50%

تحقیق بررسی، شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی
بررسی، شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی 300x225 - تحقیق بررسی، شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی

دانلود تحقیق بررسی، شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی

در قالب Word و در ۱۷۸ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: کلیات

۱-۱ مقدمه

۱-۲- مسئله اصلی پژوهش

۱-۳ بیان مسئله

۱-۴ اهمیت و ضرورت موضوع

۱-۵ اهداف پژوهش

۱-۶ فرضیات پژوهش

۱-۷ قلمرو پژوهش

۱-۷-۱ قلمرو زمانی

۱-۷-۲ قلمرو مکانی

۱-۸ روش انجام پژوهش

۱-۸-۱ روش پژوهش

۱-۸-۲ روش گردآوری اطلاعات

۱-۸-۳ جامعه و نمونه پژوهش

۱-۹ تعریف اصطلاحات و واژگان تخصصی

فصل دوم: ادبیات نظری پژوهش

بخش اول: مبانی نظری و جایگاه بیمه درمان در ایران

۲-۱-۱ تعاریف بیمه

۲-۱-۲ ارکان بیمه

۲-۱-۳ تعریف بیمه‌نامه

۲-۱-۴ طبقه‌بندی بیمه

۲-۱-۴-۱ بیمه‌های اجباری یا اجتماعی

۲-۱-۴-۲ بیمه‌های بازرگانی یا اختیاری

۲-۱-۵ سیر تحول بیمه درمانی

۲-۱-۵-۱ تاریخچه بیمه‌های درمانی در جهان

۲-۱-۵-۲ تاریخچه بیمه‌های درمانی در ایران

۲-۱-۶ اصول بیمه درمان پایه

۲-۱-۷ بیمه‌های درمانی

۲-۱-۸ انواع قراردادهای بیمه‌های درمانی

۲-۱۹ سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی و درمانی

۲-۱-۹-۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۲-۱-۹-۲ سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات بیمه‌ای

۲-۱-۱۰ توسعه بیمه درمان

۲-۱-۱۱ مشکلات و نارسایی‌های بخش بیمه درمان

بخش دوم: وضعیت و جایگاه بیمه تکمیلی درمان گروهی

۲-۲-۱ پیدایش، گسترش و تکامل بیمه‌های گروهی

۲-۳-۲ اصول و مبانی بیمه‌های مکمل درمان

۲-۳-۳ روش‌های پوشش جمعیتی در بیمه‌های مکمل درمان

۲-۲-۴ بیمه‌های گروهی

۲-۲-۴-۱ انواع پوشش‌های گروهی

۲-۲-۴-۲ مزایای بیمه‌های گروهی

۲-۲-۴-۳ شرایط قرارداد بیمه‌های گروهی

۲-۲-۴-۴ انواع بیمه‌های گروهی

۲-۲-۵ خصوصیات بیمه‌های گروهی

۲-۲-۶ عوامل مؤثر بر بیمه‌گری بیمه‌نامه‌های گروهی درمانی

۲-۲-۷ انواع بیمه‌های تکمیلی

۲-۲-۸ بیمه‌های تکمیلی در ایران جز کدام نوع بیمه‌های تکمیلی است؟

۲-۲-۹ سازمان‌های ارائه‌دهنده بیمه درمان مکمل

۲-۲-۱۰ انتظارات افراد از بیمه درمان مکمل

۲-۲-۱۱ مشکلات و نواقص سیستم بیمه درمان تکمیلی در ایران

بخش سوم: کلیاتی از متغیرهای پژوهش

۲-۳-۱ توسعه بازار

۲-۳-۲ انتخاب استراتژی توسعه بازار – محصول

۲-۳-۳ خط‌مشی‌های بازاریابی مؤسسات خدماتی

۲-۳-۴ عناصر هشت‌گانه مدیریت یکپارچه خدمات بیمه

۲-۳-۵ تأثیر عوامل محیطی بر تصمیمات بازاریابی شرکت‌های بیمه

۲-۳-۶ ویژگی‌های عمده بازار بیمه

۲-۳-۷ هدف از فعالیت‌های بازاریابی بیمه

۲-۳-۸ روش‌های مؤثر بازاریابی بیمه

۲-۳-۹ ضعف‌های بیمه از دیدگاه بازاریابی

۲-۳-۱۰ عملکرد سازمان بیمه مرکزی ایران

۲-۳-۱۱ اهمیت بیمه از ابعاد مختلف

۲-۳-۱۱-۱ اهمیت بیمه از دیدگاه اجتماعی

۲-۳-۱۱-۲ اهمیت بیمه از دیدگاه اقتصادی

۲-۳-۱۲ اهمیت تخصص نیروی کار در صنعت بیمه

۲-۳-۱۳ سازمان تأمین اجتماعی و خدمات درمانی

بخش چهارم: پیشینه پژوهش

۲-۴-۱ پژوهش‌های داخلی

۲-۴-۲ پژوهش‌های خارجی

۲-۵ مدل مفهومی پژوهش

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش

۳-۱ مقدمه

۳-۲ روش پژوهش

۳-۳ ابزار گردآوری داده‌ها

۳-۴ مقیاس اندازه‌گیری متغیرها

۳-۵ روایی و پایایی پرسش‌نامه

۳-۵-۱ تعیین روایی پرسش‌نامه

۳-۵-۲ تعیین پایایی پرسش‌نامه

۳-۶ جامعه و نمونه آماری

۳-۷ روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها

۳-۷-۱ روش‌های آزمون فرضیات

۳-۷-۲ روش رتبه‌بندی عوامل اثرگذار

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱ مقدمه

۴-۲ آمار توصیفی

۴-۲-۱ اطلاعات مربوط جنسیت پاسخ‌دهندگان

۴-۲-۲ اطلاعات مربوط سن پاسخ‌دهندگان

۴-۲-۳ اطلاعات مربوط سطح تحصیلات پاسخ‌دهندگان

۴-۲-۴ اطلاعات مربوط میزان سابقه کاری پاسخ‌دهندگان

۴-۳ آمار استنباطی

۴-۳-۱ بررسی نرمال یا غیر نرمال بودن توزیع داده‌ها

۴-۳-۲ نتایج به‌دست‌آمده از آزمون فرضیات

۴-۳-۲ رتبه‌بندی متغیرهای پژوهش بر اساس آزمون فریدمن

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵-۱ مقدمه

۵-۲ نتایج حاصل از بررسی سؤالات عمومی

۵-۳ بررسی نتایج فرضیات و آزمون‌های آماری

۵-۴ جمع‌بندی نتایج حاصل از پژوهش

۵-۵ ارائه پیشنهادات بر مبنای یافته‌های پژوهش

۵-۶ ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آتی

۵-۷ محدودیت‌های پژوهش

منابع و مآخذ

ضمائم

فهرست اشکال

شکل ۲-۱: انواع بازاریابی در صنعت خدمات

شکل ۲-۲: هشت جزء مدیریت منسجم و خدمات

چکیده

اطمینان و آسودگی خاطر انسان‌ها در مواجهه با خطرات و بیماری‌ها، هم در زندگی شخصی و هم در توسعه رشد اجتماعی و اقتصادی جامعه تأثیر بسزایی دارد. از آنجایی ‌که خدمات بهداشتی درمانی ماهیتی بسیار پیچیده و تخصصی داشته و بسیار هزینه زا باشد، یکی از انواع پوشش‌های حمایتی، بیمه بیماری (درمان) است. با توجه به اینکه بشر همواره در معرض خطر انواع مختلف بیماری‌ها بوده است، بنابراین برای بهبود و معالجه، متقبل هزینه‌های سنگین پزشکی، دارو و اعمال جراحی و نیز مخارج بیمارستان می‌شود. در چنین مواردی، شرکت‌های بیمه، طرح‌های گوناگون بیمه بیماری را ارائه می‌نمایند که یکی از این پوشش‌ها، بیمه تکمیلی درمان می‌باشد.

هدف اصلی از پژوهش پیش رو، «بررسی، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی» است. این پژوهش برحسب هدف، کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه پژوهش و کلیه کارشناسان و کارشناسان ارشد شاغل در شرکت‌های بیمه میهن، پارسیان، پاسارگاد و دانا است که در امر صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت‌های بیمه تکمیلی درمان گروهی تشکیل می‌دهند.
در این پژوهش به دلیل محدود بودن جامعه آماری از روش سرشماری برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است و پرسش‌نامه حاوی ۴۶ سؤال توسط محقق، طراحی شد که ضریب آلفای کرونباخ ۹/۸۲% به دست آمد.

0/5 (0 نظر)

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تحقیق بررسی، شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که تابع Privacy Policy and Terms of Use است.