تحقیق بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت ذهنی دختران دبیرستانیبررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت ذهنی دختران دبیرستانی 300x225 - تحقیق بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت ذهنی دختران دبیرستانی

دانلود تحقیق بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت ذهنی دختران دبیرستانی

در قالب Word و در ۱۳۵ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱ بیان مسئله

۱-۲ اهمیت و ارزش پژوهش

۱-۳ اهداف پژوهش

۱- ۴ فرضیه های پژوهش

۱-۴-۱ فرضیه اصلی

۱-۴-۲ فرضیه های فرعی

۱-۵  متغیرهای پژوهش

۱-۶ تعریف اصطلاحات و مفاهیم

۱-۶-۱ تعاریف نظری (مفهومی)

۱-۶-۲  تعاریف عملیاتی

فصل دوم: ادبیات پژوهش

۲-۱ روان شناسی مثبت

۲-۱-۱ تاریخچه ظهور روان شناسی مثبت

۲-۱-۱ حیطه های روان شناسی مثبت

۲-۱-۳ حوزه ها و کاربردهای روان شناسی مثبت

پیشگیری مثبت

۲-۲ شادی

۲-۳ سلامت ذهن

۲-۳-۱ مولفه های سلامت ذهن

۲-۴ سلامت ذهنی در طول تاریخ

۲-۴-۱ سلامت ذهن در نظریات فلاسفه قدیم

۲-۴-۲ سلامت ذهنی در نظریات فلاسفه معاصر

۲-۴-۳ سلامت ذهنی در تفکر و نظریات جامعه شناسان

۲-۴-۴ سلامت ذهنی در تفکر و نظریات روان شناسان

۲ -۵ عوامل مرتبط با سلامت ذهن

۲-۶ مهارت های زندگی

۲-۶-۱ مهارت شناخت ارزش ها و انتخاب هدف

۲-۶-۲ مهارت حل مساله

۲-۶-۲ مهارت تفکر خلاق

۲-۶-۴ مهارت تصمیم گیری

۲-۶-۵ مهارت ارتباط موثر

۲-۶-۶ مهارت مقابله با هیجانات و استرس

۲-۶-۷ مهارت خودآگاهی

۲-۶-۸ مهارت تفکر انتقادی

۲-۶ روش های آموزش مهارت های زندگی

۲-۶ اهداف برنامه آموزش مهارت های زندگی

۲-۸-۱ ارتقاء بهداشت روانی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی

۲-۸-۱ توانمند کردن افراد

۲-۹  پیامدهای برنامه آموزش مهارت های زندگی

۲-۱۰ پیشینه پژوهشی

۲-۱۰-۱ پژوهش های انجام شده در داخل کشور

۲-۱۰-۲ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

۲-۱۱  نتیجه گیری

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱ طرح کلی پژوهش

۳-۲ متغیرهای پژوهش

۳-۳ جامعه آماری

۳-۴ حجم نمونه و روش نمونه گیری

۳-۵  ابزار پژوهش

۳-۶ شیوه ی اجرای پژوهش

۳-۷ تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: نتایج پژوهش

۴-۱ یافته های توصیفی

۴-۲ پیش فرض های آماری

۴-۲-۱ پیش فرض نرمال بودن

۴-۲-۲ پیش فرض تساوی واریانس ها

۴-۳ بررسی استنباطی داده ها

۴-۳-۱ فرضیه های اصلی

۴-۳-۲ فرضیه های فرعی

فصل پنجم: بحث و  نتیجه گیری

۵-۱ بحث در یافته های پژوهش

۵-۱-۱ فرضیه اصلی

۵-۱-۲ فرضیه های فرعی

۵-۲ جمع بندی و نتیجه گیری

۵-۳ محدودیت های پژوهشی

۵-۴ پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی

فهرست اشکال

شکل (۴-۱): مقایسه میانگین های تعدیل شده نمرات پس آزمون سلامت ذهن در گروه آزمایش و گواه

شکل (۴-۲): مقایسه میانگین های تعدیل شده نمرات پیگیری سلامت ذهن در گروه آزمایش و گواه

شکل (۴-۳): مقایسه میانگین های تعدیل شده نمرات پس آزمون عاطفه مثبت در گروه آزمایش و گواه

شکل (۴-۴): مقایسه میانگین های تعدیل شده نمرات پیگیری عاطفه مثبت در گروه آزمایش و گواه

شکل (۴-۵): مقایسه میانگین های تعدیل شده نمرات پس آزمون عاطفه منفی در گروه آزمایش و گواه

شکل (۴-۶): مقایسه میانگین های تعدیل شده نمرات پیگیری عاطفه منفی در گروه آزمایش و گواه

شکل (۴-۷): مقایسه میانگین های تعدیل شده نمرات پس آزمون اضطراب در گروه آزمایش و گواه

شکل (۴-۸): مقایسه میانگین های تعدیل شده نمرات پیگیری اضطراب در گروه آزمایش و گواه

شکل (۴-۹): مقایسه میانگین های تعدیل شده نمرات پس آزمون فشارروانی و افسردگی در گروه آزمایش و گواه

شکل (۴-۱۰):مقایسه میانگین های تعدیل شده نمرات پیگیری فشارروانی و افسردگی در گروه آزمایش و گواه

شکل (۴-۱۱): مقایسه میانگین های تعدیل شده نمرات پس آزمون سرزندگی در گروه آزمایش و گواه

شکل (۴-۱۲): مقایسه میانگین های تعدیل شده نمرات پیگیری سرزندگی در گروه آزمایش و گواه

شکل (۴-۱۳): مقایسه میانگین های تعدیل شده نمرات پس آزمون اراده در گروه آزمایش و گواه

شکل (۴-۱۴): مقایسه میانگین های تعدیل شده نمرات پیگیری اراده در گروه آزمایش و گواه

فهرست جداول

جدول (۳-۱): طرح کلی پژوهش

جدول (۳-۲): ضرایب همبستگی بین سرزندگی و اراده و بین اضطراب و فشار روانی و افسردگی

جدول (۳-۳): خلاصه محتوای جلسات درمانی

جدول (۴-۱): توزیع فراوانی ویژگی های جمعیت شناختی گروه آزمایش و گواه

جدول (۴-۲): تفاوت دو گروه آزمایش و گواه در ویژگی های جمعیت شناختی (سن، معدل، تعداد اعضای خانواده)

جدول (۴-۳): تفاوت بین دو گروه در ویژگی های جمعیت شناختی (شغل پدر و مادر، میزان تحصیلات پدر و مادر)

جدول ( ۴-۴): مقایسه ی میانگین و انحراف معیار سلامت ذهن در دو گروه در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری

جدول (۴-۵): مقایسه ی میانگین و انحراف معیار عاطفه مثبت در دو گروه در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری

جدول (۴-۶): مقایسه ی میانگین و انحراف معیار عاطفه منفی در دو گروه در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری

جدول (۴-۷): مقایسه ی میانگین و انحراف معیار اضطراب در دو گروه در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری

جدول (۴-۸): مقایسه ی میانگین و انحراف معیار فشار روانی و افسردگی  در دو گروه در مراحل پیش آزمون،پس آزمون و پیگیری

جدول (۴-۹): مقایسه ی میانگین و انحراف معیار سرزندگی  در دو گروه در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری

جدول (۴-۱۰): مقایسه ی میانگین و انحراف معیار اراده در دو گروه در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری

جدول (۴-۱۱): نتایج آزمون شاپیرو-ویلک در مورد نرمال بودن توزیع نمرات سلامت ذهن و زیر مقیاس های آن

جدول (۴-۱۲): نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض های تساوی واریانس های دو گروه در جامعه

جدول (۴-۱۳): ضرایب همبستگی نمرات پیش آزمون و متغیرهای جمعیت شناختی

جدول (۴-۱۴): نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت بین گروه ها در نمرات پس آزمون سلامت ذهن

جدول (۴-۱۵): نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت بین گروه ها در نمرات پیگیری سلامت ذهن

جدول (۴-۱۶): نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت بین گروه ها در نمرات پس آزمون عاطفه مثبت

جدول (۴-۱۷): نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت بین گروه ها در نمرات پیگیری عاطفه مثبت

جدول (۴-۱۸): نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت بین گروه ها در نمرات پس آزمون عاطفه منفی

جدول (۴-۱۹): نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت بین گروه ها در نمرات پیگیری عاطفه منفی

جدول (۴-۲۰): نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت بین گروه ها در نمرات پس آزمون اضطراب

جدول (۴-۲۱): نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت بین گروه ها در نمرات پیگیری اضطراب

جدول (۴-۲۲): نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت بین گروه ها در نمرات پس آزمون فشار روانی و افسردگی

جدول (۴-۲۳): نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت بین گروه ها در نمرات پیگیری فشار روانی و افسردگی

جدول (۴-۲۴): نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت بین گروه ها در نمرات پس آزمون سرزندگی

جدول (۴-۲۵): نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت بین گروه ها در نمرات پیگیری سرزندگی

جدول (۴-۲۶): نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت بین گروه ها در نمرات پس آزمون اراده

جدول (۴-۲۷): نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت بین گروه ها در نمرات پیگیری اراده

تحقیق بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت ذهنی دختران دبیرستانی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت ذهن دختران دبیرستانی بوده است. روش مطالعه، نیمه تجربی است و نوع طرح به صورت پیش- پس آزمون و پیگیری  گروه گواه است.

جامعه آماری این مطالعه متشکل از همه دختران دانش آموز در مقطع دبیرستان در شهرستان در سال تحصیلی ۱۳۸۸-۱۳۸۹ است. روش نمونه برداری در این پژوهش، خوشه ای چند مرحله ای است و از بین ۱۴۸ نفری که پرسشنامه را پر کردند، ۳۰ نفر که پایین ترین نمره را در پرسشنامه سلامت ذهن کسب کردند، انتخاب و به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش ۱۵ نفر و گروه گواه ۱۵ نفر جایگزین شدند.

اطلاعات توسط پرسشنامه تجدید نظرشده سلامت ذهن که توسط مولوی در سال ۱۳۸۷ ساخته شده است که دارای ۳۹ عبارت، در مقیاس پنج درجه ای لیکرت ۱ تا ۵ می باشد و همچنین توسط پرسشنامه محقق ساخته شامل اطلاعات دموگرافیک جمع آوری گردید. افراد گروه مداخله در یک برنامه آموزشی ۹۰ دقیقه ای به مدت ۸ جلسه شرکت نمودند و نمرات پس آزمون در جلسه آخر و نمرات پیگیری بعد از ۱ ماه جمع آوری گردید.

داده ها با آزمون کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج نشان می دهد که نمرات سلامت ذهن در گروه مداخله و گواه در پیش آزمون تفاوت معنی داری نداشت، اما با ارائه آموزش مهارت های زندگی نمرات پس آزمون در گروه مداخله به طور معنی داری بیشتر از گروه گواه بود (P=0/0001) و این تفاوت در نمرات پیگیری نیز قابل مشاهده بود (P=0/0001). نتایج مطالعه نشان می دهد که آموزش مهارت های زندگی می تواند در افزایش احساس شادی و رضایت از زندگی موثر باشد.

0/5 (0 نظر)

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تحقیق بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت ذهنی دختران دبیرستانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که تابع Privacy Policy and Terms of Use است.