مقاله سنجش نگرش دانشجویان نسبت به ازدواج و عوامل مؤثر در آنسنجش نگرش دانشجویان نسبت به ازدواج و عوامل مؤثر در آن 300x225 - مقاله سنجش نگرش دانشجویان نسبت به ازدواج و عوامل مؤثر در آن

دانلود مقاله سنجش نگرش دانشجویان نسبت به ازدواج و عوامل مؤثر در آن

در قالب Word و در 62 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده

Introduction

Materials and Methods

Discussion of Results and Conclusions

مقدمه و بیان مسئله

پیشینه پژوهش

مبانی نظری

فرضیه‌های پژوهش

روش پژوهش

جامعه آماری

نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه

جدول 1- جامعه و نمونه آماری

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

نگرش به ازدواج

تعریف مفهومی

تعریف عملیاتی

جدول 2- تعریف عملیاتی متغیر دین‌داری

جدول 3- تعریف عملیاتی نگرش به ازدواج

روایی و پایایی پژوهش

جدول 4- ضریب آلفای کرونباخ متغیرها

مدل عامل تأییدی

جدول 5- نتایج مدل عامل تأییدی برای متغیر نگرش سنتی به ازدواج

جدول 6- نتایج مدل عامل تأییدی برای متغیر نگرش مدرن به ازدواج

یافته‌های توصیفی

متغیرهای زمینه‌ای

توصیف متغیر وابسته: نگرش به ازدواج

نگرش سنتی به ازدواج

جدول 7- توزیع نظر پاسخگویان برحسب پرسش‌های نگرش سنتی به ازدواج

نگرش مدرن به ازدواج

جدول 8- توزیع نظر پاسخگویان برحسب پرسش‌های نگرش مدرن به ازدواج

توزیع پاسخگویان بر اساس نوع نگرش به ازدواج

جدول 9- توزیع پاسخگویان بر اساس نوع نگرش به ازدواج

بخش دوم: یافته‌های استنباطی

آزمون فرضیه‌ها

جدول 10- نتایج آزمون رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی با نوع نگرش به ازدواج

جدول 11- نتایج آزمون رابطه میزان پذیرش کلیشه‌های جنسیتی با نوع نگرش ازدواج

جدول 12- نتایج آزمون رابطه میزان دینداری با نوع نگرش ازدواج

جدول 13- نتایج آزمون رابطه اعتقاد به هزینه فرصت با نوع نگرش ازدواج

تحلیل رگرسیونی متغیرهای پیش‌بینی کننده نگرش به ازدواج

جدول 14- ضرایب رگرسیونی مدل تبیین‌کننده نگرش سنتی به ازدواج

جدول 15- ضرایب رگرسیونی مدل تبیین‌کننده نگرش به ازدواج مدرن

نتیجه‌گیری

پیشنهادها

منابع

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش دختران نسبت به ازدواج و عوامل مؤثر در آن در دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است. چارچوب نظری این پژوهش، ترکیبی از مجموعه نظریات مدرنیزاسیون، گذار جمعیتی دوم، نقش، انتخاب عقلانی و نظام کارکردی پارسونز است که برای بررسی متغیرهای هزینه فرصت، کلیشه‌های نقش جنسیتی و دینداری استفاده شده است.

روش پژوهش در این مطالعه، پیمایش و ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بوده است. حجم ­نمونه با استفاده از فرمول عمومی کوکران 374 نفر (222 نفر در مقطع کارشناسی، 110 نفر در مقطع کارشناسی ارشد، 42 نفر در مقطع دکتری) تعیین شده است. پرسشنامه در سطح دانشگاه فردوسی مشهد و با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم اجرا شده است. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی (ضریب همبستگی و تفاوت میانگین، رگرسیون، تحلیل مسیر) و با کمک دو نرم‌افزار Spss و Amos بررسی شدند.

نتایج نشان می‌دهند بین متغیرهای مدّنظر با نوع نگرش به ازدواج، رابطه وجود دارد. همچنین بین متغیرهای پایگاه اقتصادی- اجتماعی، دینداری، هزینه فرصت و کلیشه‌های نقش جنسیتی با نوع نگرش به ازدواج، رابطه وجود دارد. بیشترین میزان اثرگذاری در نگرش سنتی به ازدواج مربوط به متغیر دینداری و برای نگرش مدرن به ازدواج، مربوط به هزینه فرصت است. همچنین به لحاظ توصیف توزیع پاسخگویان نسبت به نوع نگرش به ازدواج، نتایج نشان دادند بیشتر پاسخگویان، نگرش سنتی‌تری به ازدواج داشتند.

0/5 (0 نظر)

دیدگاه‌ها (0)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مقاله سنجش نگرش دانشجویان نسبت به ازدواج و عوامل مؤثر در آن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.