مقاله بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به شبکه‌های اجتماعی مجازیبررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به شبکه‌های اجتماعی مجازی - مقاله بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به شبکه‌های اجتماعی مجازی

دانلود مقاله بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به شبکه‌های اجتماعی مجازی

در قالب Word و در ۴۲ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده

مقدمه

مبانی نظری تحقیق

مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور

روش تحقیق

جدول ۱: تعداد گویه‌ها و مقادیر ضریب آلفای کرونباخ

جدول ۲: نتایج حاصل آمار توصیفی تحقیق

جدول ۳: میانگین، فراوانی و انحراف معیار میزان گرایش به شبکه‌های اجتماعی مجازی بر حسب پایگاه اقتصادی

جدول ۴: نتایج آزمون تی استیودنت مستقل بین میزان گرایش به شبکه‌های اجتماعی مجازی بر حسب پایگاه اقتصادی اجتماعی

جدول ۵: ضریب همبستگی پیرسون بین اعتقادات دینی و میزان گرایش به شبکه‌های اجتماعی مجازی

جدول ۶: ضریب همبستگی پیرسون بین اعتماد اجتماعی و میزان گرایش به شبکه‌های اجتماعی مجازی

جدول ۷: ضریب همبستگی پیرسون بین آزادی‌های اجتماعی و گرایش به شبکه‌های اجتماعی مجازی

جدول ۸: ضریب همبستگی پیرسون بین دیدگاه‌های خانواده و گرایش جوانان به شبکه‌های اجتماعی مجازی

تحلیل رگرسیون چندمتغیره

جدول ۹: خلاصه نتایج رگرسیون چندمتغیره میزان گرایش به شبکه‌های اجتماعی مجازی

جدول ۱۰: ضرایب رگرسیونی متغیرهای مستقل با گرایش به شبکه‌های اجتماعی مجازی

تحلیل مسیر

جدول ۱۱: ضریب مسیر تأثیر متغیرهای مستقل بر گرایش به شبکه‌های اجتماعی مجازی

نمودار شماره ۱: مدل تحلیل مسیر میزان گرایش به شبکه‌های اجتماعی مجازی

بحث و نتیجه‌گیری

پیشنهادها و راهکارها

الف: پیشنهادهای عملی

ب: پیشنهادهای پژوهشی

محدودیت‌های پژوهش

منابع

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به شبکه‌های اجتماعی مجازی می‌باشد. دیدگاه‌های کنترل اجتماعی، زیگلمن و گیدنز به عنوان چارچوب نظری انتخاب شدند. روش تحقیق پیمایشی است. شیوه نمونه‌گیری، خوشه‌ای چندمرحله‌ای است و حجم نمونه طبق فرمول کوکران ۲۷۸ نفر می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه است. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، آزمون مقایسه میانگین‌ها، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر با استفاده از نرم‌افزار SPSS است.

نتایج نشان می‌دهد که میانگین گرایش به شبکه‌های اجتماعی مجازی در حد متوسط رو به بالا است. نتایج آزمون مقایسه میانگین نشان می‌دهد که بین گرایش به شبکه‌های اجتماعی مجازی برحسب پایگاه اقتصادی اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد. میانگین گرایش به شبکه‌های اجتماعی مجازی در بین دانش‌آموزان با پایگاه اقتصادی اجتماعی پایین کمتر از دانش‌آموزان با پایگاه اقتصادی اجتماعی بالا است. بین متغیرهای میزان اعتماد اجتماعی و دیدگاه‌های خانواده با میزان گرایش به شبکه‌های اجتماعی مجازی رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. هر چه دیدگاه‌های خانواده منفی‌تر باشد، میزان گرایش به شبکه‌های اجتماعی مجازی کمتر می‌شود.

0/5 (0 نظر)

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقاله بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به شبکه‌های اجتماعی مجازی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که تابع Privacy Policy and Terms of Use است.