تحقیق نظام حقوقی ایران و مراجع صلاحیت دار بین‌المللی در مورد تخلفات ورزشینظام حقوقی ایران و مراجع صلاحیت دار بین‌المللی در مورد تخلفات ورزشی 300x225 - تحقیق نظام حقوقی ایران و مراجع صلاحیت دار بین‌المللی در مورد تخلفات ورزشی

دانلود تحقیق نظام حقوقی ایران و مراجع صلاحیت دار بین‌المللی در مورد تخلفات ورزشی

در قالب Word و در ۲۷۴ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

الف) طرح مسئله

ب) ضرورت انجام تحقیق

ج) روش تحقیق

د) اهداف و کاربردهای تحقیق

ه) موانع و محدودیت‌های تحقیق

و) نوآوری تحقیق

بخش اول: کلیات مربوط به حقوق ورزشی

فصل اول: تاریخچه، ماهیت و مبانی حقوق ورزشی

گفتار اول: ماهیت و منابع حقوق ورزشی

مبحث اول: تاریخچه و واژگان و اصطلاحات حقوق ورزشی

بند اول- تاریخچه حقوق ورزشی

الف) قبل از انقلاب مشروطه

بند دوم- واژگان و اصطلاحات حقوق ورزشی

مبحث دوم: منابع حقوق ورزشی

بند اول- قانون اساسی و قوانین ارگانیک مربوط

بند دوم- رویه قضایی

بند سوم- عرف

بند چهارم- عقاید علمای حقوق

گفتار دوم: مبانی و اهداف حقوق ورزشی

مبحث اول- مبانی حقوق ورزشی

بند اول- ارتباط حقوق ورزشی و اخلاق

بند دوم: ارتباط حقوق ورزشی و خشونت

مبحث دوم- اهداف حقوق ورزشی

فصل دوم: قواعد حاکم بر تخلفات و مجازات‌های ورزشی

گفتار اول- مسئولیت‌های قانونی و انواع آن

تعریف مسئولیت

انواع مسئولیت:

مبحث اول- مسئولیت مدنی

بند اول- ارتکاب عمل زیان‌بار

بند دوم- تحقق نتیجه زیان‌بار

بند سوم- رابطه سببیت

مبحث دوم- مسئولیت کیفری

بند اول- عنصر قانونی جرم

مبانی لزوم قانونی بودن

عنصر قانونی جرم در نظام حقوقی اسلام

عنصر قانونی در قوانین ایران

نتایج وجود عنصر قانونی برای جرم

زایل شدن عنصر قانونی (اسباب اباحه یا عوامل موجهه)

بند دوم- عنصر مادی جرم

بند سوم- عنصر معنوی جرم

گفتار دوم- سلب مسئولیت در حقوق ورزشی

مبحث اول- سلب مسئولیت مدنی

بند اول- نظریه تقصیر زیان‌دیده

بند دوم- نظریه قبول خطر

بند سوم- نظریه تقصیر نسبی

مبحث دوم- سلب مسئولیت کیفری

بند اول- نظریه فقدان قصد مجرمانه

بند دوم- نظریه مبتنی بر رضایت مجنی علیه

بند سوم- نظریه اجازه قانون، عرف و عادت

بخش دوم: نظارت و رسیدگی به جرائم و تخلفات ورزشی در قوانین داخلی و بین‌المللی

فصل اول: نظارت و رسیدگی به جرائم و تخلفات ورزشی در سطح داخلی (ملی)

گفتار اول: کمیته‌های انضباطی

مبحث اول: تعریف و مصادیق تخلفات ورزشی در کمیته‌های انضباطی

مبحث دوم- ساختار و صلاحیت‌های کمیته‌های انضباطی

بند اول – کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال

بند دوم- کمیته انضباطی فدراسیون شطرنج

کمیته انضباطی

ساختار کمیته‌های انضباطی

صلاحیت کمیته انضباطی

جهات قانونی برای شروع به رسیدگی

گزارش‌ها و شکایت‌های قابل رسیدگی

دستور موقت

صدور حکم

صدور رأی اصلاحی

ابلاغ

آرای قابل تجدید نظر

موارد امتناع از رسیدگی

فصل سوم: تخلفات و تنبیهات

تخلفات مرتبط با رسانه

فصل چهارم: مفاهیم تنبیهات و مجازات‌ها

شرح و تفسیر تنبیهات و مجازات‌های ذکر شده در آیین‌نامه

فصل پنجم: اجرای مجازات‌ها

برخی اختیارات ارکان قضایی

کیفیت اجرای تنبیهات

عفو، تعلیق، تخفیف مجازات و اعاده دادرسی

فصل ششم: سایر مقررات

بازی‌های نیمه تمام یا عدم حضور در مسابقات

تخلفات مؤثر در نتیجه

انتقال کارت‌های زرد به سایر مسابقات

تعلیق موقت محرومیت‌ها

ذخیره‌سازی جرائم و محرومیت‌ها

ارائه مدارک جعلی

تشویق‌ها

اشتباه مقامات رسمی در مسابقه

مهلت اجرای احکام راجع به جریمه‌های نقدی و تعهدات مالی

تبانی

مشارکت و معاونت در ارتکاب تخلف

بند سوم- کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال

اعضای کمیته انضباطی فدراسیون

اعضای کمیته انضباطی هیئت استان

نحوه تشکیل جلسات و تصمیم‌گیری

ارجاع شکایت از سوی سایر مراجع

مرجع رسیدگی به تخلفات مسئولین

حضور متخلف در جلسه

اتخاذ تصمیم

رسیدگی مجدد

مبحث سوم: حوزه فعالیت مراجع انضباطی

کمیته انضباطی فدراسیون

کمیته انضباطی هیئت استان

کمیته انضباطی هیئت شهرستان

مبحث چهارم: کمیته انضباطی- قضائی مسابقات

هدف

صلاحیت

روش رسیدگی، تشکیل جلسه و اعضاء

حاکمیت مقررات فدراسیون جهانی

رسیدگی مجدد

تخلفات در مسابقات بین‌المللی

مقررات سایر مباحث

مبحث پنجم: تخلفات و تنبیهات

مصادیق تخلف

تخلفات عمومی

تخلفات اختصاصی باشگاه‌ها

تخلفات اختصاصی داوران

تخلفات اختصاصی کادر برگزاری

تخلفات اختصاصی کمیته پزشکی مسابقات

تنبیهات

سایر آیین‌نامه‌ها

بند چهارم- کمیته انضباطی فدراسیون تیراندازی با کمان

گفتار دوم- تأسیس دیوان حکمیت ورزشی ایران

فصل دوم: نظارت و رسیدگی به جرائم و تخلفات ورزشی در سطح بین‌المللی

گفتار اول- دادگاه بین‌المللی ورزش

مبحث اول- ساختار، وظایف و صلاحیت

مبحث دوم- روند داوری و تجدیدنظر

گفتار دوم- آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ

مبحث اول- معنا و ماهیت دوپینگ

بند اول- انواع دوپینگ

بند دوم- علل مخالفت با دوپینگ

مبحث دوم- برنامه جهانی مبارزه با دوپینگ

نتیجه‌گیری

اساسنامه فدراسیون فوتبال

آیین‌نامه انضباطی فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران

آیین‌نامه کمیته انضباطی فدراسیون تیراندازی با کمان

آیین‌نامه کمیته انضباطی فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران

منابع و مآخذ

الف) طرح مسئله

هرچند که تعریف دقیقی از حقوق ورزشی ارائه نشده است، اما می‌توان در این زمینه به تحلیلی مفهومی روی آورد و از این طریق به کنه موضوع نفوذ نمود. حقوق ورزشی از دو واژه حقوق و ورزش تشکیل شده است. هرگاه بین دو چیز، چنان وابستگی باشد که یکی متوقف بر دیگری باشد، اولی را ذی‌المقدمه و دومی را مقدمه گویند؛ از همین روی، آگاهی به حقوق ورزشی ذی‌المقدمه و فراگیری دقیق مبانی و کلیات علم حقوق و مقررات ورزشی، مقدمه است؛ بنابراین تا زمانی که مقدمات علم حقوق را فرا نگرفته باشیم و به طور مثال تعاریف، مفاهیم و معانی جرم، شبه جرم و مسئولیت کیفری و مدنی و مانندها آن را به خوبی درک نکنیم و ضمناً از مبانی ورزش و مقررات رشته‌های مختلف آن به حد کافی اطلاعات نداشته باشیم، امکان علم به حقوق ورزشی وجود نخواهد داشت.

در علم حقوق، قوانینی وجود دارد که اجرای آن‌ها به اختیار اشخاص واگذار شده است و به قوانین اختیاری معروفند؛ از طرفی دیگر، قوانین تکمیلی هم وجود دارد که افراد می‌توانند به اذن قانون از آن‌ها صرف‌نظر نمایند. در حقوق جزا، قواعد اختیاری و تکمیلی وجود ندارد و برای اینکه در حقوق ورزشی بتوانیم به سیستمی منظم دست پیدا کنیم، لازم است که بسیاری از قواعد آن اجباری باشد، مانند بسیاری از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های برگزاری مسابقات، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی.

0/5 (0 نظر)

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تحقیق نظام حقوقی ایران و مراجع صلاحیت دار بین‌المللی در مورد تخلفات ورزشی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که تابع Privacy Policy and Terms of Use است.