تحقیق بررسی میزان آگاهی بازیکنان فوتبال لیگ برتر از حقوق ورزشیبررسی میزان آگاهی بازیکنان فوتبال لیگ برتر از حقوق ورزشی 300x225 - تحقیق بررسی میزان آگاهی بازیکنان فوتبال لیگ برتر از حقوق ورزشی

دانلود تحقیق بررسی میزان آگاهی بازیکنان فوتبال لیگ برتر از حقوق ورزشی

در قالب Word و در ۱۱۵ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده

فصل اول: بیان مشکل

۱-۱- مقدمه

۱-۲- بیان مشکل

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش

۱-۴- اهداف پژوهش

۱-۴-۱- اهداف اصلی

۱-۴-۲- اهداف فرعی

۱-۵- پرسش‌های پژوهش

۱-۶- تعاریف واژه‌ها

خلاصه

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع

مقدمه

۲-۱- مبانی نظری تحقیق

۲-۱-۱- ورزش

۲-۱-۲- خطای ورزشی

۲-۱-۳- ورزشکار

۲-۱-۴- عملیات ورزشی

۲-۱-۵- تاریخچه فوتبال

۲-۱-۶ تاریخچه ورزش در ایران

۲-۱-۷- تاریخچه ورزش در اسلام

۲-۲- جایگاه حقوق در ورزش

۲-۲-۱- تاریخچه حقوق ورزشی

۲-۲-۲- حقوق و رشته‌های آن

۲-۲-۳- تعریف حقوق عمومی و خصوصی

۲-۲-۴- جایگاه خانواده در حقوق اساسی

۲-۲-۵- حقوق مدنی

۲-۲-۶- رشته‌های جدا شده از حقوق مدنی

۲-۲-۷- موضوعات حقوق مدنی

۲-۲-۸- مسئولیت‌های قانونی

۲-۲-۹- تخلف

۲-۲-۱۰- حقوق ورزشی

۲-۲-۱۱- اهداف حقوق ورزشی

۲-۲-۱۲- حقوق ورزشی در اسلام

۲-۲-۱۳- حقوق ورزشی در ایران

۲-۲-۱۴- حقوق ورزشی در قانون مجازات اسلامی

۲-۲-۱۵- جایگاه ورزش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۲-۲-۱۶- مسئولیت کیفری در خطاهای ورزشی

۲-۳- زمینه‌های مطالعه‌ی خطاهای ورزشی و مسئولیت‌های آن

۲-۳-۱- رابطه ورزشکار هنگام بازی‌ها

۲-۳-۲- رابطه‌ی ورزشکاران و برگزارکنندگان مسابقه‌ها با تماشاگران

۲-۳-۳- رابطه‌ی ورزشکاران با مربیان و مؤسسه‌های ورزشی

۲-۴- مبنای عدم مسئولیت کیفری در خطای ورزشی

۲-۵- رویه قضایی و نظریه‌ی اداره حقوقی

۲-۶- ماهیت و ویژگی‌های خطای ورزشی

۲-۷- خطاهای پیش‌بینی‌نشده

۲-۸- پیشینه تحقیقات

۲-۸-۱- سابقه‌ی وضع قوانین ورزشی در حقوق موضوعه

۲-۹- چارچوب نظری تحقیق

۲-۱۰- مدل مفهومی

۲-۱۱- مدل تحقیق

۲-۱۲- فرضیه‌های تحقیق

خلاصه

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

۳-۱- روش تحقیق

۳-۲- فرآیند تحقیق

۳-۳- جامعه آماری

۳-۴- حجم نمونه و روش نمونه‌گیری

۳-۵- ابزار گردآوری داده‌ها

۳-۶- روایی و پایایی پرسشنامه

۳-۷- روش جمع‌آوری اطلاعات

۳-۸- تجزیه و تحلیل اطلاعات

خلاصه

فصل چهارم: روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه

۴-۱- ویژگی‌های فردی بازیکنان

۴-۱-۱ سن تقویمی بازیکنان

۴-۱-۲- سن ورزشی بازیکنان

۴-۱-۳- میزان تحصیلات بازیکنان

۴-۱-۴- میزان تحصیلات پدر بازیکنان

۴-۱-۵- پیشینه‌ی انضباطی بازیکنان

۴-۲- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

۴-۳- بررسی فرضیات تحقیق

خلاصه

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

مقدمه

۵-۱- بیان نتایج پژوهش

۵-۲- پیشنهادهای مبتنی بر یافته‌های تحقیق

۵-۳ پیشنهادها برای تحقیقات بعدی

۵-۴- محدودیت‌های تحقیق

پیوست‌ها

منابع

فهرست نمودارها

نمودار ۴-۱ درصد فراوانی سن تقویمی بازیکنان

نمودار ۴-۲ درصد فراوانی سن ورزشی بازیکنان

نمودار ۴-۳ درصد فراوانی تحصیلات بازیکنان

نمودار ۴-۴ درصد فراوانی میزان تحصیلات پدر بازیکنان

نمودار ۴-۵ درصد فراوانی میزان تحصیلات مادر بازیکنان

نمودار ۴-۶ درصد فراوانی پیشینه انضباطی بازیکنان

نمودار ۴-۷ درصد فراوانی وضعیت تأهل بازیکنان

نمودار ۴-۸ درصد فراوانی آگاهی از حقوق ورزشی بازیکنان

نمودار ۴-۹ نمودار جعبه‌ای آگاهی از حقوق ورزشی

نمودار ۴-۱۰ نمودار پراکنش سن ورزشی

نمودار ۴-۱۱ نمودار جعبه‌ای سن ورزشی

نمودار ۴-۱۲ نمودار پراکنش سن تقویمی

نمودار ۴-۱۳ نمودار جعبه‌ای سن تقویمی

نمودار ۴-۱۴ نمودار پراکنش تحصیلات بازیکنان

نمودار ۴-۱۵ نمودار جعبه‌ای تحصیلات بازیکنان

نمودار ۴-۱۶ نمودار پراکنش تحصیلات پدر بازیکنان

نمودار ۴-۱۷ نمودار جعبه‌ای تحصیلات پدر بازیکنان

نمودار ۴-۱۸ نمودار پراکنش تحصیلات مادر بازیکنان

نمودار ۴-۱۹ نمودار جعبه‌ای تحصیلات مادر بازیکنان

نمودار ۴-۲۰ نمودار جعبه‌ای پیشینه انضباطی

نمودار ۴-۲۱ نمودار جعبه‌ای وضعیت تأهل

فهرست جدول‌ها

جدول ۴-۱ توزیع فراوانی سن تقویمی بازیکنان

جدول ۴-۲ توزیع فراوانی سن ورزشی بازیکنان

جدول ۴-۳ توزیع فراوانی میزان تحصیلات بازیکنان

جدول ۴-۴ توزیع فراوانی میزان تحصیلات پدر بازیکنان

جدول ۴-۵ توزیع فراوانی میزان تحصیلات مادر بازیکنان

جدول ۴-۴ توزیع فراوانی پیشینه انضباطی بازیکنان

جدول ۴-۷ توزیع فراوانی وضعیت تأهل بازیکنان

جدول ۴-۸ آمار توصیفی متغیر آگاهی حقوقی بازیکنان

جدول ۴-۹ تعداد بازیکنان با آگاهی حقوقی بالا

جدول ۴-۱۰ ضریب همبستگی برای بررسی رابطه سابقه‌ی ورزشی با آگاهی حقوقی

جدول ۴-۱۱ جدول آمار سابقه‌ی ورزشی بازیکنان با آگاهی حقوقی

جدول ۴-۱۲ ضریب همبستگی برای بررسی رابطه‌ی سن تقویمی بازیکنان با حقوق ورزشی

جدول ۴-۱۳ آمار سن تقویمی با آگاهی از حقوق ورزشی

جدول ۴-۱۴ ضریب همبستگی برای بررسی رابطه‌ی سطح تحصیلات بازیکنان با آگاهی از حقوق ورزشی

جدول ۴-۱۵ جدول آمار سطح تحصیلات بازیکنان با آگاهی از حقوق ورزشی

جدول ۴-۱۶ ضریب همبستگی برای بررسی رابطه‌ی سطح تحصیلات پدر بازیکنان با آگاهی از حقوق ورزشی

جدول ۴-۱۷ جدول آمار تحصیلات پدر بازیکنان با آگاهی از حقوق ورزشی

جدول ۴-۱۸ ضریب همبستگی برای بررسی رابطه‌ی سطح تحصیلات مادر بازیکنان با آگاهی از حقوق ورزشی

جدول ۴-۱۹ جدول آمار تحصیلات مادر بازیکنان با آگاهی از حقوق ورزشی

جدول ۴-۲۰ رابطه‌ی پیشینه‌ی انضباطی بازیکنان با آگاهی از حقوق ورزشی

جدول ۴-۲۱ رابطه‌ی وضعیت تأهل بازیکنان با آگاهی از حقوق ورزشی

چکیده

این تحقیق با هدف اصلی پی بردن به عوامل مرتبط با آگاهی حقوقی بازیکنان لیگ برتر کشور صورت گرفت. در این تحقیق از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده است، زیرا با این روش می‌توان به توصیف و ثبت و تجزیه و تحلیل و تفسیر شرایط و ویژگی‌ها و حالات و مسائلی که قبلاً اتفاق افتاده است، پرداخت. برای تحلیل فرضیه‌ها از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است و از انواع شاخص‌های آمار توصیفی از جمله فراوانی، درصد فراوانی و انواع جدول‌ها و نمودارها استفاده شده است. در این پژوهش سطح نود و پنج درصد به عنوان معیار رد فرض مورد استفاده قرار گرفت. پرسشنامه را به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات انتخاب نمودیم، که دارای دو نوع پرسش است.

۱- پرسش‌های مربوط به متغیرها جهت شناسایی گروه نمونه

۲- پرسش‌های اصلی مربوط به آگاهی حقوقی بازیکنان

که سؤالات آگاهی حقوقی در سه حیطه: الف- مسائل مربوط به آیین‌نامه انضباطی ب- مسائل پایه‌ای حقوق ج- بحث قراردادها و رضایت‌نامه‌ها تهیه شده است.
پرسشنامه‌های ارسالی در عرض ۴۵ روز عودت داده شد، که پس از استخراج و پردازش اطلاعات به صورت رایانه‌ای به نتایج زیر دست یافتیم. در بررسی آگاهی حقوقی به این نتیجه دست یافتیم که تحصیلات، وضعیت تأهل، پیشینه انضباطی و سن تقویمی بر آگاهی حقوقی بازیکنان تأثیر دارد.

0/5 (0 نظر)

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تحقیق بررسی میزان آگاهی بازیکنان فوتبال لیگ برتر از حقوق ورزشی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که تابع Privacy Policy and Terms of Use است.