تحقیق بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روان شناختی والدین کودکانبررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روان شناختی والدین کودکان 300x225 - تحقیق بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روان شناختی والدین کودکان

دانلود تحقیق بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روان شناختی والدین کودکان

در قالب Word و در ۱۴۷ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

اهداف جزئی

سؤالات تحقیق

تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه‌ها و متغیرها

عزت نفس

تعریف عملیاتی عزت نفس

سلامت روان

تعریف عملیاتی سلامت روانی

بهزیستی روان‌شناختی

تعریف عملیاتی بهزیستی روان‌شناختی

کم‌توان ذهنی

کودکان استثنایی

مبانی نظری و یافته‌های پژوهشی

عزت نفس در قرآن مجید

عزت نفس کلی

عزت نفس اجتماعی

عزت نفس تحصیلی

مؤلفه‌های اساسی عزت نفس

ماهیت عزت نفس

نظریات مرتبط با عزت نفس

نظریه جیمز

نظریه مید

نظریه کولی

نظریه سالیوان

نظریه روزنبرگ

نظریه هورنای

نظریه آدلر

سلامت روان

سلامت روانی

تعریف سلامت روانی

تعریف بهداشت روان در فرهنگ‌های مختلف

اصول بهداشت روانی

خصوصیات افراد دارای سلامت روانی

عوامل مؤثر در تأمین سلامت روان

نقش خانواده در تأمین سلامت روان

نظریات مرتبط با سلامت روانی

نظریه زیگموند فروید

نظریه آدلر

نظریه سالیون

نظریه کارل راجرز

نظریه آلبرت آلیس

نظریات نوین مبتنی بر شناخت درمانی

نظریه ویلیام گلاس

نظریه اسکنیر

بهزیستی روان‌شناختی

عقب‌ماندگی ذهنی

عقب‌مانده ذهنی آموزش پذیر (EMR)

ویژگی‌های کودک استثنایی

نیازهای والدین کودکان استثنایی

احساسات والدین کودکان استثنایی

پژوهش‌های انجام شده در ارتباط با موضوع

روش پژوهش

جامعه پژوهش

نمونه و روش نمونه‌گیری

ابزار پژوهش

پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی

پرسشنامه عزت نفس

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ- 28

پایایی

روش نمره‌گذاری

روش‌های آماری برای تجزیه و تحلیل داده‌ها

تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴ – ۱ – بررسی جمعیت شناختی آزمودنی‌ها

۴-۱-۱- بررسی حجم نمونه به تفکیک جنسیت

جدول ۴-۱-۱- توزیع پاسخگویان به تفکیک جنسیت والدین

۴-۱-۲- بررسی حجم نمونه به تفکیک محل سکونت

جدول ۴- ۱-۲- توزیع پاسخگویان به تفکیک محل سکونت

۴-۱-۳- بررسی حجم نمونه به تفکیک سن

جدول ۴-۱-۳- توزیع پاسخگویان به تفکیک سن

۴-۱-۴- بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان تحصیلات

جدول ۴-۱-۴- توزیع پاسخگویان به تفکیک میزان تحصیلات

۴-۱-۵- بررسی حجم نمونه به تفکیک نوع شغل

جدول ۴-۱-۵- توزیع پاسخگویان به تفکیک نوع شغل

۴-۱-۶- بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان درآمد

جدول ۴-۱-۶ توزیع پاسخگویان به تفکیک میزان درآمد

۴– ۲– بررسی متغیرهای اصلی و فرضیات تحقیق

جدول ۴-۲-۱- میانگین و انحراف معیار در خرده مقیاس‌های بهزیستی روان‌شناختی

جدول ۴- ۲-۲ میانگین و انحراف معیار در خرده مقیاس‌های بهزیستی روان‌شناختی در بین والدین دانش‌آموزان عادی

جدول ۴-۲-۳ میانگین و انحراف معیار در خرده مقیاس‌های بهزیستی روان‌شناختی در بین والدین دانش‌آموزان مرزی

جدول ۴-۲-۴- میانگین و انحراف معیار در مقیاس عزت نفس به تفکیک والدین دانش‌آموزان عادی و مرزی

جدول ۴-۲-۵ میانگین و انحراف معیار در مقیاس سلامت روان به تفکیک والدین دانش‌آموزان عادی و مرزی

فرضیه‌های تحقیق

فرضیه یک:

جدول ۴-۳-۱ نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین عزت نفس با بهزیستی روان‌شناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی

فرضیه دو

جدول ۴-۳-۲ نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین سلامت روانی با بهزیستی روان‌شناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی

فرضیه سه

جدول ۴-۳-۳ بهزیستی روان‌شناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی

فرضیه چهار

جدول ۴-۳-۴ عزت نفس در بین والدین کودکان عادی و مرزی

فرضیه پنج

جدول ۴-۳-۵ سلامت روانی در بین والدین کودکان عادی و مرزی

فرضیه شش: رابطه بین بهزیستی روان‌شناختی و متغیرهای زمینه‌ای

جدول ۴-۳-۶ نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر سن و بهزیستی روان‌شناختی

جدول ۴-۳-۶-۱ نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر درآمد ماهیانه و بهزیستی روان‌شناختی

جدول ۴-۳-۶-۲ نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر میزان تحصیلات و بهزیستی روان‌شناختی

جدول ۴-۴ بهزیستی روان‌شناختی به تفکیک جنس والدین

جدول ۴-۵ بهزیستی روان‌شناختی به تفکیک محل سکونت

۵-۱- خلاصه یافته‌های پژوهش

۵-۲- بحث و نتیجه‌گیری

فرضیه یک تحقیق

فرضیه دو تحقیق

فرضیه سه تحقیق

فرضیه چهار تحقیق

فرضیه پنج تحقیق

فرضیه شش تحقیق

۵-۳- محدودیت‌های تحقیق

۵-۴- پیشنهادهای تحقیق

فهرست منابع

ضمایم

جدول ضریب همبستگی پیرسون بین عزت نفس با بهزیستی روان‌شناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی

جدول ضریب همبستگی پیرسون بین سلامت روانی با بهزیستی روان‌شناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی

جدول بهزیستی روان‌شناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی

جدول عزت نفس در بین والدین کودکان عادی و مرزی

جدول سلامت روان در بین والدین کودکان عادی و مرزی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روان‌شناختی والدین کودکان عادی و والدین آموزش پذیر می‌باشد. ابزارهای این پژوهش شامل سه نوع پرسشنامه است که شامل: پرسشنامه عزت نفس و پرسشنامه سلامت روانی و پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی می‌باشد و پرسشنامه عزت نفس شامل سه مقیاس عملکرد تحصیلی و ارزیابی اجتماعی و ارزیابی ظاهری می‌باشد و پرسشنامه سلامت روانی ۷ ماده آن برای نشانه‌های جسمانی و ۷ ماده دیگر آن علایم اضطراب و ۷ ماده دیگر آن اختلال در کنش اجتماعی و ۷ ماده دیگر علایم افسردگی را می‌سنجد.

پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی که ۱۹ ماده آن برای رضایت از زندگی و ۱۳ ماده آن برای معنویت و ۱۹ ماده آن برای شادی و خوش‌بینی و ۸ ماده آن مربوط به رشد و بالندگی و ۸ ماده برای ارتباط مثبت با دیگران و ۱۰ ماده آن برای خودمختاری می‌باشد. بر اساس نتایج تحقیق مشاهده شد که نمره سلامت روانی در والدین دانش‌آموزان مرزی بیشتر از دانش‌آموزان عادی است بدین معنی که والدین کودکان مرزی از سلامت روانی بیشتری برخوردارند و همچنین از لحاظ عزت نفس بین والدین دانش‌آموزان عادی و مرزی مشاهده نشد و مشخص شد که نمره بهزیستی روان‌شناختی در بین والدین دانش‌آموزان عادی بیشتر از والدین دانش‌آموزان مرزی می‌باشد بدین معنی بهزیستی روان‌شناختی بیشتری دارند.

0/5 (0 نظر)

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تحقیق بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روان شناختی والدین کودکان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که تابع Privacy Policy and Terms of Use است.