تحقیق جایگاه نام و نشان تجاری شرکت نسبت به رقیبجایگاه نام و نشان تجاری شرکت نسبت به رقیب 300x225 - تحقیق جایگاه نام و نشان تجاری شرکت نسبت به رقیب

دانلود تحقیق جایگاه نام و نشان تجاری شرکت نسبت به رقیب

در قالب Word و در ۱۶۶ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت موضوع

سؤالات تحقیق

فرضیات تحقیق

اهداف تحقیق

روش انجام پژوهش

۱-۷-۱ جامعه و نمونه آماری

۱-۷-۲ جمع آوری اطلاعات تحقیق

قلمرو تحقیق

محدودیت های تحقیق

ضرورت و کاربرد تحقیق

نوآوری تحقیق

تعریف واژگان

۱-۱۲-۱ نام نشان تجاری

۱-۱۲-۲ جایگاه یابی نام و نشان تجاری

۱-۱۲-۳ هویت نام تجاری

۱-۱۲-۴ تصویر نام تجاری

۱-۱۲-۵ کیفیت

۱-۱۲-۶ خدمات

۱-۱۲-۷ قیمت

۱-۱۲-۸ نوآوری

فصل دوم: ادبیات تحقیق

۲-۱ مقدمه

۲-۲ مروری بر تحولات نام تجاری

۲-۳ نگرشی بر تحولات نام تجاری در ایران

۲-۴ مفهوم نام نشان تجاری

۲-۵ مروری بر دیدگاه های مرتبط با نام تجاری

۲-۵-۱ کارکردهای نام تجاری

۲-۵-۲ ساخت نام تجاری

۲-۵-۳ گرایش به نام تجاری

۲-۵-۴ رهبری نام تجاری

۲-۵-۵ مدیریت دارایی نام تجاری

۲-۶ تعاریف و مفاهیم جایگاه یابی

۱-۶-۲ جایگاه یابی نام تجاری

۲-۶-۲ جایگاه یابی مجدد

۲-۶-۳ تصویر نام تجاری

۲-۶-۴ هویت نام تجاری

۲-۷ دیدگاه های مختلف درزمینه جایگاه یابی نام تجاری

۲-۸ خط مشی ها و راهبردهای تعیین جایگاه نام تجاری

۲-۸-۱ خط مشی ها از دید رایز و تروت

۲-۸-۲ خط مشی ها از دید کاتلر

۲-۸-۳ راهبردها از دید تمپورال

۲-۹ ادغام راهبردهای تعیین جایگاه

۲-۱۰ تدوین بیانیه جایگاه

۲-۱۱ مروری بر تحقیقات گذشته

۲-۱۱-۱ دیدگاه ناکس

۲-۱۱-۲ دیدگاه بهات و ردی

۲-۱۱-۳ دیدگاه کلر و لمن

۲-۱۱-۴ دیدگاه گوین و گوین

۲-۱۱-۵ دیدگاه فلور

۲-۱۱-۶ دیدگاه کاتل

۲-۱۱-۷ دیدگاه بلنک سون و کالافاتیس

۲-۱۱-۸ دیدگاه ساگار

۲-۱۲ مدل مفهومی تحقیق

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱ مقدمه

۳-۲ جهت گیری پژوهش

۳-۳ فلسفه پژوهش

۳-۴ جامعه و نمونه آماری

۳-۴-۱ جامعه آماری

۳-۴-۲ نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه

۳-۴-۳ روش های نمونه گیری

۳-۵ شیوه های گردآوری اطلاعات

۳-۵-۱ بررسی و مطالعات گسترده کتابخانه ای و جستجو در اینترنت

۳-۵-۲ پرسش نامه حضوری

۳-۵-۲-۱ تشریح پرسش نامه

۳-۶ متغیرهای تحقیق

۳-۶-۱ کیفیت

۳-۶-۲ خدمات

۳-۶-۳ قیمت

۳-۶-۴ نوآوری

۳-۷ روایی و پایایی پرسش نامه

۳-۷-۱ تعیین پایایی پرسش نامه

۳-۷-۲ تعیین روایی پرسش نامه

۳-۸ قلمرو مکانی تحقیق

۳-۹ قلمرو زمانی تحقیق

۳-۱۰ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

۳-۱۰-۱ آمار توصیفی

۳-۱۰-۲ آمار استنباطی

۳-۱۰-۲-۱ آزمون دو جمله ای

۳-۱۰-۲-۲ آزمون من – ویتنی

۳-۱۰-۲-۳ آزمون فریدمن

فصل چهارم: جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات

۴-۱ مقدمه

۴-۲ آمار توصیفی

۴-۲-۱ سن

۴-۲-۲ جنسیت

۴-۲-۳ وضعیت تأهل

۴-۲-۴ تحصیلات

۴-۲-۵ سابقه کار

۴-۳ آمار توصیفی شاخص های ساخته شده

۴-۳-۱ توصیف وضعیت متغیرهای اصلی پژوهش

۴-۴ آمار استنباطی

۴ـ۵ بررسی فرضیه های تحقیق

۴ـ۵ـ۱ کیفیت برای جایگاه نام و نشان تجاری شرکت نسبت به رقیب از دیدگاه مشتریان

۴ـ۵ـ۲ کیفیت برای جایگاه نام و نشان تجاری شرکت نسبت به رقیب از دیدگاه کارشناسان

۴ـ۵ـ۳ خدمات برای جایگاه نام و نشان تجاری شرکت نسبت به رقیب از دیدگاه مشتریان

۴ـ۵ـ۴ خدمات برای جایگاه نام و نشان تجاری شرکت نسبت به رقیب از دیدگاه کارشناسان

۴ـ۵ـ۵ قیمت برای جایگاه نام و نشان تجاری شرکت نسبت به رقیب از دیدگاه مشتریان

۴ـ۵ـ۶ قیمت برای جایگاه نام و نشان تجاری شرکت نسبت به رقیب از دیدگاه کارشناسان

۴ـ۵ـ۷ نوآوری برای جایگاه نام و نشان تجاری شرکت نسبت به رقیب از دیدگاه مشتریان

۴ـ۵ـ۸ نوآوری برای جایگاه نام و نشان تجاری شرکت نسبت به رقیب از دیدگاه کارشناسان

۴ـ۵ـ۹ جایگاه کیفیت از دیدگاه کارشناسان شرکت با جایگاه شکل گرفته در ذهن مشتریان

۴ـ۵ـ۱۰جایگاه خدمات از دیدگاه کارشناسان شرکت با جایگاه شکل گرفته در ذهن مشتریان

۴ـ۵ـ۱۱ـ جایگاه قیمت از دیدگاه کارشناسان شرکت با جایگاه شکل گرفته در ذهن مشتریان

۴ـ۵ـ۱۲ـ جایگاه نوآوری از دیدگاه کارشناسان شرکت با جایگاه شکل گرفته در ذهن مشتریان

۴ـ۵ـ ۱۳ اولویت بندی شاخص ها از دو دیدگاه مشتریان و کارشناسان شرکت

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ مقدمه

۵-۲ نتایج تحقیق

۵-۲-۱ بررسی یافته های پژوهش با توجه به آزمون دوجمله ای

۵-۲-۲ بررسی یافته های پژوهش با توجه به آزمون من – ویتنی

۵-۲-۳ بررسی یافته های پژوهش با توجه به آزمون فریدمن

۵-۳ ارائه پیشنهادات

۵-۳-۱ پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق

۵-۳-۲ پیشنهادات برای تحقیقات آینده

منابع

پیوست ها

پیوست ۱: پرسش نامه خرده فروشان

پیوست ۲: پرسش نامه شرکت

پیوست ۳: جدول آلفای کرونباخ

نمودارها

نمودار ۲-۱ عناصر ساخت نام تجاری

نمودار ۲-۲ شش قرارداد ساخت نام تجاری

نمودار ۲-۳ شش ضلعی نام تجاری

نمودار ۲-۴ وظایف رهبری نام تجاری

نمودار ۲-۵ فرآیندهای مدیریت دارایی نام تجاری

نمودار ۲-۶ اجزای جایگاه یابی

نمودار ۲-۷ الگوریتم جایگاه یابی

نمودار ۲-۸ ویژگی های جایگاه یابی

نمودار ۲-۹ جایگاه یابی نام تجاری خدمت

نمودار ۲-۱۰ عوامل مؤثر بر جایگاه یابی نام تجاری

نمودار۲-۱۱ مدل مفهومی تحقیق

نمودار ۴-۱ سن

نمودار ۴-۲ جنسیت

نمودار ۴-۳ وضعیت تأهل

نمودار ۴-۴ تحصیلات

نمودار ۴-۵ سابقه کار خرده فرشان

نمودار ۴-۶ نمودار جعبه ای نظر کارشناسان و خرده فروشان راجع به شاخص کیفیت

نمودار ۴-۷ نمودار جعبه ای نظر کارشناسان و خرده فروشان راجع به شاخص خدمات

نمودار ۴-۸ نمودار جعبه ای نظر کارشناسان و خرده فروشان راجع به شاخص قیمت

نمودار ۴-۹ نمودار جعبه ای نظر کارشناسان و خرده فروشان راجع به شاخص نوآوری

نمودار ۴-۱۰ نمودار جعبه ای مقایسه توزیع نظر خرده فروشان راجع به شاخص ها

نمودار ۴-۱۱ نمودار جعبه ای مقایسه توزیع نظر کارشناسان راجع به شاخص ها

جداول

جدول ۲-۱ کاربردهای نام تجاری برای مصرف کننده

جدول ۲-۲ تغییر نگرش از مدیریت سنتی نام تجاری

جدول ۲-۳ استراتژی بازاریابی

جدول۲-۴ جایگاه یابی بر اساس مزیت رقابتی

جدول۲-۵ تحقیقات در مورد جایگاه یابی

جدول ۳-۱ تقسیم بندی سؤالات بر اساس متغیرها

جدول ۴-۱ توزیع فراوانی مربوط به سن

جدول ۴-۲ توزیع فراوانی مربوط به جنسیت

جدول ۴-۳ توزیع فراوانی مربوط به تأهل

جدول ۴-۴ توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات

جدول ۴-۵ توزیع فراوانی مربوط به سابقه کار خرده فروشان

جدول ۴-۶ آماره های توصیفی متغیرهای کیفیت، خدمات، قیمت و نوآوری

جدول ۴-۷ فروانی رتبه های متغیرهای کیفیت، خدمات، قیمت و نوآوری

جدول ۴-۸ محاسبه آماره ازمون دوجمله ای و معناداری آن

جدول ۴-۹ محاسبه آماره ازمون دوجمله ای و معناداری آن

جدول ۴-۱۰ محاسبه آماره ازمون دوجمله ای و معناداری آن

جدول ۴-۱۱ محاسبه آماره ازمون دوجمله ای و معناداری آن

جدول ۴-۱۲ محاسبه آماره ازمون دوجمله ای و معناداری آن

جدول ۴-۱۳ محاسبه آماره ازمون دوجمله ای و معناداری آن

جدول ۴-۱۴ محاسبه آماره ازمون دوجمله ای و معناداری آن

جدول ۴-۱۵ محاسبه آماره ازمون دوجمله ای و معناداری آن

جدول ۴-۱۶ محاسبه میانگین رتبه ها، آماره آزمون و معناداری آن

جدول ۴-۱۷ محاسبه میانگین رتبه ها، آماره آزمون و معناداری آن

جدول ۴-۱۸ محاسبه میانگین رتبه ها، آماره آزمون و معناداری آن

جدول ۴-۱۹ محاسبه میانگین رتبه ها، آماره آزمون و معناداری آن

جدول ۴-۲۰ محاسبه میانگین رتبه ها، آماره آزمون و معناداری آن

جدول ۴-۲۱ محاسبه میانگین رتبه ها، آماره آزمون و معناداری آن

چکیده

بحثی که امروزه به عنوان یکی از مسائل مهم مربوط به نامگذاری تجاری مطرح شده، جایگاه یابی نام نشان تجاری  است، مفهومی که رایز و تروت برای اولین بار در سال ۱۹۷۰ مطرح کردند. این کلمه، در واقع، جایی است که یک شرکت نیاز دارد برای شروع فعالیت های نامگذاری تجاری اش از آنجا آغاز کند. در حقیقت، شرکت با توجه به عوامل مختلف جایگاه نام و نشان تجاری را یعنی تعیین کرده و آن را به کمک ابزار های بازار یابی به ذهن مشتری منتقل می کند. جایگاه یابی نام تجاری در واقع، چگونگی ادارک یک نام تجاری توسط بازار هدف در مقایسه با رقباست.

با توجه به موارد ذکر شده می توان گفت ذهن مشتری در بر دارنده ی جایگاه نام و نشان تجاری است. نوع فعالیت هایی که شرکت انجام می دهد، نوع ارتباطات، میزان ارائه خدمات، کیفیت محصولات، و حتی نیروی انسانی شاغل در شرکت، و بسیاری از عوامل دیگر می تواند بر جایگاه نام و نشان تجاری تاثیر بگذارد.

با توجه به تحقیقات گذشته و با استفاده از مدل ها و شاخص های موجود، همچون شاخص های مدل مزیت رقابتی کاتلر و با ایده گرفتن از جایگاه یابی خدمات بلک سون و کالافاتیس و شاخص های مطرح شده توسط محققان دیگر، در تحقیق حاضر، به روش تحلیلی-پیمایشی (با استفاده از دو مجموعه پرسشنامه مشابه، مربوط به مشتریان، و کارشناسان شرکت الماس کویر) چهار ویژگی محسوس محصولات شرکت الماس کویر (قیمت، کیفیت، خدمات، و نوآوری) به عنوان عوامل مناسب برای جایگاه نام و نشان تجاری شرکت مذکور در مقایسه با رقیبش (شرکت برلیان) مورد آزمون قرار گرفت تا جایگاه این ویژگی ها در ذهن مشتریان و کارشناسان شرکت مشخص شده، مورد مقایسه قرار گرفته، و در نهایت اولویت های آنها تعیین گردد (اهداف تحقیق).

سایر محصولات مشابه:

پاورپوینت جایگاه نام و نشان تجاری شرکت ها نسبت به رقبا از دیدگاه مشتریان

0/5 (0 نظر)

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تحقیق جایگاه نام و نشان تجاری شرکت نسبت به رقیب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که تابع Privacy Policy and Terms of Use است.