توضیحات

تحقیق معاضدت قضایی کیفری در موافقت نامه های ایران با کشورهای همسایهتحقیق معاضدت قضایی کیفری در موافقت نامه های ایران با کشورهای همسایه

فرمت فایل دانلودی: zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: ۱۵۹
حجم فایل: ۶۰۸ کیلوبایت

دانلود تحقیق معاضدت قضایی کیفری در موافقت نامه های ایران با کشورهای همسایه

در قالب Word و در ۱۵۹ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده
مقدمه
الف- بیان مسأله
ب- سؤالات تحققیق
ج- فرضیات
د- ضرورت انجام تحقیق
ه- اهداف تحقیق
و- ساماندهی و روش تحقیق
فصل اول: کلیات
مبحث اول: مفاهیم و پیشینه معاضدت قضایی کیفری
گفتار اول: تعریف معاضدت قضایی کیفری
گفتار دوم: مفهوم موافقت نامه های معاضدت قضایی کیفری
گفتار سوم: پیشینه تاریخی معاضدت قضایی کیفری
۱- پیشینه معاضدت قضایی کیفری در دوره قدیم
۲- پیشینه معاضدت قضایی کیفری در اسلام
۳- پیشینه معاضدت قضایی کیفری در دوران معاصر
۴- پیشینه معاضدت قضایی کیفری در قوانین داخلی
۵- پیشینه معاضدت قضایی کیفری در موافقت نامه ها ایران و سایر کشورها
مبحث دوم: منابع معاضدت قضایی کیفری
گفتار اول: معاهدات و قوانین داخلی کشورها
۱- معاهدات قضایی کیفری
۲- قوانین داخلی کشورها
گفتار دوم: اصول کلی حقوقی و عرف و عادات بین المللی
۱- اصول کلی حقوقی
۲- عرف و عادات بین المللی
گفتار سوم: شرط معامله متقابل
مبحث سوم: جایگاه حقوقی معاضدت کیفری و دلیل گرایش فزاینده ایران به انعقاد موافقت نامه های همکاری
گفتار اول: جایگاه حقوقی معاضدت قضایی کیفری
گفتار دوم: دلیل گرایش فزاینده کشور ایران به انعقاد موافقت نامه های همکاری قضایی- کیفری
فصل دوم: گونه ها و قلمرو موافقت نامه های معاضدت قضایی کیفری
مبحث اول: گونه های موافقت نامه معاضدت قضایی کیفری
گفتار اول: موافقت نامه های استرداد مجرمین
گفتار دوم: موافقت نامه های انتقال محکومان
گفتار سوم: موافقت نامه های مربوط به همکاری قضایی در امور کیفری (همکاری دادگاه ها)
مبحث دوم: قلمرو موافقت نامه های معاضدت قضایی کیفری
گفتار اول: قلمرو موافقت نامه های معاضدت قضایی قبل از ارتکاب جرم
– پیشگیری و ممانعت از جرم
گفتار دوم: قلمرو موافقت نامه های همکاری کیفری بعد از ارتکاب جرم
۱- تحقیق و بازجویی از اشخاص (شهود، مطلعین، کارشناسان و …)
۲- ابلاغ اوراق قضایی
۳- ضبط یا توقیف اموال و منافع حاصل از جرم
۴- جمع آوری و ارائه اسناد و مدارک و اطلاعات مرتبط با جرم
۵- پیگرد جزایی
۶- معاینه محل، بررسی، جمع آوری، حفظ و ارائه دلایل و اسباب و آلات جرم فیزیکی
۷- احاله دادرسی
۸- استرداد مجرمین
گفتار سوم: قلمرو موافقت نامه های همکاری کیفری بعد از صدور حکم یا اجرا
۱- شناسایی و اجرای تصمیمات و احکام کیفری صادره
۲- همکاری و معاضدت در ارائه اطلاعات مربوط به سابقه محکومیت
۳- انتقال محکومان
فصل سوم: شرایط معاضدت قضایی کیفری در موافقت نامه های همکاری
مبحث اول: شرایط استرداد مجرمین در موافقت نامه ها
گفتار اول: شرایط ماهوی استرداد
شرایط جرم ارتکابی
الف- جرایم قابل استرداد
ب- جرایم غیر قابل استرداد
تابعیت شخص مورد تقاضا
گفتار دوم: شرایط شکلی استرداد
۱- تقاضای استرداد
۲- بررسی تقاضا و اجرای استرداد
الف- روش اداری، سیاسی
ب- روش قضایی
مبحث دوم: شرایط انتقال محکومان در موافقت نامه ها
گفتار اول: شرایط ماهوی انتقال محکومان
۱- شرایط عمل مجرمانه
۲- شرایط حکم صادره
۳- باقی ماندن حداقل شش ماه از مدت مجازات
۴- شرایط شخص محکوم علیه
۵- شرایط دولت های صادر کننده و اجرا کننده حکم محکومیت
گفتار دوم: شرایط شکلی انتقال محکومان
۱- تقاضای انتقال محکومان
۲- اجرای انتقال محکومان
۳- اجرای حکم
مبحث سوم: شرایط معاضدت قضایی در موافقت نامه های مربوط به همکاری در امور کیفری (همکاری دادگاه ها)
گفتار اول: شرایط ماهوی
۱- شرایط دولت متقاضی
۲- شرایط جرم موضوع معاضدت قضایی کیفری
الف- جرایم قابل معاضدت قضایی کیفری
ب- جرایم غیر قابل معاضدت قضایی کیفری
گفتار دوم: شرایط شکلی
۱- تقاضای معاضدت قضایی کیفری
۲- اجرای معاضدت قضایی کیفری
فصل چهارم: آثار و محدودیت های معاضدت قضایی کیفری در موافقت نامه های همکاری
مبحث اول: آثار معاضدت قضایی کیفری در موافقت نامه های منعقده
گفتار اول: آثار استرداد مجرمین در در موافقت نامه های همکاری
۱- آثار اجتماعی استرداد مجرمین
الف- آثار استرداد نسبت به دولت متقاضی
ب- آثار استرداد نسبت به دولت متقاضی عنه
ج- آثار اجتماعی نسبت به شخص مورد استرداد
۲- آثار حقوقی استرداد مجرمین
الف: اصل احترام به تعهدات بین المللی
ب: اصل تخصیص
گفتار دوم: آثار انتقال محکومان در موافقت نامه های همکاری
۱- آثار انتقال محکومین در کشور صادر کننده حکم
۲- آثار انتقال در کشور اجرا کننده حکم
۳- آثار انتقال محکومین در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی
الف- اعتبار مثبت یا ایجابی احکام کیفری
ب- اعتبار منفی یا سلبی احکام کیفری خارجی
گفتار سوم: آثار معاضدت کیفری در موافقت نامه های مربوط به همکاری قضایی در امور کیفری (همکاری دادگاه ها)
۱- حمایت قضایی کیفری از اتباع
۲- مبارزه با بی کیفرمانی
۳- امکان اجرای نیابت های قضایی در خارج از قلمرو کشورها
۴- توسعه و تحکیم همکاری قضایی در امور کیفری
مبحث دوم: محدودیت های معاضدت قضایی کیفری در موافقت نامه ها
گفتار اول: محدودیت های استرداد مجرمین در موافقت نامه ها
۱- محدودیت استرداد به جهت شرط مجرمیت مضاعف و منع تجدید محاکمه
الف: شرط مجرمیت مضاعف
ب: منع تجدید محاکمه
۱- محدودیت استرداد به علت تابعیت مرتکب، نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات
الف: تابعیت مرتکب
ب: نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات
۲- محدودیت استرداد به جهت قاعده مربوط به مرور زمان، عفو و جهات قانونی دیگر
الف: مرور زمان
ب: عفو و جهات قانونی دیگر
۳- ارتکاب جرم در قلمرو کشور درخواست شونده و یا صلاحیت رسیدگی به آن
گفتار دوم: محدودیت های انتقال محکومان در موافقت نامه های همکاری کیفری
۱- محدودیت به علت میزان باقی مانده مجازات و نوع جرم ارتکابی
الف: میزان باقی مانده مجازات
ب: نوع جرم ارتکابی
۲- محدودیت انتقال به تصور شکنجه و محاکمه در کشور اجرا کننده حکم و عدم تأمین جریمه و خسارات مورد حکم
الف: تصور کشور صادر کننده حکم مبنی بر محاکمه و شکنجه محکوم در کشور اجرا کننده حکم
ب: عدم تأمین جریمه و خسارات مورد حکم
گفتار سوم: محدودیت معاضدت مربوط به همکاری قضایی در امور کیفری
۱- محدودیت معاضدت به دلیل دخالت مقامات اجرایی
۲- محدودیت در استفاده از ادله درخواستی و عدم افشای اطلاعات طبقه بندی شده
الف: محدودیت در استفاده از ادله درخواستی
ب: محدودیت به علت عدم افشای اطلاعات طبقه بندی شده
۳- محدودیت به علت مغایر بودن با حاکمیت، نظم عمومی، قانون اساسی
نتیجه گیری و پیشنهادات
ضمائم
ضمیمه شماره ۱: فهرست موافقت نامه های همکاری حقوقی – قضایی منعقده ایران با کشورهای دیگر
ضمیمه شماره ۲: فهرست موافقت نامه های همکاری حقوقی – قضایی امضا شده بین جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها
ضمیمه شماره ۳: فهرست موافقت نامه های همکاری حقوقی – قضایی پاراف شده بین جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها
منابع و مآخذ

چکیده
توسعه رو به افزایش روابط کشورها، در عرصه ی جهانی بشر را به هدف آرمانی خود، یعنی تحقق دهکده ی جهانی نزدیک ساخته است. توسعه فن آوری های جدید در عرصه های مختلف، از قبیل حمل و نقل، شبکه های رایانه ای و غیره که در جهت تسهیل این روابط ایجاد گردیده است، علاوه بر محاسن زیادی که دارد، واجد جنبه های مخربی نیز می باشد. از جمله جنبه های مخرب این روابط می توان تسهیل ارتکاب جرم و فرار مجرمان فراری از چنگال عدالت را نام برد که این وضعیت لزوم همکاری کشورها در مقابله با این پدیده های مخرب را می طلبد. البته بین المللی شدن پدیده مجرمانه و بروز جرایم سازمان یافته در عصر جدید، لزوم انجام این همکاری ها را تشدید می نماید. این پدیده های مخرب، کشورها را بر آن می دارد تا برای مقابله با این جرایم و کیفر مجرمان و تسهیل در تعقیب و محاکمه آنان به همکاری های قضایی، در این زمینه روی آورند. حاصل این نوع نگرش که ناشی از ضرورت های بین المللی است، انعقاد معاهدات همکاری قضایی کیفری، استرداد مجرمین، انتقال محکومین و … می باشد. این معاهدات بر اساس اصولی از حقوق بین الملل کیفری و حقوق بین الملل عمومی با توافق کشورها منعقد می شود. جمهوری اسلامی ایران با توجه به همین ضروریات انعقاد موافقت نامه های معاضدت قضایی کیفری با دیگر کشورها، از جمله همسایگان را در دستور کار خود قرار داده و تا کنون با تعداد قابل توجهی از کشورها این معاهدات را منعقد نموده است. در نتیجه این معاهدات قواعد آیین دادرسی کیفری تعدیل و به قوه قضاییه کشورمان این امکان را می دهد که در صورت لزوم در روند دادرسی های کیفری خود نسبت به انجام معاضدت قضایی با کشورهای طرف قرارداد مبادرت ورزد. معاهدات مزبور به رغم آثار مثبت، از قبیل حمایت کیفری از اتباع، بی کیفرمانی و تسهیل روند دادرسی در مواردی که یک یا چند عامل خارجی در ارتکاب بزه دخالت داشته، واجد برخی محدودیت ها، مثل رعایت شرط مجرمیت مضاعف نیز می باشند که واقعیات جهان امروز تعدیل در چنین شروطی را الزامی نموده است. البته روند نهایی شدن این موافقت نامه ها، به دلیل نظام حقوقی کشورمان و تفسیر خاص شورای نگهبان از شرع، با مشکلات چندی مواجه می شود، اما مقتضیات جامعه بین الملل که ضرورت همکاری های قضایی میان ایران و سایر کشورها را الزامی نموده، مراجع مربوط را بر آن می دارد تا با تمکین از اصول و قواعد بین الملل و با استفاده از احکام ثانویه و از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به تأیید این موافقت نامه ها اقدام نمایند.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تحقیق معاضدت قضایی کیفری در موافقت نامه های ایران با کشورهای همسایه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

25 − 18 =