تحقیق بررسی تأثیر حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنانبررسی تأثیر حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان 300x225 - تحقیق بررسی تأثیر حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان

دانلود تحقیق بررسی تأثیر حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان

در قالب Word و در ۱۴۶ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: کلیات

۱-۱- مقدمه

۱-۲- بیان مسئله

۱-۳- ضرورت انجام تحقیق

۱-۴- فرضیه ها

۱-۵- سوالات پژوهش

۱-۶- اهداف

۱-۷- روش تحقیق

۱-۸- ابزار گرداوری داده­ ها

۱-۹- روش تجزیه و تحلیل

۱-۱۰- قلمرو تحقیق

۱-۱۱- جامعه آماری

۱-۱۲- مدل نظری

۱-۱۳- تعاریف متغیرها

فصل دوم: مبانی نظری

۲-۱- مقدمه

۲-۲- حقوق و دستمزد

۲-۲-۱- حقوق و دستمزد چیست؟

۲-۲-۲- ویژگی های سیستم حقوق و دستمزد

۲-۲-۳- اجزای تشکیل دهنده حقوق و دستمزد

۲-۲-۴-  سیاست های کلی حقوق و دستمزد

۲-۲-۵- ویژگی های خط مشی یا سیاست های حقوق و دستمزد

۲-۲-۶- مراحل مختلف طراحی سیستم حقوق و دستمزد

۲-۲-۷- تعریف نظام جبران خدمات

۲-۲-۸- اهداف نظام جبران خدمات

۲-۲-۹- مفاهیم اساسى در تساوى جبران خدمات مالى

۲-۲-۱۰- عوامل تعیین کننده جبران خدمات مالى

۲-۲-۱۱- مزایا و جبران خدمات مالى غیرمستقیم

۲-۲-۱۱-۱- مزایاى قانونى

۲-۲-۱۱-۲- مزایاى اختیارى

۲-۲-۱۱-۳- مزایا براى مدیران

۲-۲-۱۲- نظام جبران خدمات مالى و انگیزه

۲-۲-۱۲-۱- انواع طرح هاى انگیزشى

۲-۲-۱۳- جبران خدمت غیرمالى

۲-۲-۱۴- نظریه های حقوق و دستمزد

۲-۲-۱۵- انواع دستمزد بر اساس نوع فعالیت

۲-۲-۱۶- اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق و دستمزد

۲-۲-۱۷- پرداخت به مشاغل مدیریتی

۲-۲-۱۸- پرداخت به مشاغل حرفه‌ای

۲-۲-۱۹- حقوق و دستمزد متغیر (پاداش عملکرد – بهره وری)

۲-۳-  ادبیات تعهد

۲-۳-۱- تعهد سازمانی چیست؟

۲-۳-۲- تمایل باطنی به تعهد

۲-۳-۳- مدل سه بعدی تعهد سازمانی از دیدگاه می یر و آلن

۲-۳-۴- ابعاد تعهد

۲-۳-۵- فرایند شکل گیری تعهد

۲-۳-۶- نتایج و پیامدهای تعهد

۲-۳-۷- عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان

۲-۳-۸- درک حمایت سازمانی و تعهد

۲-۳-۹- مشارکت و تعهد سازمانی

۲-۳-۱۰- سطح شغل و تعهد سازمانی

۲-۳-۱۱- تعهد سازمانی و عملکرد شغلی

۲-۳-۱۲- انواع تعهد

۲-۳-۱۳- نقد تعهد سازمانی

۲-۴- پیشینه پژوهش

۲-۴-۱- تحقیقات داخلی

۲-۴-۲- پیشینه خارجی

۲-۵- مدل نظری تحقیق

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱- مقدمه

۳-۲- روش تحقیق

۳-۳- روش و ابزار گردآوری اطلاعات

۳-۴- روش تجزیه و تحلیل داده ها

۳-۵- قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی)

۳-۶- جامعه آماری و روش نمونه گیری

۳-۷- ویژگی فنی ابزارِ تحقیق (پایایی و روایی)

فصل چهارم: یافته­ ها

۴-۱- مقدمه

۴-۲- یافته ­های توصیفی پژوهش

۴-۲-۱- جنسیت

۴-۲-۲- وضعیت تأهل

۴-۲-۳- سابقه خدمت

۴-۲-۴- سطح تحصیلات

۴-۲-۵- وضعیت استخدامی

۴-۲-۶- وضعیت سنی

۴-۳- یافته­ های استنباطی پژوهش

۴-۳-۱- فرضیه اصلی

۴-۳-۲- فرضیه ­ی فرعی اول

۴-۳-۳- فرضیه ­ی فرعی دوم

۴-۳-۳- فرضیه­ ی فرعی سوم

۴-۴- سوالات تحقیق (یافته ­های جانبی)

۴-۴-۱- سوال اول

۴-۴-۲- سوال دوم

۴-۴-۳- سوال سوم

۴-۴-۴- سوال چهارم

۴-۴-۵- سوال پنجم

۴-۴-۶- سوال ششم

فصل پنجم: نتایج

۵-۱- مقدمه

۵-۲- مرور فرضیات

۵-۳- نتایج حاصل از پژوهش

۵-۴- بحث و نتیجه گیری

۵-۵- موانع و محدودیت ­ها

۵-۵- پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

پیوست­ ها

فهرست جداول

جدول ۳-۱- آلفای کرونباخ مؤلفه­ های پرسشنامه

جدول ۴-۱- آمار توصیفی جنسیت

جدول ۴-۲- آمار توصیفی وضعیت تأهل

جدول ۴-۳- آمار توصیفی سابقه خدمت

جدول ۴-۴- آمار توصیفی سطح تحصیلات

جدول ۴-۵- آمار توصیفی وضعیت استخدامی

جدول ۴-۶- آمار توصیفی وضعیت سنی

جدول ۴-۷- خلاصه مدل رگرسیونی تأثیرگذاری حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان

جدول ۴-۸- تحلیل واریانس یک طرفه تأثیرگذاری حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان

جدول ۴-۹- جدول معنی­داری رگرسیون تأثیرگذاری حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان

جدول ۴-۱۰- خلاصه مدل رگرسیونی تأثیرگذاری حقوق و دستمزد بر تعهد عاطفی کارکنان

جدول ۴-۱۱- تحلیل واریانس یکطرفه تأثیرگذاری حقوق و دستمزد بر تعهد عاطفی

جدول ۴-۱۲- جدول معنی­ داری رگرسیون تأثیرگذاری حقوق و دستمزد بر تعهد عاطفی

جدول ۴-۱۳- خلاصه مدل رگرسیونی تأثیرگذاری حقوق و دستمزد بر تعهد مستمر

جدول ۴-۱۴- تحلیل واریانس یک طرفه تأثیرگذاری حقوق و دستمزد بر تعهد مستمر

جدول ۴-۱۵- جدول معنی­داری رگرسیون تأثیرگذاری حقوق و دستمزد بر تعهد مستمر

جدول ۴-۱۶- خلاصه مدل رگرسیونی تأثیرگذاری حقوق و دستمزد بر تعهد هنجاری

جدول ۴-۱۷- تحلیل واریانس یک طرفه تأثیرگذاری حقوق و دستمزد بر تعهد هنجاری

جدول ۴-۱۸- جدول معنی ­داری رگرسیون تأثیرگذاری حقوق و دستمزد بر تعهد هنجاری

جدول ۴-۱۹- تی نمونه­ های مستقل برای تعهد سازمانی کارکنان مرد و زن

جدول ۴-۲۰- تحلیل واریانس یک طرفه سطح تحصیلات و تعهد سازمانی کارکنان

جدول ۴-۲۱- تحلیل واریانس یک طرفه سابقه خدمت و تعهد سازمانی کارکنان

جدول ۴-۲۲- تحلیل واریانس یک طرفه گروه سنی و تعهد سازمانی کارکنان

جدول ۴-۲۳- تحلیل واریانس یک طرفه وضعیت استخدامی و تعهد سازمانی کارکنان

جدول ۴-۲۴ – آزمون فریدمن

فهرست نمودارها

نمودار ۲-۱- مدل تحلیلی پژوهش

نمودار ۴-۱- توزیع درصدی جنسیت

نمودار ۴-۲- توزیع درصدی وضعیت تأهل

نمودار ۴-۳- توزیع درصدی سابقه خدمت

نمودار ۴-۴- توزیع درصدی سطح تحصیلات

نمودار ۴-۵- توزیع درصدی وضعیت استخدامی

نمودار ۴-۶- توزیع درصدی وضعیت سنی

نمودار ۴-۷- تأثیرگذاری حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان

نمودار ۴-۸- تأثیرگذاری حقوق و دستمزد بر تعهد عاطفی کارکنان

نمودار ۴-۹- تأثیرگذاری حقوق و دستمزد بر تعهد مستمر کارکنان

نمودار ۴-۱۰- تأثیرگذاری حقوق و دستمزد بر تعهد هنجاری کارکنان

تحقیق بررسی تأثیر حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کرمان است. این تحقیق کاربردی بوده و از نظر گردآوری داده ها و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل یک تحقیق توصیفی و غیر آزمایشی می باشد. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسشنامه تعهد سازمانی و سیستم حقوق و دستمزد و مزایا در سازمان استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های از آمار توصیفی (فراوانی و درصد) و آمار استنباطی (شامل آزمون همبستگی پیرسون رگرسیون آزمون فریدمن) استفاده شد.

جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه ی کارکنان سازمان فنی و حرفه ای کرمان بود که جهت تعیین حداقل حجم نمونه لازم به تعداد (۱۹۶) نفر، از فرمول کوکران استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از پذیرش فرضیه های پژوهش مبنی بر تأثیرگذاری حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان (تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری) است. اما در پاسخ به سوالات پژوهش تفاوت معناداری بین تعهد سازمانی با سابقه خدمت متفاوت مشاهده شد و تفاوت معناداری بین تعهد سازمانی با کارکنان مرد و زن، سطح تحصیلات، گروه سنی و وضعیت استخدامی متفاوت مشاهده نشد.

0/5 (0 نظر)

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تحقیق بررسی تأثیر حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که تابع Privacy Policy and Terms of Use است.