گزارش کارآموزی طراحی پست ۲۰ کیلو ولتکارآموزی طراحی پست ۲۰ کیلو ولت 300x220 - گزارش کارآموزی طراحی پست ۲۰ کیلو ولت

دانلود گزارش کارآموزی طراحی پست ۲۰ کیلو ولت

در قالب Word و در ۱۳۰ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

گزارش کارآموزی طراحی پست ۲۰ کیلو ولت

فصل اول

معرفی انواع پست های موجود در شبکه

۱- مقدمه

۱-۱- معرفی

پست ۲۰ کیلو ولت خازن گذاری شده

پست ۲۰ کیلو ولت  زمین کننده نوتر سیستم

انواع ترانسفورماتورها

۱-۲- اهداف:

۱-۳- تعاریف

۱-۳- ۱- عنصر پست ۲۰ کیلو ولتی

۱-۳-۲- واحد پست ۲۰ کیلو ولتی

۱- ۳-۳- بانک پست ۲۰ کیلو ولتی

۱-۳-۴-  تجهیزات پست ۲۰ کیلو ولت

۱-۳-۵- وسیله تخلیه پست ۲۰ کیلو ولت

۱-۳-۶- ترمینال های خط

۱-۳-۷- ولتاژ نامی Un

۱-۳-۸- سطح عایقی U1

۱-۳-۹- خروجی نامی

۱-۳-۱۰- جریان نامی

۱-۳-۱۱- تلفات پست ۲۰ کیلو ولت

۱-۳-۱۲- تانژانت زاویه تلفات (tan )

۱-۳-۱۳- حداکثر ولتاژ سیستم Um

۱-۳-۱۴- دمای هوای محیط

۱-۳-۱۵- دمای هوای خنک کننده

۱-۳-۱۶- دمای افزایش یافته ناشی از محفظه پست ۲۰ کیلو ولت

۱-۳-۱۷- دمای استاندارد آزمایش

۱-۴- طراحی و ساخت

مشخصات پست ۲۰ کیلو ولت

۱-۵- توان واحد پست ۲۰ کیلو ولتی

۱-۶-  اضافه بار قابل قبول

۱-۶-۱- حداکثر ولتاژ قابل قبول

۱-۶-۲- حداکثر جریان قابل قبول

۱-۷- پلاک شناسایی پست ۲۰ کیلو ولت

۱-۸- مشخصات کلی پست ۲۰ کیلو ولت

۱-۹- تعاریف

۱-۹-۱- جریان نامی دائمی

جدول ۱- حدود افزایش دما برای پست ۲۰ کیلو ولت  نوع خشک

جدول ۲- حدود افزایش دما برای پست ۲۰ کیلو ولت  نوع روغنی

جدول ۳ – حداکثر دما بعد از عبور جریان کوتاه مدت

جدول ۴- دمای مرجع

آزمایشات معمول (Routine tets)

۱-۱۰- اندازه گیری مقاومت اهمی سیم پیچ

۱-۱۰-۱ کلیات

۱-۱۰-۲- پست ۲۰ کیلو ولت  نوع خشک

۱-۱۰-۳- پست ۲۰ کیلو ولت  نوع روغنی

۱-۱۱- کنترانس ها

فصل دوم

پست ۲۰ کیلو ولت  میراکننده

۲- مقدمه

۲-۱- معرفی

۲-۱-۱ طراحی

۲-۲ تعاریف

۲-۲- ۱ جریان دائم نامی IN

۲-۲-۲ جریان هجومی نامی

۲-۲-۳ اندوکتانس نامی

۲-۲- ۴ فاکتور Q

۲-۳- مقادیر نامی

۲-۳- ۱ جریان دائم نامی

۲-۳-۲ جریان هجومی نامی

۲-۴ سطح عایقی

۲-۵ افزایش دما

۲-۶ پلاک شناسایی

۲-۶-۱ اطلاعاتی که باید  هر ترانسفورماتور داده شود.

۲-۷ آزمایشها

۲-۷-۱ آزمایشهای معمول

۲-۷-۲ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ

۲-۷-۳ اندازه گیری اندوکتانس

۲-۷-۴ آزمایش تحمل منبع ولتاژ مجزا

۲-۷-۵ آزمایش تحمل اضافه ولتاژ القایی

۲-۸ تلرانسلها

فصل سوم

پست ۲۰ کیلو ولت  تنظیم کننده ( جهت فیلتر کردن)

۳-۱ مقدمه

۳-۱-۱ معرفی

۳-۲ طراحی

۳-۳ تعاریف

۳-۳-۱ جریان نامی  با فرکانس سیستم IN

۳-۳-۲ ولتاژ  نامی با فرکانس سیستم

۳-۳-۳ جریان نامی با فرکانس تنظیم

۳-۳-۴ ولتاژ نامی  با فرکانس  تنظیم UA

۳-۳-۵  فرکانس تنظیم نامی fA

۳-۳-۶  اندوکتانس نامی LA

۳-۳-۷ فاکتور Q نامی QA

۳-۳-۸  جریان  کوتاه مدت نامی IKN

۳-۴ مقادیر نامی

۳-۴-۱ مقادیر ولتاژ و جریان نامی

۳-۴-۲ جریان کوتاه مدت نامی

۳-۴-۳ فاکتور Q نامی

۳-۴-۴ ضعیف ولتاژ و جریان

۳-۴-۵ سطح عایقی

۳-۵ پلاک شناسایی

۳-۵-۱ اطلاعاتی که باید برای هر ترانسفورماتور داده  شود.

۳-۶- آزمایش ها

۳-۶-۱ اطلاعات کلی در مورد آزمایشهای انجام شده، نمونه و خاص در بخشهای بعدی آمده است

۳-۶-۲  اندازه گیری اندوکتانس

۳-۶-۳ آزمایش تحمل اضافه ولتاژ القایی

۳-۶-۴  اندازه گیری فاکتور Q

۳-۶-۵  اندازه گیری تلفات

۳-۶-۷  تعیین نحوه افزایش دما

۳-۷ تلرانس

فصل چهارم

ترانسفورمر زمین کننده (متصل کننده نوترها در سیستم)

۴-۱ مقدمه

۴-۱-۱ معرفی

۴-۲  طراحی

۴-۳- تعاریف

۴-۳-۱ سیم پیچ اصلی

۴-۳-۲  ولتاژ نامی

۴-۳-۳  جریان زمین نامی

۴-۳-۴  جریان نامی دائمی برای ترانسفورمر زمین کننده با سیم پیچ ثانویه جریان مشخص شده در فرکانس نامی که متناسب با توان نامی ترانسفورمر از سیم پیچ ثانویه عبور می کند.

۴-۳-۵ امپدانس توالی صفر Z0 ( برای ترانسفورمر یا ترانسفورماتور )

۴-۴- مقادیر نامی

۴-۴-۱  ولتاژ نامی سیم پیچ اصلی

۴-۴-۲  جریان زمین نامی

۴-۴-۳ امپدانس توالی صفر نامی

۴-۵ سطح عایقی

۴-۶ پلاک شناسایی

۴-۷ نوع ترانسفورمر یا ترانسفورماتور

۴-۸ آزمایش ها

۴-۸-۱ آزمایش های نمونه

۴-۸-۲ آزمایشهای خاص

۴-۹ اندازه گیری امپدانس توالی صفر

۴-۱۰ افزایش درجه حرارت در جریان زمین نامی

۴-۱۱ تعیین توانایی تحمل جریان کوتاه مدت

۴-۱۲ تلرانس ها

۴-۱۳ آزمایشات پست ۲۰ کیلو ولت

۴-۱۳-۱- کلیات آزمایشهای پست ۲۰ کیلو ولت به دو نوع زیر می باشند:

۴-۱۴ جزئیات آزمایشات

۴-۱۵- تلفات پست ۲۰ کیلو ولت

۴-۱۵-۱ آزمایش معلول

۴-۱۵-۲ آزمایش نمونه

۴-۱۶ آزمایش پایداری حرارتی (آزمایش نمونه)

۴-۱۷ آزمایشات ولتاژ

۴-۱۷-۱ برای واحدهای پست ۲۰ کیلو ولتی

۴-۱۷-۱-۱ آزمایش ولتاژ بین ترمینالها (آزمایش معمول)

واحدهای پست ۲۰ کیلو ولتی که در محیط روباز نصب می گردند، همان آزمایش b-2-4-17-2 روی آنها انجام گرفته فقط باید شرایط بارانی را بطور مصنوعی برای آزمایش ایجاد کرد.

۴-۱۷-۳ برای بانکهای پست ۲۰ کیلو ولتی

۴-۱۷-۳-۱ آزمایش بین ترمینالها و زمین (آزمایش معمول)

۴-۱۸ آزمایش یونیزاسیون پست ۲۰ کیلو ولت (آزمایش نمونه)

۴-۱۹ سطوح عایقی و ولتاژهای تست بین ترمینال پست ۲۰ کیلو ولت و زمین

فصل پنجم

پست ۲۰ کیلو ولت  خازن گذاری شده  قوس

۵-۱ مقدمه

۵-۱-۱ معرفی

۵-۲ تعاریف

۵-۲-۱ ولتاژ نامی

۵-۲-۲ جریان نامی

۵-۲-۳ محدوده تنظیم

۵-۲-۴ سیم پیچ کمکی

۵-۲-۵ سیم پیچ ثانویه

۵-۲-۶ ولتاژ نامی

۵-۲-۷ جریان نامی

۵-۳ محدوده تنظیم

۵-۴ افزایش درجه حرارت سیم پیچ

۵-۵ سطح عایقی

۵-۶ پلاک شناسایی

۵-۷ آزمایش ها

آزمایش های معمول

۵-۷-۱ آزمایش های نمونه

۵-۷-۲ آزمایش های خاص

۵-۸  اندازه گیری جریان

۵-۹ اندازه گیری ولتاژ بی باری

۵-۱۰ آزمایش افزایش درجه حرارت

۵-۱۱ آزمایش های دی الکتریک

۵-۱۲ برای عایق یکنواخت

۵-۱۳ برای عایق غیریکنواخت

۵-۱۴ تلرانس ها

جدول ۵- ۱۴ تلرانس ها

فصل ششم

مشخصات فنی ترانسفورماتور

۶-۱ مقدمه

۶-۱-۱ معرفی

جدول I – مشخصات سیستم

جدول – شرایط محیطی کار ترانسفورماتور

جدول ۱- مشخصات فنی پست ۲۰ کیلو ولت  محدودکننده جریان و پست ۲۰ کیلو ولت  زمین کننده نوتر سیستم

جدول ۱-V- مشخصات فنی پست ۲۰ کیلو ولت  میراکننده

جدول ۲-V- مشخصات فنی ترانسفورماتور میراکننده

جدول ۱-V مشخصات فنی پست ۲۰ کیلو ولت  تنظیم کننده (جهت فیلتر کردن)

جدول ۱- VII – مشخصات فنی پست ۲۰ کیلو ولت  خازن گذاری شده  قوس

جدول ۲- VII- مشخصات فنی پست ۲۰ کیلو ولت  خازن گذاری شده  قوس

۶-۲ حالات مطالعه شده‌ی ترانسفورماتور و نتایج تشخیصی سیستم

۶-۳ ایجاد سیستم

۶-۳-۱ انتخاب روش‌های گوناگون تفسیر خطای پست

شکل ۶-۱: فلوچارت سیستم متخصص کلی

۶-۳-۲ داده‌های تحلیل گاز محلول در روغن (خطای پست) برای کاربر

۶-۳-۳ تست برای شرایط خطا دار ترانسفورماتور

جدول ۶-۲: خلاصه‌ی روش TDCG (شرایط ۱)‌

شکل ۶-۲: فلوچارتی برای تست شرایط اولیه‌ی ترانسفورماتور

۶-۳-۴ تشخیص خطاهای ترانسفورماتور

۶-۳-۵ روش نسبیت چهارگانه‌ی راجر

تفاوت‌های بین روش نسبیت قدیمی و فازی شده‌ی راجر با مقدار R1

ضمایم

ضمیمه A

ضمیمه B

اندازه گیری تلفات

ضمیمه c

اندازه گیری تلفات وجریان بی باری

جدول ۶- نسبت های بین تلفات هیسترزیس وفوکو به تلفات کل آهن

ضمیمه D

ضمیمه E

اندازه  گیری امپدانس توالی صفر در ترانسفور

ضمیمه F

جدول ۷ مقادیر فاکتور a

جدول ۸- حداکثر مجاز برای متوسط دماس سیم پیچ بعد از اتصال کوتاه که با  نشان داده می شود.

ضمیمه G

آزمایش های تپ چنجر قابل در زیر بار

۱-G- آزمایش عملکرد

۲-G تست عایقی مدارهای کمکی

منابع

گزارش کارآموزی طراحی پست ۲۰ کیلو ولت

فصل اول

معرفی انواع پست های موجود در شبکه

۱- مقدمه

۱-۱- معرفی

پست ۲۰ کیلو ولتی که برای استاندارد اجرایی در مواقع بروز خطا در سیستم مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از:

پست ۲۰ کیلو ولت خازن گذاری شده

پست ۲۰ کیلو ولتی که برای استاندارد اجرایی های کوتاه مدت در سیستم به کار می روند و در هنگام کار نرمال سیستم، یک جریان پیوسته ای از این ترانسفورماتورها  عبور می کند.

پست ۲۰ کیلو ولت  زمین کننده نوتر سیستم

پست ۲۰ کیلو ولت  تکفازی هستند که در سیستم های، ما بین نوتر سیستم و زمین متصل گردیده و جهت استاندارد اجرایی فاز به زمین در مواقع بروز خطا به کار می روند. پست ۲۰ کیلو ولت  زمین کننده، عموما جریان پیوسته ای نداشته و یا اینکه بطور پیوسته فقط جریان کوچکی را تحمل می نمایند.

انواع ترانسفورماتورها

بسته به نوع کاربرد، پست ۲۰ کیلو ولت  دیگری برای منظورهای متفاوت، می توانند در این بخش تحت پوشش قرار گیرند.

این ترانسفورماتورها  عبارتند از:

– پست ۲۰ کیلو ولت  مقسم بار برای بالانس کردن جریان در مدارهای موازی

– پست ۲۰ کیلو ولت  استارتر که در موتورهای a.c. بصورت سری و جهت استاندارد اجرایی راه اندازی موتور به کار برده می شوند.

0/5 (0 نظر)

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گزارش کارآموزی طراحی پست ۲۰ کیلو ولت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که تابع Privacy Policy and Terms of Use است.