تحقیق مطالعه و معرفی آثار تاریخی و هنری دوره قاجار در شهرستان رفسنجانمطالعه و معرفی آثار تاریخی و هنری دوره قاجار در شهرستان رفسنجان 300x225 - تحقیق مطالعه و معرفی آثار تاریخی و هنری دوره قاجار در شهرستان رفسنجان

دانلود تحقیق مطالعه و معرفی آثار تاریخی و هنری دوره قاجار در شهرستان رفسنجان

در قالب Word و در ۲۲۷ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

‌۱-۱- تعریف مسئله و بیان سؤالات اصلی تحقیق

۱-۲- بیان سؤالات اصلی تحقیق

۱-۳- سابقه و ضرورت انجام تحقیق

۱-۴- فرضیه‌ها

۱-۵- هدف‌ها

۱-۶- کاربردهای متصور از تحقیق

هدف‌ها

۱-۷- مراجع استفاده‌کننده از نتیجه‌ی پایان‌نامه

۱-۸- روش انجام تحقیق

۱-۹- جامعه‌ی آماری و روش نمونه‌گیری

فصل دوم: مفاهیم نظری و ادبیات پژوهش

۲-۱- واژه‌شناسی

۲-۱-۱- هنر اسلامی

۲-۱-۲- معماری اسلامی

۲-۱-۳- معماری ایرانی

۲-۱-۴- معماری بومی

۲-۱-۵- خانه

۲-۱-۶- تابش بند

۲-۱-۷- پیمون

۲-۱-۸- سردر

۲-۱-۹- هشتی

۲-۱-۱۰- راه رو

۲-۱-۱۱- حیاط یا میان سرا

۲-۱-۱۲- اتاق

۲-۱-۱۲-۱- سه دری

۲-۱-۱۲-۲- پنج دری

۲-۱-۱۳- تالار

۲-۱-۱۴- آشپزخانه

۲-۱-۱۵- باره بند

۲- ۱-۱۶- ارسی

۲-۱-۱۷- سنتوری

۲-۱-۱۸- جام‌خانه

۲-۱-۱۹- معماری مسکونی قاجار (خانه‌های قدیمی)

۲-۱-۲۰- معماری بادگیر

۲-۱-۲۱- زیرزمین

۲-۱-۲۲- پایاب

۲-۱-۲۳- پشت بام

۲-۱-۲۴- ایوان

۲-۱-۲۵- کلاه‌فرنگی

۲-۱-۲۶- حوض‌خانه

۲-۱-۲۷- شاه‌نشین

۲-۱-۲۸- ازاره

۲-۱-۲۹- مقرنس

۲-۱-۳۰- رسمی بندی (کاربندی)

۲-۱-۳۱- آجرکاری

۲-۱-۳۲- کاشی‌کاری

۲-۱-۳۳- آیینه‌کاری

۲-۱-۳۴- گچ‌بری

۲-۱-۳۵- اسلیمی

۲-۱-۳۶- تزئینات گل و بته‌ای

۲-۱-۳۷- بناهای خشتی

۲-۱-۳۷-۱- بناهای خشتی مستقل و منفرد

۲-۱-۳۷-۲- بناهای خشتی زنده

۲-۱-۳۸- اصول معماری ایران

۲-۲- شناخت ویژگی‌های سیاسی-فرهنگی و معماری دوره‌ی قاجار

۲-۲-۱- پیشینه‌ی سیاسی دوره‌ی قاجار

۲-۲-۲- پیشینه‌ی فرهنگی و هنری دوره‌ی قاجار

۲-۲-۳- هنر و معماری دوره‌ی قاجار

۲-۲-۴- برخی از ویژگی‌های نقوش تزیینی هنر و معماری دوره‌ی قاجار

۲-۲-۵- ویژگی‌های کلان معماری

۲-۲-۶- تزئینات دوره‌ی قاجار

۲-۲-۷- بناهای مسکونی دوره‌ی قاجار

۲-۲-۸- تزئینات به کاررفته در خانه‌ها

۲-۲-۹- آثار و بناهای معماری عهد قاجار

۲-۲-۱۰- معماری دوره‌ی قاجار

۲-۲-۱۰-۱- عوامل بیرونی

۲-۲-۱۰-۲- عوامل داخلی

۲-۲-۱۱- معماری خیابانی

۲-۲-۱۲- معماری بناهای عمومی

۲-۳- جغرافیا و تاریخ استان کرمان

۲-۳-۱- موقعیت جغرافیایی استان کرمان

۲-۳-۲- وجه تسمیه و پیشینه‌ی تاریخی استان کرمان

۲-۴- جغرافیای شهرستان رفسنجان

۲-۴-۱- موقعیت جغرافیایی و ویژگی‌های طبیعی شهرستان رفسنجان

۲-۴-۲- پیشینه‌ی تاریخی و وجه تسمیه‌ی شهرستان رفسنجان

۲-۴-۳- رفسنجان در دوره‌ی قاجار

۲-۴-۴- وضعیت سیاسی شهرستان رفسنجان

۲-۵- جغرافیا و تاریخ روستای قاسم‌آباد

۲-۵-۱- جغرافیای قاسم‌آباد

۲-۵-۲- تاریخ قاسم‌آباد

۲-۵-۳- شناخت بناها و بافت‌های باارزش احتمالی موجود در روستا

۲-۵-۴- بررسی چگونگی انواع مالکیت در روستا

۲-۵-۴-۱- مالکیت دولتی

۲-۵-۴-۲- مالکیت خصوصی

۲-۵-۴-۳- مالکیت وقفی

۲-۵-۵- معماری سنتی در قاسم‌آباد

۲-۵-۶- معماری سنتی رفسنجان

فصل سوم: شناخت، معرفی و تحلیل کلیات ساختار معماری خانه‌ی حاج آقا علی

۳-۱- زندگینامه‌ی حاج آقا علی

۳-۱-۱- حاج آقا علی و داستان زندگی او

۳-۲- معماری خانه‌ی حاج آقا علی

۳-۲-۱- خانه‌ی حاج آقا علی

۳-۲-۲- شرحی بر معماری خانه‌ی حاج آقا علی

۳-۲-۲-۱- در ورودی

۳-۲-۲-۲- هشتی

۳-۲-۲-۳- ضلع شمالی (زمستان نشین)

۳-۲-۲-۴- ضلع جنوبی (تالار شاه‌نشین)

۳-۲-۲-۵- ضلع شرقی

۳-۲-۲-۶- ضلع غربی

۳-۲-۲-۷- بخش اندرونی

۳-۲-۲-۸- حوض‌خانه

۳-۲-۲-۹- سه دری

۳-۲-۲-۱۰- حیاط

۳-۲-۲-۱۱- آشپزخانه

۳-۲-۲-۱۲- فر آجری

۳-۲-۲-۱۳- سردخانه

۳-۲-۲-۱۴- برج دیدبانی

۳-۲-۲-۱۵- قنات

۳-۲-۲-۱۶- اصطبل

۳-۲-۲-۱۷- خانه‌ی کارگری (خانه‌ی مرضیه خانم)

۳-۲-۲-۱۸- حمام

۳-۲-۳- دوره بندی تاریخی بنا

۳-۲-۳-۱- مرحله‌ی اول

۳-۲-۳-۲- مرحله‌ی دوم

۳-۲-۳-۳- مرحله‌ی سوم

۳-۲-۴- مراحل ساخت اولیه‌ی بنا

فصل چهارم: شناخت، معرفی و تحلیل تزئینات خانه‌ی حاج آقا علی

۴-۱- مقدمه

۴-۲- تجزیه و تحلیل نقوش گچ‌بری گیاهی – جانوری

۴-۲-۱- طاقچه‌های شاه‌نشین

۴-۲-۲- گچ‌بری سقف شاه‌نشین

۴-۲-۳- گچ‌بری حوض‌خانه

۴-۲-۴- گچ‌بری خلوت تاج خانم

۴-۲-۵- گچ‌بری طاق نمای خلوت تاج خانم

۴-۲-۶- گچ‌بری ستون خلوت تاج خانم

۴-۲-۷- گچ‌بری رف‌های ایوان خلوت تاج خانم

۴-۲-۸- گچ‌بری نمای خلوت تاج خانم

۴-۳- تجزیه و تحلیل نقوش گچ‌بری گیاهی- هندسی

۴-۳-۱- گچ‌بری نمای شرقی خلوت تاج خانم

۴-۳-۲- گچ‌بری اتاق تاج خانم

۴-۳-۳- گچ‌بری نمای شمالی خلوت تاج خانم

۴-۳-۴- گچ‌بری چراغ دان

۴-۳-۵- گچ‌بری سقف اتاق هفت دری

۴-۳-۶- گچ‌بری سقف ایوان خلوت تاج خانم

۴-۴- تجزیه و تحلیل نقوش هندسی

۴-۴-۱- کاربندی

۴-۴-۲- ابزارزنی

۴-۴-۳- قطاربندی

۴-۵- آجرکاری

۴-۵-۱- هنر آجرکاری دوره‌ی قاجاریه

۴-۵-۲- آجرکاری نمای جنوبی (شاه‌نشین)

۴-۵-۳- آجرکاری نمای شمالی (زمستان نشین)

۴-۵-۴- آجرکاری نمای شرقی (حوض‌خانه)

۴-۵-۵- آجرکاری‌های ازاره حیاط بیرونی

۴-۵-۶- آجرکاری‌های ازاره حوض‌خانه و خلوت تاج خانم

۴-۶- کاشی‌کاری

۴-۷- سنگ‌کاری

۴-۸- در و پنجره

۴-۸-۱- در

۴-۸-۲- پنجره

۴-۹- عناصر نمادین به کار رفته در تزئینات گچ‌بری خانه‌ی حاج آقا علی

۴-۹-۱- نقوش گیاهی

۴-۹-۲- درخت سرو

۴-۹-۳- بته جقه

۴-۹-۴- گل

۴-۹-۴-۱- گل نیلوفر

۴-۹-۵- نقوش جانوری

۴-۹-۵-۱- ماهی

۴-۹-۵-۲- هدهد

۴-۹-۵-۳- خروس

۴-۹-۶- اشکال هندسی

۴-۹-۶-۱- دایره

۴-۹-۶-۲- لوزی

۴-۹-۶-۳- مثلث

۴-۹-۶-۴- کثیرالاضلاع

۴-۹-۷- تحلیل تزئینات خانه‌ی حاج آقا علی بر اساس مبانی هنرهای تجسمی

۴-۹-۷-۱- نقطه

-۹-۷-۲- خط

۴-۹-۷-۳- حجم

۴-۹-۷-۴- بافت

۴-۹-۷-۵- کادر

۴-۹-۷-۵-۱- کادر مستطیل

۴-۹-۷-۵-۲- کادر دایره

۴-۱۰- تحلیل کیفیات بصری تزئینات خانه‌ی حاج آقا علی

۴-۱۰-۱- ریتم

۴-۱۰-۲- تعادل

فصل پنجم: نتیجه‌گیری، ارائه‌ی پیشنهادات و منابع

نتیجه‌گیری

۵-۱- مقدمه

۵-۲- بحث و نتیجه‌گیری

۵-۳- آزمون فرضیات

۵-۵- پیشنهادات

۵-۶- واژه‌نامه‌ی اصطلاحات هنر و معماری سنتی

منابع تصاویر، طرح‌ها و نقشه‌ها

منابع و مآخذ

کتاب‌ها

پایان‌نامه‌ها

مقالات

سایت‌ها

چکیده

بنای خانه‌ی حاج آقا علی در قاسم‌آباد رفسنجان واقع گردیده که از نظر معماری دارای اهمیتی به سزا است. قدمت آن حدود ۱۸۰ سال است و برای ساخت آن از عناصر و مصالح بومی که به مقتضای زمان در مناطق کویری موجود بوده، استفاده گردیده است. نحوه‌ی قرارگیری هر بخش از ساختمان نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی و آب و هوا در نظر گرفته شده است.

در این پژوهش سعی گردیده تا ضمن معرفی خانه‌ی حاج آقا علی، تزئینات آن به ویژه نقوش گچ‌بری، آجرکاری و… نیز مورد بررسی قرار گیرد. این بررسی شامل: مواد و مصالح (گچ)، نوع نقوش (گل، گلدان و طرح‌های اسلیمی، هندسی و جانوری)، تناسب و اندازه در اشکال، کادربندی، تأثیر گرفتن از دوران متعدد، مقایسه با گچ‌بری‌های زمان‌ها و مکان‌های دیگر، نگاه فرهنگی و باور اعتقادی به نوع نقوش، رنگ‌بندی، نوع اشکال هندسی و مفاهیم آن‌ها که همراه با مدارک و مستندات تصویری مربوطه می‌باشد. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و بر پایه‌ی مطالعات میدانی از طریق مشاهده و عکاسی از بنای موردنظر، مصاحبه با استادان و کارشناسان این حیطه و بازدیدهای مکرر و مشاهده‌ی نمونه‌ها و استفاده از اسناد کتابخانه‌ای به گردآوری اطلاعات پرداخته شده است.

از آن جایی که در زمینه‌ی تزئینات این بنا، تحقیق جامعی صورت نگرفته است؛ این پژوهش می‌تواند ضمن معرفی ویژگی‌ها و مفاهیم زیبایی شناسانه، راه گشای طراحی‌های نوین، برای نسل جوان باشد.

0/5 (0 نظر)

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تحقیق مطالعه و معرفی آثار تاریخی و هنری دوره قاجار در شهرستان رفسنجان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که تابع Privacy Policy and Terms of Use است.