تحقیق بررسی رابطه بین هوش سازمانی با استرس حرفه ای و ریسک پذیری کارکنانبررسی رابطه بین هوش سازمانی با استرس حرفه ای و ریسک پذیری کارکنان 300x225 - تحقیق بررسی رابطه بین هوش سازمانی با استرس حرفه ای و ریسک پذیری کارکنان

دانلود تحقیق بررسی رابطه بین هوش سازمانی با استرس حرفه ای و ریسک پذیری کارکنان

در قالب Word و در ۱۵۳ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

۱-۱- عنوان تحقیق

۱-۲- بیان مسئله

۱-۳- اهمیت تحقیق

۱-۴- اهداف تحقیق

۱-۵- قلمرو تحقیق

۱-۵-۱- قلمرو مکانی تحقیق

۱-۵-۲- قلمرو زمانی تحقیق

۱-۵-۳- قلمرو موضوعی تحقیق

۱-۶- تعاریف و مفاهیم واژه‌ها

۱-۶-۱- تعاریف نظری واژه‌ها

۱-۶-۲- تعاریف عملیاتی واژه‌ها

۱-۷- انواع متغیرها

۱-۷-۱- متغیر پیش‌بین

۱-۷-۲- متغیر ملاک یا هدف

خلاصه

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

مقدمه

۲-۱- بخش اول: هوش سازمانی

۲-۱-۱- مفاهیم و تعاریف هوش سازمانی

۲-۱-۲- تاریخچه شکل‌گیری مفهوم هوش سازمانی

۲-۱-۳- دیدگاه‌ها و مدل‌های هوش سازمانی

۲-۱-۴- فرآیند هوش سازمانی در سازمان‌ها و شرکت‌ها

۲-۱-۵- ابعاد و مؤلفه‌های هوش سازمانی

۲-۱-۶- هوش سازمانی و کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها

۲-۱-۷- چهار توانمندساز اصلی هوشمندی سازمانی

۲-۲- بخش دوم: استرس حرفه‌ای

۲-۲-۱- واژه کاوی استرس

۲-۲-۲- تاریخچه مفهوم استرس و فشار روانی

۲-۲-۳- استرس

۲-۲-۴- گونه‌های مختلف استرس

۲-۲-۵- نشانه‌های استرس

۲-۲-۶- استرس جزء زندگی

۲-۲-۷- مضرات ناشی از بروز استرس در محیط‌های کاری

۲-۲-۸- روش‌های مقابله با استرس

۲-۲-۹- تیپ‌های شخصیتی و استرس

۲-۲-۱۰- عوامل مؤثر در ایجاد استرس

۲-۲-۱۱- راه‌های نادرست مقابله با استرس

۲-۲-۱۲- فرد سالم و استرس

۲-۲-۱۳- عوامل فشار روانی مربوط به کار

۲-۲-۱۴- استرس و سرسختی روان‌شناختی

۲-۲-۱۵- تفاوت استرس شغلی و استرس حرفه‌ای

۲-۳- بخش سوم: ریسک‌پذیری

۲-۳-۱- مفهوم ریسک

۲-۳-۲- تاریخچه ریسک

۲-۳-۳- ریسک‌پذیری

۲-۳-۴- عناصر اصلی ریسک

۲-۳-۵- انواع ریسک

۲-۳-۶- مدیریت ریسک

۲-۴- بخش چهارم: مروری بر تحقیقات انجام شده

۲-۴-۱- پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور مرتبط با متغیر هوش سازمانی

۲-۴-۲- پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور مرتبط با متغیر هوش سازمانی

۲-۴-۳- تحقیقات انجام شده در زمینه استرس حرفه‌ای در داخل کشور

۲-۴-۴- تحقیقات انجام شده در زمینه استرس حرفه‌ای در خارج کشور

۲-۴-۵- پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور در ارتباط با ریسک‌پذیری

۲-۴-۶- پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور در ارتباط با ریسک‌پذیری

‏‏‏۲-۵- بخش پنجم: چارچوب نظری، مدل مفهومی و فرضیه‌های تحقیق

‏۲-۵-۱- چارچوب نظری تحقیق

‏‏۲-۵-۲- مدل مفهومی

۲-۵-۳- مدل تحلیلی

‏۲-۵-۴- فرضیه‌های تحقیق

خلاصه

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

۳-۱- روش تحقیق

۳-۲- فرایند تحقیق

۳-۳- جامعه آماری

۳-۴- روش نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه

۳-۵- ابزار گردآوری داده‌ها

۳-۶- روایی و پایایی ابزار جمع‌آوری داده‌ها

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

خلاصه

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه

۴-۱- یافته‌های جانبی تحقیق

۴-۱-۱- توصیف شاخص‌های دموگرافیک (بررسی ویژگی‌های عمومی)

۴-۲- یافته‌های اصلی تحقیق

۴-۲-۱- توصیف کمی متغیرهای پژوهش

۴-۲-۲- توصیف کیفی متغیرهای پژوهش

۴-۲-۳- تحلیل داده‌ها (بررسی فرضیه‌های تحقیق)

خلاصه

فصل پنجم: بحث، بررسی و ‏ارائه پیشنهاد

‏مقدمه

۵-۱- آمار توصیفی

۵-۱-۱- توصیف کمی متغیرهای پژوهش

۵-۲- آمار استنباطی

۵-۲-۱- فرضیه‌های تحقیق

۵-۳- بحث و نتیجه‌گیری

۵-۴- محدودیت‌های تحقیق

۵-۵- پیشنهادهای تحقیق

‏۵-۵-۱- پیشنهادهای برگرفته از نتایج تحقیق

۵-۵-۲- پیشنهادهای کاربردی

۵-۵-۳- پیشنهادات به تحقیقات آتی

خلاصه

منابع فارسی

منابع لاتین

پیوست‌ها

چکیده لاتین

فهرست جداول

جدول ۳-۱- شماره سؤال‌های متغیر هوش سازمانی و مؤلفه‌های آن

جدول ۳-۲- نحوه نمره‌گذاری و مقیاس نتیجه‌گیری متغیر استرس حرفه‌ای

جدول ۳-۳- نحوه نمره‌گذاری پرسشنامه ریسک‌پذیری

جدول ۴-۱- توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس جنسیت

جدول ۴-۲- توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سن

جدول ۴-۳- توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس تحصیلات

جدول ۴-۴- مقادیر شاخص‌های توصیفی در خصوص متغیرهای تحقیق

جدول ۴-۵- توزیع فراوانی ابعاد متغیر هوش سازمانی

جدول ۴-۶- توزیع فراوانی ابعاد متغیر استرس حرفه‌ای

جدول ۴-۷- توزیع فراوانی ابعاد متغیر ریسک‌پذیری

جدول ۴-۸- نتایج آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف برای بررسی پذیره نرمال بودن

جدول ۴-۹- نتایج آزمون t یک نمونه‌ای برای بررسی وضعیت موجود متغیر هوش سازمانی

جدول ۴-۱۰- نتایج آزمون t یک نمونه‌ای برای بررسی وضعیت موجود متغیر استرس حرفه‌ای

جدول ۴-۱۱- نتایج آزمون t یک نمونه‌ای برای بررسی وضعیت موجود متغیر ریسک‌پذیری

جدول ۴-۱۲- ماتریس همبستگی متغیرهای اصلی مطالعه

جدول ۴-۱۳- شاخص‌های برازش برای مدل

جدول ۴-۱۴- بار عاملی استاندارد، مجذور همبستگی و مقادیر t سؤال‌های مربوط به سازه هوش سازمانی

جدول ۴-۱۵- بار عاملی استاندارد، مجذور همبستگی و مقادیر t سؤال‌های مربوط به سازه استرس حرفه‌ای

جدول ۴-۱۶- بار عاملی استاندارد، مجذور همبستگی و مقادیر t سؤال‌های مربوط به سازه ریسک‌پذیری

جدول ۴-۱۷- ضرایب مسیر و معنی‌داری آن‌ها و بررسی فرضیه‌های پژوهش در مدل مسیر اصلی

جدول ۴-۱۸- ضرایب همبستگی بین چشم‌انداز استراتژیک و استرس حرفه‌ای در کارکنان دانشگاه آزاد لاهیجان

جدول ۴-۱۹- ضرایب همبستگی بین سرنوشت مشترک و استرس حرفه‌ای در کارکنان دانشگاه آزاد لاهیجان

جدول ۴-۲۰- ضرایب همبستگی بین میل به تغییر و استرس حرفه‌ای در کارکنان دانشگاه آزاد لاهیجان

جدول ۴-۲۱- ضرایب همبستگی بین روحیه و استرس حرفه‌ای در کارکنان دانشگاه آزاد لاهیجان

جدول ۴-۲۲- ضرایب همبستگی بین اتحاد و توافق و استرس حرفه‌ای در کارکنان دانشگاه آزاد لاهیجان

جدول ۴-۲۳- ضرایب همبستگی بین کاربرد دانش و استرس حرفه‌ای در کارکنان دانشگاه آزاد لاهیجان

جدول ۴-۲۴- ضرایب همبستگی بین فشار عملکرد و استرس حرفه‌ای در کارکنان دانشگاه آزاد لاهیجان

جدول ۴-۲۵- ضرایب همبستگی بین چشم‌انداز استراتژیک و ریسک‌پذیری در کارکنان دانشگاه آزاد لاهیجان

جدول ۴-۲۶- ضرایب همبستگی بین سرنوشت مشترک و ریسک‌پذیری در کارکنان دانشگاه آزاد لاهیجان

جدول ۴-۲۷- ضرایب همبستگی بین میل به تغییر و ریسک‌پذیری در کارکنان دانشگاه آزاد لاهیجان

جدول ۴-۲۸- ضرایب همبستگی بین روحیه و ریسک‌پذیری در کارکنان دانشگاه آزاد لاهیجان ۱۰۲

جدول ۴-۲۹- ضرایب همبستگی بین اتحاد و توافق و ریسک‌پذیری در کارکنان دانشگاه آزاد لاهیجان

جدول ۴-۳۰- ضرایب همبستگی بین کاربرد دانش و ریسک‌پذیری در کارکنان دانشگاه آزاد لاهیجان

جدول ۴-۳۱- ضرایب همبستگی بین فشار عملکرد و ریسک‌پذیری در کارکنان دانشگاه آزاد لاهیجان

فهرست نمودارها

نمودار ۴-۱- توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس جنسیت

نمودار ۴-۲- توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سن

نمودار ۴-۳- توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس تحصیلات

فهرست اشکال

شکل ۴-۱- مدل مفهومی

شکل ۴-۲- مقادیر ضرایب استاندارد شده حاصل از مدل‌سازی معادلات ساختاری برای بررسی مدل مفهومی

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین هوش سازمانی با استرس حرفه‌ای و ریسک‌پذیری کارکنان دانشگاه در سال ۱۳۹۴ می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان رسمی شاغل در دانشگاه آزاد لاهیجان به تعداد ۴۲۲ نفر می‌باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۲۰۱ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است. جمع‌آوری اطلاعات از طریق سه پرسشنامه صورت گرفته که روایی پرسشنامه هوش سازمانی توسط بارانی (۱۳۹۳) با ضریب ۸۹ صدم، روایی پرسشنامه استرس حرفه‌ای توسط مدبر (۱۳۹۲) با ضریب ۹۳ صدم و روایی پرسشنامه ریسک‌پذیری توسط حسینی فر (۱۳۹۲) با ضریب ۹۱ صدم تأیید شدند.

پایایی پرسشنامه‌ها نیز از روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه‌ها به ترتیب ۸۳ و ۸۲ و ۷۱ صدم به دست آمده است. جهت توصیف داده‌های جمع‌آوری شده از آزمون‌های آماری پیرسون و اسپیرمن استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین هوش سازمانی و مولفه‌های آن با استرس حرفه‌ای رابطه معکوس وجود دارد؛ اما بین هوش سازمانی و مؤلفه‌های آن با ریسک‌پذیری رابطه مستقیم وجود دارد؛ لذا پیشنهاد می‌گردد تا هوش سازمانی کارکنان افزایش یابد تا استرس حرفه‌ای کاهش یابد و ریسک‌پذیری افزایش یابد.

0/5 (0 نظر)

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تحقیق بررسی رابطه بین هوش سازمانی با استرس حرفه ای و ریسک پذیری کارکنان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که تابع Privacy Policy and Terms of Use است.