مقاله بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت سازمانی با میانجی‌گری عزت نفس سازمانیبررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت سازمانی با میانجی‌گری عزت نفس سازمانی 300x225 - مقاله بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت سازمانی با میانجی‌گری عزت نفس سازمانی

دانلود مقاله بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت سازمانی با میانجی‌گری عزت نفس سازمانی

در قالب Word و در 51 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده

Abstract

Introduction

Materials and methods

Discussion of Results & Conclusions

مقدمه و بیان مسئله

مبانی نظری پژوهش

سرمایه اجتماعی

عزت نفس سازمانی

سلامت سازمانی

پیشینه پژوهش

نمودار 1 – الگوی مفهومی پژوهش

فرضیه‌های پژوهش

نمودار 1- الگوی مفهومی پژوهش

روش پژوهش

جدول 1- بارهای عاملی و واریانس مشترک برآوردشده هریک از مؤلفه‌های الگوی اندازه‌گیری

یافته‌های پژوهش

جدول 2- شاخص‌های توصیفی و بررسی نرمال‌بودن داده‌ها

جدول 3- ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش

جدول 4- برآورد ضرایب اثرات مستقیم

اثرات غیرمستقیم و بررسی میانجی‌گری عزت نفس سازمانی

جدول 5- برآورد ضرایب اثرات غیرمستقیم

اثرات کل

مقایسه اثرات مستقیم، غیرمستقیم، کل و میزان واریانس تبیین‌شده متغیرها

جدول 6- ضرایب استانداردشده اثرات مستقیم، غیرمستقیم و اثرات کل و واریانس تبیین‌شده متغیرها

جدول 7- شاخص‌های برازش کلی الگوی آزمون‌شده پژوهش حاضر

بررسی فرضیه‌های پژوهش

جدول 8- بررسی فرضیه‌های پژوهش

فرضیه اول: بین رهبری سرمایه اجتماعی و سلامت سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد.

فرضیه دوم: بین عزت نفس سازمانی و سلامت سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد.

فرضیه سوم: بین سرمایه اجتماعی و عزت نفس سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد.

فرضیه چهارم: بین سرمایه اجتماعی و سلامت سازمانی کارکنان به میانجی‌گری عزت نفس سازمانی رابطه وجود دارد.

نمودار 2- خروجی نرم‌افزار لیزرل با ضرایب استاندارد

نمودار 3- خروجی نرم‌افزار لیزرل با مقادیر t

نتیجه‌گیری

پیشنهادهای کاربردی

منابع

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با سلامت سازمانی با میانجی‌گری عزت نفس سازمانی انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن شامل همه کارکنان اداری ادارات آموزش‌وپرورش شهرستان ارومیه به تعداد 380 نفر است که 200 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.

برای گردآوری داده‌های پژوهش از سه پرسش‌نامه استاندارد سرمایه اجتماعی (Nahapiet & Ghoshal, 1998)، عزت نفس سازمانی (Pierce et al., 1989) و سلامت سازمانی (Hoy & Feldman, 1996) استفاده شد. برای بررسی روایی پرسش‌نامه‌ها از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد و پایایی آن‌ها با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد که به ترتیب 0/76، 0/92، و 0/91 بود.

نتایج به‌دست‌آمده از اجرای الگو‌های تحلیل مسیر خروجی نرم‌افزار، نشان‌دهنده مناسب بودن برازش الگوی معادلات ساختاری است. نتایج آزمون فرضیه‌ها به روش الگوسازی معادلات ساختاری نشان دادند بین سرمایه اجتماعی با عزت نفس سازمانی و سلامت سازمانی، روابط معناداری وجود دارد. درکل نتایج نشان‌دهنده وجود رابطه معنادار بین عزت نفس سازمانی و سلامت سازمانی است؛ همچنین نتایج تحلیل آماری نشان دادند اثر غیرمستقیم سرمایه اجتماعی بر سلامت سازمانی با میانجی‌گری عزت نفس سازمانی کارکنان، 0/21 است که در سطح 0/001 مثبت و معنی‌دار است؛ بنابراین عزت نفس سازمانی در روابط بین سرمایه اجتماعی و سلامت سازمانی نقش میانجی را دارد.

0/5 (0 نظر)

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقاله بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت سازمانی با میانجی‌گری عزت نفس سازمانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که تابع Privacy Policy and Terms of Use است.