تحقیق تأثیر مجازات اعدام در بازدارندگی از ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان هاتأثیر مجازات اعدام در بازدارندگی از ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان ها 150x150 - تحقیق تأثیر مجازات اعدام در بازدارندگی از ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان ها

دانلود تحقیق تأثیر مجازات اعدام در بازدارندگی از ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان ها

در قالب Word و در ۱۳۰ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده

فصل اول: طرح مساله

۱-۱ مقدمه

۱-۲ بیان مساله

۱-۲-۱ تحولاتی در عملکرد دادگاه‌ها

۱-۲-۲ تحولاتی در عملکرد مأموران انتظامی

۱-۳ سوالات پژوهش

۱-۳-۱ سوال کلی

۱-۳-۲ سوالات اختصاصی

۱-۴ اهمیت و ضرورت تحقیق

۱-۵ اهداف تحقیق

۱-۵-۱ اهداف کلی

۱-۵-۲ اهداف فرعی

۱-۵-۳ اهداف کاربردی

۱-۶-قلمرو تحقیق

۱-۶-۱ قلمرو موضوعی

۱-۶-۲ قلمرو مکانی

۱-۷-۲ قلمرو زمانی

۱-۸ متغیر های تحقیق

۱-۹ تعریف واژه ها، مفاهیم و متغیرها

۱-۹-۱ اعدام از نظر لغوی و اصطلاحی

۱-۹-۲ روان گردان ها

۱-۹-۳ مواد مخدر

۱-۹-۴ مواد مخدر صنعتی

۱-۹-۵ جرم

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع

۲-۱ جرم

۲-۱-۱ تعریف جرم

۲-۲ انواع جرایم

۲-۲-۱ جرایم عمدی

۲-۲-۲ جرایم غیر عمدی

۲-۲-۳ خطای جزایی

۲-۳ مجازات

۲-۳-۱ تعریف مجازات

۲-۳-۲ انواع مجازات

۲-۳-۲-۱ قصاص

۲-۳-۲-۲ حدود

۲-۳-۲-۳ دیه

۲-۳-۲-۴ تعزیر

۲-۳-۲-۵ مجازات بازدارنده

۲-۴ اعدام

۲-۴-۱ تاریخ مجازات اعدام

۲-۴-۲ عقاید علمای حقوق

۲-۴-۳ چگونگی مجازات اعدام در حال حاضر

۲-۴-۴ جانشین کردن مجازاتی بجای مجازات اعدام‌ یا اجرای مجازات اعدام

۲-۴-۵ طریقه اجرای مجازات اعدام

۲-۴-۶ محل اجرای‌ مجازات‌ اعدام

۲-۴-۷ مجازاتهای تبعی اعدام

۲-۵ سیر تقنینی قوانین مربوط به مواد مخدر در ایران

۲-۵-۱ اصلاح قوانین منع کشت خشخاش و استعمال تریاک در سال ۱۳۳۸

۲-۵-۲ اصلاح قوانین منع کشت خـشخاش در سال ۱۳۴۲

۲-۵-۳ شدت بخشیدن به قانون مـجازات مـرتکبین اصـلی جرایم مندرج در قـانون اصـلاح منع کشت خـشخاش سال ۱۳۴۸

۲-۵-۴ تشدیدقوانین مربوط به مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر سال ۱۳۵۹

۲-۵-۵ مصوبه ی ۱۳۷۶ در مبارزه با مواد مخدر

۲-۵-۶ اصلاحیه مصوبه مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۷۶

فصل سوم: بحث و تحلیل

۳ ـ ۱ مقدمه

۳ ـ ۲ روان گردان ها

۳ ـ ۳ جرایم مربوط‌ به اعتیاد به مـواد مخدر

۳ ـ ۴ الگوی کیفری و ارزیابی انتقادی آن

۳ ـ ۴ ـ ۱ نظریه‌ بازدارندگی‌ مجازات ها

۳ ـ ۴ ـ ۲ انتقادهای ناظر به الگوی کیفری

۳ ـ ۵ تأثیر رابطه های اجتماعی افراد با میزان ارتکاب جرم

۳ ـ ۶ بازدارندگی حبس

۳ ـ ۷ عدم توفیق الگوی کیفری اعدام و کاستی های نظریه بازدارندگی‌ مجازات اعدام (مواد مخدر)

۳ ـ ۷ ـ ۱ خانواده معدومین

۳ ـ ۷ ـ ۲ نظر موکلان

۳ ـ ۸ تـأثیر ارعابی مجازات‌ اعدام (مربوط به مواد مخدر)

۳ ـ ۹ پیامدهای لغو اعدام در برخی کشورها

۳ ـ ۱۰ تأثیر ترس از مجازات اعدام در مجرمین بالقوه

۳ ـ ۱۱ آثار مخرب اعدام در اجتماع

۳ ـ ۱۲ آمار مقایسه ای تأثیر لغو مجازات اعدام

۳ ـ ۱۳ آیا الغاء مجازات اعدام برای اجتماع مفید است یا خیر؟

۳ ـ ۱۴ عقاید و نظرات‌ دانشمندان‌ و علمای حقوق جزا

۳ ـ ۱۵ دلائل طرفداران الغاء مجازات اعدام

۳ ـ ۱۶ دلائل مخالفین الغاء مـجازات اعدام

۳ ـ ۱۷ هدفمندسازی مجازات زندان

۳ ـ ۱۷ ـ ۱ زندان محوری

۳ ـ ۱۷ ـ ۲ فقدان مجازات‌های جایگزین

۳ ـ ۱۷ ـ ۳ حبس‌های طولانی‌مدت و بی‌رویه

۳ ـ ۱۷ ـ ۴ فقدان قاطعیت

۳ ـ ۱۷ ـ ۵ برداشت نامطلوب‌ از‌ قـاعده فـراغ دادرس

۳ ـ ۱۷ ـ ۶ زندان، حلقه پایان

۳ ـ ۱۸ بررسی ‌‌‌تـأثیر‌ مجازات مجرمین مواد مخدر بر کیفیت زندگی خانواده‌های آنان

۳ ـ ۱۸ ـ ۱ قربانیان واقعی کیفرهای مربوط به مواد مخدر

۳ ـ ۱۸ ـ ۲ کیفیت زندگی

۳ ـ ۱۸ ـ ۳ تأثیر زندانی شدن مجرمین مواد مخدر بر نحوه امرار معاش خانواده

۳ ـ ۱۸ ـ ۴ تأثیر زندانی شدن مـجرمین‌ مـواد‌ مخدر بر وضعیت تحصیلی فرزندانشان

۳ ـ ۱۸ ـ ۵ تأثیر زندانی شدن مجرمین محکوم به اعدام مواد‌ مخدر بـر‌ تمایل فرزندانشان به رفـتار بزهکاران

۳ ـ ۱۸ ـ ۶ تأثیر زندانی شدن مجرمین محکوم به اعدام مواد مخدر بـر چـگونگی‌ کنترل فرزندانشان

۳ ـ ۱۸ ـ ۷ تأثیر زنـدانی شـدن مـجرمین محکوم به اعدام مـواد مـخدر بر‌ چگونگی جـامعه‌پذیرشدن فرزندانشان

۳ ـ ۱۸ ـ ۸ تأثیر زندانی و اعدام شدن مجرمین مواد مخدر بر روابط اجتماعی خانواده آن ها

۳ ـ ۱۸ ـ ۹ تأثیر زنـدانی شدن مجرمین‌ محکوم به اعدام مواد مخدر بـر تـضعیف بهداشت‌روانی خانواده‌های آن ها

فصل چهارم: نتیجه گیری

۴ ـ ۱ نتیجه گیری

۴ ـ ۱ ـ ۱ مقدمه

۴ ـ ۱ ـ ۲ بحث و نتیجه گیری

۴ ـ ۱ ـ ۳ محدودیت ها

۴ ـ ۱ ـ ۴ پیشنهادها

منابع و مآخذ

الف) منابع فارسی

ب) منابع لاتین

چکیده لاتین

تحقیق تأثیر مجازات اعدام در بازدارندگی از ارتکاب جرایم

چکیده

جرائم مربوط به مواد مخدر و روان‌گردان از چالش‌های و نگرانی های دولت ها و به‌خصوص سال‌های اخیر جهان (به‌ دلیل تولید و صدور انبوه) و به‌ویژه در ایران بوده است. بدین جهت، کنوانسیون‌های بین المللی مختلفی در این خصوص به تصویب کشورهای جهان رسیده است.

همچنین، کشورها در حقوق داخلی خود نیز در این زمینه، به قانون گذاری پرداخته‌اند. در این میان، مجازات اعدام، محور این پژوهش است نقش بازدارندگی مجازات اعدام در خصوص جرائم مواد مخدر و روان‌گردان از اهمیت خاصی است. در نظام حقوقی ایران (به ‌عنوان یک نظام مبتنی بر شرع) ماهیت فقهیِ این مجازات در مورد جرائم یادشده نیز قابل بررسی است.

روش انجام این تحقیق توصیفی است. در جمع‌آوری مطالب تحقیق، علاوه بر استفاده از کتاب‌های معدودی که دراین زمینه وجود داشت، از مقاله‌های مربوط به اثر بازدارندگی مجازات بهره گرفته شد. علاوه بر آن از سایت‌های اینترنتی در غنی‌ترشدن مطالب نهایت استفاده شده است.

در این پژوهش تلاش شده است است که ماهیت این مجازات را در جرائم مواد مخدر و روان‌گردان از بُعد شرعی و حقوقی مورد بررسی قرار دهد و از سوی دیگر، معین سازد که اِعمال این مجازات در جرائم یادشده چه تأثیری بر بازدارندگی این جرائم در نظام حقوقی جهوری اسلامی دارد؛ که با توجه به تفکیکِ بازدارندگی از کارآمدی، به‌نظر می‌رسد مجازات اعدام در جرائم مورد بحث، از کارآمدی لازم برخوردار است، اما این مجازات ظرفیت بازدارندگی در این جرائم برخوردار ندارد.

0/5 (0 نظر)

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تحقیق تأثیر مجازات اعدام در بازدارندگی از ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که تابع Privacy Policy and Terms of Use است.