ارزش مجموعه‌ای از عملیات‌هایی است که در یک صنعت به صورت زنجیرگونه انجام می‌پذیرد تا به خلق ارزش منجر شود. محصولات از میان حلقه‌های این زنجیره عبور می‌کنند و در هر حلقه ارزشی به محصول نهایی افزوده می‌گردد.

معمولاً، هر حوزه کسب و کاری می‌بایست یک زنجیره ارزش داشته باشد، به این معنی که شرکت‌های متنوع (از لحاظ نوع کسب و کار)، چندین زنجیره ارزش دارند که به طور افقی یا عمودی با هم ارتباط دارند یا اگر استراتژی تنوع، خطوط کسب و کاری مستقل از هم را ایجاد نماید. از این مدل می‌توان برای دسته‌بندی و شناسایی فعالیت‌ها و محاسبه میزان افزایش ارزش افزوده هر فعالیت استفاده کرد. اگر شرکتی بتواند در شناسایی و تحلیل فعالیت‌های ارزش زای تولیدی به درستی عمل کند و آن را مدیریت کند، در این صورت می‌تواند میزان تأثیر هر فعالیت در فازهای تولید را محاسبه و جهت حذف یا توسعه فعالیتی خاص با آگاهی کامل از وضعیت موجود و نتیجه آتی اقدام نمود.

قوانین ارسال دیدگاه

  • دیدگاه‌های فینگلیش تأیید نخواهند شد.
  • دیدگاه‌های نامرتبط به مطلب تأیید نخواهند شد.
  • از درج دیدگاه‌های تکراری پرهیز نمایید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تحقیق محاسبه ارزش افزوده تولید تابلوهای برق در شرکت خزر برق بر اساس مدل زنجیره ارزش مایکل پورتر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

38 + = 42