تحقیق جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر انتفاعیجو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر انتفاعی 300x112 - تحقیق جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر انتفاعی

دانلود تحقیق جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر انتفاعی

در قالب Word و در ۱۶۱ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول

۱-۱-) بیان مسأله

۲-۱) اهداف پژوهش

۱-۲-۱) هدف اصلی پژوهش

۲-۲-۱) اهداف فرعی

۳-۱) فرضیه‌ها و سؤالات پژوهش

۱-۳-۱) فرضیه‌های پژوهش

۲-۳-۱) سؤالات پژوهش

۴-۱) تعریف اصطلاحات

۱-۴-۱) جو سازمانی

۲-۴-۱) مشارکت

۳-۴-۱) تصمیم‌گیری

۴-۴-۱) مشارکت در تصمیم‌گیری

۵-۱) تعاریف عملیاتی

فصل دوم

۲) مبانی نظری پژوهش

۱-۲) جو سازمانی

۱-۱-۲) مفهوم جو سازمانی

۲-۱-۲) تعاریف جو سازمانی

۳-۱-۲) نظریه‌ها و مطالعات در زمینه جو سازمانی

۱-۳-۱-۲) جو سازمانی از نگاه تاجی یوری

شکل شماره (۲-۱) مدل تعاملی ابعاد جو سازمانی

۲-۳-۱-۲) جو سازمانی از منظر استرن و استینهوف

شکل (۲-۲). الگوی نیاز – فشار

۳-۳-۱-۲) جو سازمانی از نگاه هاجتس

شکل (۲-۳) عوامل مرئی و نامرئی جو سازمانی از نظر هاجتس

۴-۳-۱-۲) جو سازمانی از نگاه هریسون

۵-۳-۱-۲) جو سازمانی از منظر هالپین و کرافت

شکل (۲-۴). جو مدرسه به عنوان ترکیبی از رفتار مدیر و رفتارهای معلمان

۱-۵-۳-۱-۲) انواع جو سازمانی طبق مدل هالپین و کرافت

جدول (۲-۱). ویژگی‌های انواع جو سازمانی در مدرسه

۶-۳-۱-۲) مطالعات رنسیس لیکرت

جدول شماره (۲-۲): سیمای ویژگی‌های سازمانی

۴-۱-۲) رویکردهای جوّ سازمانی

۱-۴-۱-۲) رویکرد ساختاری

شکل شماره (۲-۵). فرایند ایجاد سازمانی در رویکرد ساختاری

۲-۴-۱-۲) رویکرد ادراکی

شکل شماره (۲-۶). فرایند ایجاد جو سازمانی در رویکرد ادراکی

۳-۴-۱-۲) رویکرد تعاملی

شکل (۲-۷). فرایند ایجاد جو سازمانی در رویکرد تعاملی

۴-۴-۱-۲) رویکرد فرهنگی

شکل شماره (۲-۸) رویکرد فرهنگی به جو سازمانی

۵-۱-۲) ابعاد جو سازمانی

جدول شماره (۲-۳) ابعاد جو سازمانی

۶-۱-۲) شاخص‌های جوّ سالم سازمانی

۷-۱-۲) بررسی ارتباط بین جو سازمانی با شاخص‌های سازمانی

۱-۷-۱-۲) ساختار سازمان و جو سازمانی

شکل شماره (۲-۹) رابطه بین جو و ساختار سازمان

۲-۷-۱-۲) شاخص‌های روابط انسانی و جو سازمانی

۳-۷-۱-۲) مدیران و جو سازمانی

۴-۷-۱-۲) انگیزش و جو سازمانی

۵-۷-۱-۲) رهبری و جو سازمانی

۶-۷-۱-۲) بهداشت روانی و جو سازمانی

۷-۷-۱-۲) عملکرد و جو سازمانی

۸-۱-۲) جو سازمانی چگونه عمل می‌کند؟

شکل شماره (۲-۱۰) پل جو سازمانی

۹-۱-۲) تفاوت جو سازمانی با فرهنگ سازمانی

۱۰-۱-۲) مراحل بهبود جو سازمانی

شکل (۲-۱۱) مراحل بهبود جو سازمانی

۲-۲) مشارکت در تصمیم‌گیری

۱-۲-۲) مفهوم مشارکت

۲-۲-۲) فلسفه مشارکت

۳-۲-۲) ریشه‌های مشارکت

۴-۲-۲) فرایند مشارکت

۵-۲-۲) شرایط مشارکت

۶-۲-۲) برنامه‌های مشارکت

۱-۶-۲-۲) مدیریت مشورتی

۲-۶-۲-۲) مدیریت مردم سالاری

۳-۶-۲-۲) حلقه‌های کیفیت

۴-۶-۲-۲) نظام پذیرش پیشنهادها

۵-۶-۲-۲) شوراهای مدیریتی

۶-۶-۲-۲) مردم سالاری سازمانی

۷-۶-۲-۲) طرح مالکیت کارکنان

۷-۲-۲) طرفداران مشارکت

۸-۲-۲) منتقدین مشارکت

۹-۲-۲) تصمیم‌گیری

۱۰-۲-۲) الگوها و مدل‌های تصمیم‌گیری

۱-۱۰-۲-۲) الگوی تصمیم‌گیری عقلانی (کلاسیک)

۲-۱۰-۲-۲) الگوی تصمیم‌گیری رفتاری (اداری)

۳-۱۰-۲-۲) مدل باز تصمیم‌گیری

۴-۱۰-۲-۲) الگوی دیوان سالاری

۵-۱۰-۲-۲) الگوی سیاسی

۶-۱۰-۲-۲) الگوی فرایندی

۷-۱۰-۲-۲) الگوی آشفته

۸-۱۰-۲-۲) مدل استاندارد وروم ـ یتون (الگوی تصمیم‌گیری مشارکتی)

۱-۸-۱۰-۲-۲) فواید تصمیم‌گیری مشارکتی

۲-۸-۱۰-۲-۲) روش‌های تصمیم‌گیری مشارکتی

الف) تکنیک طوفان مغزی

ب) تکنیک گروه اسمی

ج) تکنیک دلفی

۱۱-۲-۲) مشارکت در تصمیم‌گیری

۱۲-۲-۲) درجات مشارکت در تصمیم‌گیری

۱۳-۲-۲) سطوح مشارکت در تصمیم‌گیری

۱۴-۲-۲) اثرات مشارکت در تصمیم‌گیری

۱۵-۲-۲) مدل‌های فرآیند مشارکت

۱-۱۵-۲-۲) مدل عاطفی

۲-۱۵-۲-۲) مدل شناختی

۳-۱۵-۲-۲) مدل‌های وابستگی

۲-۲) مرور پژوهش‌های انجام شده

۱-۲-۲) پژوهش‌های انجام شده در زمینه جو سازمانی

۲-۲-۲) پژوهش‌های انجام شده داخلی در زمینه جو سازمانی

۳-۲-۲) پژوهش‌های انجام شده خارجی در زمینه مشارکت در تصمیم‌گیری

۴-۲-۲) پژوهش‌های داخلی انجام شده در زمینه مشارکت در تصمیم‌گیری

۵-۲-۲) استنتاج کلی

۶-۲-۲) الگوی نظری پژوهش

فصل سوم

۱-۳) روش تحقیق

۲-۳) جامعه آماری

جدول (شماره ۱-۳) نمایش جامعه مورد پژوهش

۳-۳) نمونه مورد مطالعه: (حجم نمونه و روش نمونه‌گیری)

جدول (۲-۳). توزیع مدرک تحصیلی افراد مورد پژوهش

جدول (۳-۳). توزیع رشته تحصیلی افراد مورد پژوهش

۴-۳) ابزار تحقیق

الف) پرسشنامه توصیف جو سازمانی OCDQ

ب ) پرسشنامه میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم‌گیری

۵-۳) پایایی و روایی ابزار تحقیق

۶-۳) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

فصل چهارم

۱-۴) بررسی توصیفی و استنباطی یافته‌های پژوهش

۲-۴) توصیف یافته‌ها

جدول (۱-۴). نمایش توصیفی نمرات رفتار حمایتی مدیر در کل افراد مورد پژوهش (دولتی و غیرانتفاعی)

نمودار (۱-۴). نمایش نمرات در مقیاس رفتار حمایتی مدیر

جدول (۲-۴). نمایش توصیفی نمرات رفتار غیردستوری مدیر در کل افراد مورد پژوهش (دولتی و غیرانتفاعی)

نمودار (۲-۴). نمایش نمرات در مقیاس رفتار غیردستوری مدیر

جدول (۳-۴). نمایش توصیفی نمرات رفتار غیر ممانعتی مدیر در کل افراد مورد پژوهش (دولتی و غیرانتفاعی)

نمودار (۳-۴). نمایش نمرات در مقیاس رفتار غیر ممانعتی مدیر

جدول (۴-۴). نمایش توصیفی نمرات رفتار حرفه‌ای کارکنان در کل افراد مورد پژوهش (دولتی و غیرانتفاعی)

نمودار (۴-۴). نمایش نمرات در مقیاس رفتار حرفه‌ای کارکنان

جدول (۵-۴). نمایش توصیفی نمرات رفتار صمیمی کارکنان در کل افراد مورد پژوهش (دولتی و غیرانتفاعی)

نمودار (۵-۴). نمایش نمرات در مقیاس رفتار صمیمی کارکنان

جدول (۶-۴). نمایش توصیفی نمرات رفتار متعهدانه کارکنان در کل افراد مورد پژوهش (دولتی و غیرانتفاعی)

نمودار (۶-۴). نمایش نمرات در مقیاس رفتار متعهدانه کارکنان

۳-۴) فرضیه‌های پژوهش

۱-۳-۴) فرضیه اول پژوهش

جدول (۷-۴). توصیف یافته‌های مربوط به جو سازمانی

جدول (۸-۴). تی- تست برای متغیر جو سازمانی

۲-۳-۴) فرضیه دوم پژوهش

جدول (۹-۴). رابطه بین جو سازمانی با میزان تمایل به مشارکت در تصمیم‌گیری

۴-۴) سؤالات پژوهش

۱-۴-۴) سؤال پژوهش شماره ۱

۲-۴-۴) سؤال پژوهش شماره ۲

جدول (۱۱-۴). رابطه بین جو سازمانی باز و میزان تمایل به مشارکت در تصمیم‌گیری

۳-۴-۴) سؤال پژوهش شماره ۳

جدول (۱۲-۴). رابطه بین مؤلفه‌های جو سازمانی با میزان تمایل به مشارکت در تصمیم‌گیری در مؤسسات آموزش عالی دولتی

۴-۴-۴) سؤال پژوهش شماره ۴

جدول (۱۳-۴). رابطه بین مؤلفه‌های جو سازمانی با میزان تمایل به مشارکت در تصمیم‌گیری در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی

۵-۴-۴) سؤال پژوهش شماره ۵

جدول (۱۴-۴). همبستگی میان جوسازمانی و میزان تمایل کارکنان به تصمیم‌گیری در دو نظام آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی

فصل پنجم

۵) بحث و نتیجه‌گیری

۱-۵) فرضیه‌های پژوهش

۱-۱-۵) فرضیه اول پژوهش

۲-۱-۵) فرضیه دوم پژوهش

۲-۵) سؤالات پژوهش

۱-۲-۵) سؤال پژوهش شماره ۱

۲-۲-۵) سؤال پژوهش شماره ۲

۳-۲-۵) سؤال پژوهش شماره ۳

۴-۲-۵) سؤال پژوهش شماره ۴

۵-۲-۵) سؤال پژوهش شماره ۵

۳-۵) بحث و تفسیر پایانی

۴ـ ۵) پیشنهادات

۱ـ ۴ـ ۵) پیشنهادات برگرفته از یافته‌ای پژوهش

۲ـ ۴ـ ۵) پیشنهادات برای محققین دیگر

۵ـ ۵) محدودیت‌های پژوهش

فصل اول

۱-۱-) بیان مسأله

در دنیای امروز، مؤسسات آموزش عالی به عنوان مراکزی برای پاسداری از دانش موجود و محیطی برای فعالیت‌های پژوهشی در نظر گرفته می‌شوند. از طریق این مؤسسات است که حقایق جدیدی که راهگشای حل مسائل انسان‌ها و جوامع بشری باشند، کشف می‌شود. از این رو تکلیف برقرار کردن الگوی سازمانی و چگونگی اداره کردن چنین مؤسساتی روشن است. در این میان، متغیرهایی نظیر فرهنگ سازمانی، جو سازمانی، الگوهای تصمیم‌گیری و مشارکت کارکنان در امور سازمان نقشی انکارناپذیر را در پیشبرد اهداف سازمان دارا هستند.

تسلیمی (۱۳۸۴) در این خصوص اشاره می‌نماید که در عصر اطلاعات، مدیریت اثربخش و موفقیت‌آمیز سازمان‌ها به توانمندی گردانندگان آن‌ها در حل مسائل ساختار نیافته، شکار فرصت‌ها، استفاده مدبرانه از شایستگی‌های سازمان و کسب برتری رقابتی از طریق تصمیم‌گیری و اتخاذ تصمیمات صحیح بستگی دارد. کیفیت تصمیمات با تلفیق دانش، تخصص، مهارت و رویکرد افراد متعدد درگیر در فرایند تصمیم‌گیری و هم‌افزایی حاصل از آن بهبود می‌یابد.

0/5 (0 نظر)

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تحقیق جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر انتفاعی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که تابع Privacy Policy and Terms of Use است.