17%

تحقیق بررسی رابطه بین رشد معنوی کارکنان و میزان روحیه کارآفرینی آن ها در دستگاه های اجراییبررسی رابطه بین رشد معنوی کارکنان و میزان روحیه کارآفرینی آن ها در دستگاه های اجرایی 300x199 - تحقیق بررسی رابطه بین رشد معنوی کارکنان و میزان روحیه کارآفرینی آن ها در دستگاه های اجرایی

دانلود تحقیق بررسی رابطه بین رشد معنوی کارکنان و میزان روحیه کارآفرینی آن ها در دستگاه های اجرایی

در قالب Word و در ۲۷۰ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

تحقیق بررسی رابطه بین رشد معنوی کارکنان و میزان روحیه کارآفرینی

چکیده

بیان مسئله

مقدمه

۱-۱ – عنوان تحقیق

۱-۲- بیان مسئله

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

۱-۴- اهداف تحقیق

۱-۴-۱- اهداف اصلی تحقیق

۱-۴-۲- اهداف فرعی تحقیق

۵ – قلمرو تحقیق

الف: قلمرو مکانی تحقیق

ب: قلمرو زمانی تحقیق

ج: قلمرو موضوعی تحقیق

۱-۶- تعاریف و مفاهیم واژه‌ها

۱-۶-۱- تعریف نظری واژه‌ها

۶- ۲ – تعاریف عملیاتی واژه‌ها

۷ – نوع متغیرهای تحقیق

خلاصه

مروری بر ادبیات موضوع

مقدمه

۲-۱- بخش اول: بررسی نظریه‌ها پیرامون رشد معنوی

۲-۱-۱- ماهیت رشد معنوی

۲-۱-۲- تاریخچه تکاملی معنویت

۲-۱-۳ -ارثی بودن معنویت

۲-۱-۴- عصب‌شناسی تجربه‌های معنوی

۲-۱-۵- واژه معنویت

۲-۱-۶- تعریف رشد و معنویت

۲-۱-۷- مفهوم رشد معنوی

۲-۱-۸- تعریف معنویت بر اساس یافته‌های تجربی

۲-۱-۹- ابعاد معنوی

۲-۱-۹-۱- معنا

۲-۱-۹-۲- تعالی

۲-۱-۹-۳- عشق

۲-۱-۱۰- معنویت از دیدگاه‌های مختلف

۲-۱-۱۰-۱- معنویت سکولار

۲-۱-۱۰- ۲- مکتب نیوایج

۲-۱-۱۰-۳- دین

۲-۱-۱۱- چالش‌های رشد معنوی

۲-۱-۱۱-۱- چالش غفلت

۲-۱-۱۱-۲- تحصیل بیداری

۲-۱-۱۲- راه‌های عملی ترک غفلت

۲-۱-۱۲-۱- آهنگ کار نیک کردن

۲-۱-۱۲-۲- یاد و ذکر دائمی خداوند

۲-۱-۱۲-۳- اهمیت به نمازهای واجب

۲-۱-۱۲-۴- محاسبه

۲-۱-۱۲-۵- مراقبه

۲-۱-۱۳- چالش دوستی دنیا

۲-۱-۱۳-۱- «چه راه چاره‌ای باید جست؟»

۲-۱-۱۳-۲- توجه به ماهیت دنیا

۲-۱-۱۳-۳- توجه به کوتاهی دنیا

۲-۱-۱۳-۴- زهد ورزیدن

۲-۱-۱۳-۵-اسلام، دین اعتدال

۲-۱۱-۳- چالش شیطان و هوای نفس

۲-۱۱-۴- چالش عادت‌های بد (راحت‌طلبی)

۲-۱۱-۵- چالش گناهان

۲-۱۲- چند نکته برای رشد معنوی

۲-۲- بخش دوم: بررسی نظریه‌ها پیرامون روحیه کارآفرینی

۲-۲-۱- تاریخچه روحیه کارآفرینی

۲-۲-۲- مفهوم واژه کارآفرینی

۲-۲-۳- تعاریف و مفهوم کارآفرینی

۲-۲-۴-کارآفرین کیست؟

۲-۲-۵-کارآفرینی

۲-۲-۶- کارآفرینی سازمانی

۲-۲-۷- کارآفرین (مستقل)

۲-۲-۸- کارآفرین شرکتی

۲-۲-۹- ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان

۲-۲-۱۰- روحیه کارآفرینی

۲-۲-۱۱- مدیریت ریسک اجتماعی

۲-۲-۱۲- استراتژی‌های مدیریت ریسک

۲-۲-۱۳- تعریف روحیه

۲-۲-۱۴- فرهنگ کارآفرینی

۲-۲-۱۵- سابقه کارآفرینی در ایران

۲-۲-۱۶- ویژگی‌های کارآفرینان

۲-۲-۱۷- نیاز به موفقیت

۲-۲-۱۸- استقلال‌طلبی

۲-۲-۱۹- تحمل ابهام

۲-۲-۲۰- منبع کنترل درونی

۲-۲-۲۱- مخاطره پذیری

۲-۲-۲۲- آینده‌نگری و ریسک‌پذیری

۲-۲-۲۳- انگیزه پیشرفت

۲-۲-۲۴- خلاقیت

۲-۲-۲۵- صفات اشخاص کارآفرین

۲-۲-۲۶- کارآفرینی فرهنگی

۲-۲-۲۷-وظایف کارآفرین

۲-۲-۲۷-۱- هشت وظیفه برای کارآفرین وجود دارد:

۲-۲-۲۸- انگیزه‌های مهم کارآفرینی

۲-۲-۲۸-۱- سه انگیزه اولیه باعث می‌شود که افراد، کارآفرین شوند:

۲-۲-۲۸-۲- سرچشمه کارآفرینی

۱- الگوی گروهونز و همکاران

۲-الگوی بلتنر

۳- مدل آرد چویلی (۲۰۰۳)

۲-۲-۲۸-۳- طبقه‌بندی چاندلر

جدول ۲-۱: طبقه‌بندی مدل‌های کشف فرصت توسط چاندلر و همکاران (۲۰۰۴)

۲-۲-۲۸-۴- طبقه‌بندی ونکاترامن و ثاراثوتی

۲-۲-۲۸-۵- ده مورد از ویژگی‌هایی که تامپسون، هیسریچ و پیترز (۱۹۹۸) در مورد کارآفرینان ذکر کرده‌اند، عبارتند از:

۲-۲-۲۹-اهمیت و ضرورت آموزش کارآفرینی

۲-۲-۲۹-۱- فرآیند آموزش کارآفرینی

۲-۲-۲۹-۲- دوره‌های آموزش کارآفرینی

۲-۲-۲۹-۳- رئوس مطالب آموزش کارآفرینی

۲-۲-۲۹-۴- نقش‌های کارآفرینان در جامعه عبارتند از:

۲-۳- بخش سوم: بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع تحقیق

۲-۳-۱- تحقیقات انجام شده در زمینه رشد معنوی در داخل کشور

۲-۳-۲- تحقیقات انجام شده در زمینه رشد معنوی در خارج کشور

۲-۳-۳- تحقیقات انجام شده در زمینه کارآفرینی در داخل کشور

۲-۳-۴- تحقیقات انجام شده در زمینه کارآفرینی در خارج کشور

۲-۴- بخش چهارم: چارچوب نظری، مدل مفهومی، مدل تحلیلی و فرضیات تحقیق

۲-۴-۱- چارچوب نظری تحقیق

۲-۴-۲- مدل مفهومی تحقیق

۲-۴-۳- مدل تحلیلی تحقیق

۲-۴-۴- فرضیات تحقیق

۲-۴-۴-۱- فرضیه اصلی

۲-۴-۴-۲- فرضیات فرعی

تحقیق بررسی رابطه بین رشد معنوی کارکنان و میزان روحیه کارآفرینی

روش تحقیق

مقدمه

۳-۱- روش تحقیق

۳-۲- فرآیند تحقیق

۳-۳- جامعه آماری

۳-۴- حجم نمونه و روش نمونه‌گیری

۳-۵- ابزار گردآوری داده‌ها

جدول شماره ۳-۱- امتیازبندی سؤالات رشد معنوی و مؤلفه‌های آن

جدول شماره ۳-۲- مقیاس نتیجه‌گیری رشد معنوی و مؤلفه‌های آن

جدول شماره ۳-۳- امتیازبندی سؤالات روحیه کارآفرینی و مؤلفه‌های آن

جدول شماره ۳-۴- مقیاس نتیجه‌گیری سؤالات روحیه کارآفرینی و مؤلفه‌های آن

۳-۶- روایی و پایایی پرسشنامه

جدول شماره ۳-۵- سازگاری درونی

۳-۷- روش جمع‌آوری اطلاعات

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

خلاصه

تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه

۴-۱: توصیف شاخص‌های دموگرافیک (بررسی ویژگی‌های عمومی)

۴-۱-۱: وضعیت جنسیت آزمودنی‌ها

جدول ۴-۱: توزیع فراوانی وضعیت جنسیت آزمودنی‌ها

نمودار ۴-۱: درصد فراوانی وضعیت جنسیت آزمودنی‌ها

۴-۱-۲: وضعیت میزان تحصیلات آزمودنی‌ها

جدول ۴-۲: توزیع فراوانی وضعیت میزان تحصیلات آزمودنی‌ها

نمودار ۴-۲: درصد فراوانی وضعیت میزان تحصیلات آزمودنی‌ها

۴-۱-۳: وضعیت سابقه خدمت آزمودنی‌ها

جدول ۴-۳: توزیع فراوانی وضعیت سابقه خدمت آزمودنی‌ها

نمودار ۴-۳: درصد فراوانی وضعیت سابقه خدمت آزمودنی‌ها

۴-۱-۴: وضعیت سن آزمودنی‌ها

جدول ۴-۴: توزیع فراوانی وضعیت سن آزمودنی‌ها

نمودار ۴-۴: درصد فراوانی وضعیت سن آزمودنی‌ها

۴-۱-۵: وضعیت تأهل آزمودنی‌ها

جدول ۴-۵: توزیع فراوانی وضعیت تأهل آزمودنی‌ها

نمودار ۴-۵: درصد فراوانی وضعیت تأهل آزمودنی‌ها

۴-۲: وضعیت متغیرهای تحقیق

الف: وضعیت متغیر رشد معنوی و مؤلفه‌های آن

۴-۲-۱: وضعیت متغیر رشد معنوی

جدول ۴-۶: توزیع فراوانی متغیر رشد معنوی

نمودار ۴-۶: درصد فراوانی متغیر رشد معنوی

وضعیت مؤلفه‌های متغیر رشد معنوی

۴-۲-۲: وضعیت متغیر میزان آگاهی

جدول ۴-۷: توزیع فراوانی متغیر میزان آگاهی

نمودار ۴-۷: درصد فراوانی متغیر میزان آگاهی

۴-۲-۳: وضعیت متغیر پذیرش واقعی

جدول ۴-۸: توزیع فراوانی متغیر میزان پذیرش واقعی

نمودار ۴-۸: درصد فراوانی متغیر میزان پذیرش واقعی

۴-۲-۴: وضعیت متغیر ناامیدی

جدول ۴-۹: توزیع فراوانی متغیر میزان ناامیدی

نمودار ۴-۹: درصد فراوانی متغیر میزان ناامیدی

۴-۲-۵: وضعیت متغیر بزرگنمایی

جدول ۴-۱۰: توزیع فراوانی متغیر میزان بزرگنمایی

نمودار ۴-۱۰: درصد فراوانی متغیر میزان بزرگنمایی

۴-۲-۶: وضعیت متغیر بی‌ثباتی

جدول ۴-۱۱: توزیع فراوانی متغیر میزان بی‌ثباتی

نمودار ۴-۱۱: درصد فراوانی متغیر میزان بی‌ثباتی

۴-۲-۷: وضعیت متغیر مدیریت برداشت

جدول ۴-۱۲: توزیع فراوانی متغیر میزان مدیریت برداشت

نمودار ۴-۱۲: درصد فراوانی متغیر میزان مدیریت برداشت

۴-۲-۸: نمره‌های متغیر رشد معنوی و مؤلفه‌های آن

جدول ۴-۱۳: آماره‌های توصیفی نمره‌های متغیر رشد معنوی و مؤلفه‌های آن

نمودار ۴-۱۳: آماره‌های توصیفی متغیر رشد معنوی

نمودار ۴-۱۴: آماره‌های توصیفی متغیر میزان آگاهی

نمودار ۴-۱۵: آماره‌های توصیفی متغیر میزان پذیرش واقعی

نمودار ۴-۱۶: آماره‌های توصیفی متغیر میزان ناامیدی

نمودار ۴-۱۷: آماره‌های توصیفی متغیر میزان بزرگنمایی

نمودار ۴-۱۸: آماره‌های توصیفی متغیر میزان بی‌ثباتی

نمودار ۴-۱۹: آماره‌های توصیفی متغیر میزان مدیریت برداشت

۴-۱-۹: بررسی توزیع متغیر رشد معنوی و مؤلفه‌های آن

نمودار ۴-۲۰: نمودار جعبه‌ای برای مقایسه توزیع متغیر رشد معنوی و مؤلفه‌های آن

ب: وضعیت متغیر روحیه کارآفرینی و مؤلفه‌های آن

۴-۲-۱۰: وضعیت متغیر روحیه کارآفرینی

جدول ۴-۱۴: توزیع فراوانی متغیر روحیه کارآفرینی

نمودار ۴-۲۱: درصد فراوانی متغیر روحیه کارآفرینی

وضعیت مؤلفه‌های متغیر روحیه کارآفرینی

۴-۲-۱۰: وضعیت متغیر خلاقیت

جدول ۴-۱۵: توزیع فراوانی متغیر خلاقیت

نمودار ۴-۲۲: درصد فراوانی متغیر خلاقیت

۴-۲-۱۱: وضعیت متغیر عزت نفس

جدول ۴-۱۶: توزیع فراوانی متغیر عزت نفس

نمودار ۴-۲۳: درصد فراوانی متغیر عزت نفس

۴-۲-۱۲: وضعیت متغیر انگیزه پیشرفت

جدول ۴-۱۷: توزیع فراوانی متغیر انگیزه پیشرفت

نمودار ۴-۲۴: درصد فراوانی متغیر انگیزه پیشرفت

۴-۲-۱۳: وضعیت متغیر منبع کنترل درونی

جدول ۴-۱۸: توزیع فراوانی متغیر منبع کنترل درونی

نمودار ۴-۲۵: درصد فراوانی متغیر منبع کنترل درونی

۴-۲-۱۴: وضعیت متغیر آینده گیری

جدول ۴-۱۹: توزیع فراوانی متغیر آینده گیری

نمودار ۴-۲۶: درصد فراوانی متغیر آینده گیری

۴-۲-۱۵: وضعیت متغیر خطرپذیری

جدول ۴-۲۰: توزیع فراوانی متغیر خطرپذیری

نمودار ۴-۲۷: درصد فراوانی متغیر خطرپذیری

۴-۲- ۱۶: نمره‌های متغیر روحیه کارآفرینی و مؤلفه‌های آن

جدول ۴-۲۱: آماره‌های توصیفی متغیر روحیه کارآفرینی و مؤلفه‌های آن

نمودار ۴-۲۸: آماره‌های توصیفی متغیر روحیه کارآفرینی

نمودار ۴-۲۹: آماره‌های توصیفی متغیر خلاقیت

نمودار ۴-۳۰: آماره‌های توصیفی متغیر عزت نفس

نمودار ۴-۳۱: آماره‌های توصیفی متغیر انگیزه پیشرفت

نمودار ۴ -۳۲: آماره‌های توصیفی متغیر منبع کنترل درونی

نمودار ۴-۳۳: آماره‌های توصیفی متغیر آینده‌نگری

نمودار ۴-۳۴: آماره‌های توصیفی متغیر خطرپذیری

۴-۱-۱۴: بررسی توزیع متغیر روحیه کارآفرینی و مؤلفه‌های آن

نمودار ۴-۳۵: نمودار جعبه‌ای برای مقایسه توزیع متغیر روحیه کارآفرینی و مؤلفه‌های آن

۴-۳: بررسی فرضیه‌های تحقیق

جدول ۴-۲۲: آزمون کلموگرف اسمیرنف برای بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تحقیق

۴-۳: فرضیه‌های تحقیق

۴-۳-۱: بین رشد معنوی کارکنان و میزان روحیه کارآفرینی آن‌ها در دستگاه‌های اجرایی شهرستان لاهیجان رابطه وجود دارد.

جدول ۴-۲۳: آماره‌های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین رشد معنوی کارکنان و میزان روحیه کارآفرینی آن‌ها

نمودار ۴-۳۶: نمودار پراکنش بین رشد معنوی کارکنان و میزان روحیه کارآفرینی آن‌ها

۴-۳-۲: بین میزان آگاهی کارکنان و میزان روحیه کارآفرینی آن‌ها در دستگاه‌های اجرایی شهرستان لاهیجان رابطه وجود دارد.

جدول ۴-۲۴: آماره‌های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین میزان آگاهی کارکنان و میزان روحیه کارآفرینی آن‌ها

نمودار ۴-۳۷: نمودار پراکنش بین میزان آگاهی کارکنان و میزان روحیه کارآفرینی آن‌ها

۴-۳-۳: بین میزان پذیرش واقعی کارکنان و میزان روحیه کارآفرینی آن‌ها در دستگاه‌های اجرایی شهرستان لاهیجان رابطه وجود دارد.

جدول ۴-۲۵: آماره‌های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین میزان پذیرش واقعی کارکنان و میزان روحیه کارآفرینی آن‌ها

نمودار ۴-۳۸: نمودار پراکنش بین میزان پذیرش واقعی کارکنان و میزان روحیه کارآفرینی آن‌ها

۴-۳-۴: بین میزان ناامیدی کارکنان و میزان روحیه کارآفرینی آن‌ها در دستگاه‌های اجرایی شهرستان لاهیجان رابطه وجود دارد.

جدول ۴-۲۶: آماره‌های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین میزان ناامیدی کارکنان و میزان روحیه کارآفرینی آن‌ها

نمودار ۴-۳۹: نمودار پراکنش بین میزان ناامیدی کارکنان و میزان روحیه کارآفرینی آن‌ها

۴-۳-۵: بین میزان بزرگنمایی کارکنان و میزان روحیه کارآفرینی آن‌ها در دستگاه‌های اجرایی شهرستان لاهیجان رابطه وجود دارد.

جدول ۴-۲۷: آماره‌های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین میزان بزرگنمایی کارکنان و میزان روحیه کارآفرینی آن‌ها

نمودار ۴-۴۰: نمودار پراکنش بین میزان بزرگنمایی کارکنان و میزان روحیه کارآفرینی آن‌ها

۴-۳-۶: بین میزان بی‌ثباتی کارکنان و میزان روحیه کارآفرینی آن‌ها در دستگاه‌های اجرایی شهرستان لاهیجان رابطه وجود دارد.

جدول ۴-۲۸: آماره‌های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین میزان بی‌ثباتی کارکنان و میزان روحیه کارآفرینی آن‌ها

نمودار ۴-۴۱: نمودار پراکنش بین میزان بی‌ثباتی کارکنان و میزان روحیه کارآفرینی آن‌ها

۴-۳-۷: بین میزان مدیریت برداشت کارکنان و میزان روحیه کارآفرینی آن‌ها در دستگاه‌های اجرایی شهرستان لاهیجان رابطه وجود دارد.

جدول ۴-۲۹: آماره‌های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین میزان مدیریت برداشت کارکنان و میزان روحیه کارآفرینی آن‌ها

نمودار ۴-۴۲: نمودار پراکنش بین میزان مدیریت برداشت کارکنان و میزان روحیه کارآفرینی آن‌ها

۴-۳-۸: بین جنسیت و رشد معنوی کارکنان در دستگاه‌های اجرایی شهرستان لاهیجان رابطه وجود دارد.

جدول ۴-۳۰: آماره خی– دو پیرسون، بین سطوح دو متغیر جنسیت و رشد معنوی کارکنان

نمودار ۴-۴۳: نمودار میله‌ای بر اساس سطوح دو متغیر جنسیت و رشد معنوی کارکنان

۴-۳-۹: بین جنسیت و روحیه کارآفرینی کارکنان در دستگاه‌های اجرایی شهرستان لاهیجان رابطه وجود دارد.

جدول ۴-۳۱: آماره خی– دو پیرسون، بین سطوح دو متغیر جنسیت و روحیه کارآفرینی کارکنان

نمودار ۴-۴۴: نمودار میله‌ای بر اساس سطوح دو متغیر جنسیت و روحیه کارآفرینی کارکنان

۴-۳-۱۰: بین وضعیت تأهل و رشد معنوی کارکنان در دستگاه‌های اجرایی شهرستان لاهیجان رابطه وجود دارد.

جدول ۴-۳۲: آماره خی– دو پیرسون، بین سطوح دو متغیر وضعیت تأهل و رشد معنوی کارکنان

نمودار ۴-۴۵: نمودار میله‌ای بر اساس سطوح دو متغیر وضعیت تأهل و رشد معنوی کارکنان

۴-۳-۱۱: بین وضعیت تأهل و روحیه کارآفرینی کارکنان در دستگاه‌های اجرایی شهرستان لاهیجان رابطه وجود دارد.

جدول ۴-۳۳: آماره خی– دو پیرسون، بین سطوح دو متغیر وضعیت تأهل و روحیه کارآفرینی کارکنان

نمودار ۴-۴۶: نمودار میله‌ای بر اساس سطوح دو متغیر وضعیت تأهل و روحیه کارآفرینی کارکنان

۴-۳-۱۲: بین میزان تحصیلات و رشد معنوی کارکنان در دستگاه‌های اجرایی شهرستان لاهیجان رابطه وجود دارد.

جدول ۴-۳۴: آماره‌های آزمون همبستگی اسپیرمن وتاو b کندال مربوط به رابطه بین میزان تحصیلات و رشد معنوی کارکنان

نمودار ۴-۴۷: نمودار پراکنش بین میزان تحصیلات و نمرات رشد معنوی کارکنان

۴-۳-۱۳: بین میزان تحصیلات و روحیه کارآفرینی کارکنان در دستگاه‌های اجرایی شهرستان لاهیجان رابطه وجود دارد.

جدول ۴-۳۵: آماره‌های آزمون همبستگی اسپیرمن وتاو b کندال مربوط به رابطه بین میزان تحصیلات و روحیه کارآفرینی کارکنان

نمودار ۴-۴۸: نمودار پراکنش بین میزان تحصیلات و نمرات روحیه کارآفرینی کارکنان

۴-۳-۱۴: بین سابقه خدمت و رشد معنوی کارکنان در دستگاه‌های اجرایی شهرستان لاهیجان رابطه وجود دارد.

جدول ۴-۳۶: آماره‌های آزمون همبستگی اسپیرمن وتاو b کندال مربوط به رابطه بین سابقه خدمت و رشد معنوی کارکنان

نمودار ۴-۴۹: نمودار پراکنش بین سابقه خدمت و نمرات رشد معنوی کارکنان

۴-۳-۱۵: بین سابقه خدمت و روحیه کارآفرینی کارکنان در دستگاه‌های اجرایی شهرستان لاهیجان رابطه وجود دارد.

جدول ۴-۳۷: آماره‌های آزمون همبستگی اسپیرمن وتاو b کندال مربوط به رابطه بین سابقه خدمت و روحیه کارآفرینی کارکنان

نمودار ۴-۵۰: نمودار پراکنش بین سابقه خدمت و نمرات روحیه کارآفرینی کارکنان

۴-۳-۱۶: بین سن و رشد معنوی کارکنان در دستگاه‌های اجرایی شهرستان لاهیجان رابطه وجود دارد.

جدول ۴-۳۸: آماره‌های آزمون همبستگی اسپیرمن وتاو b کندال مربوط به رابطه بین سن و رشد معنوی کارکنان

نمودار ۴-۵۱: نمودار پراکنش بین سن و نمرات رشد معنوی کارکنان

۴-۳-۱۷: بین سن و روحیه کارآفرینی کارکنان در دستگاه‌های اجرایی شهرستان لاهیجان رابطه وجود دارد.

جدول ۴-۳۹: آماره‌های آزمون همبستگی اسپیرمن وتاو b کندال مربوط به رابطه بین سن و روحیه کارآفرینی کارکنان

نمودار ۴-۵۲: نمودار پراکنش بین سن و نمرات روحیه کارآفرینی کارکنان

نتیجه‌گیری، بحث و پیشنهادات

مقدمه

۵- بیان نتایج پژوهش

۵-۱ خلاصه نتایج مربوط به متغیرهای دموگرافیک (بررسی ویژگی‌های عمومی)

۵-۱-۲ بررسی وضعیت ابعاد متغیرهای رشد معنوی در دستگاه‌های اجرایی شهرستان لاهیجان طبق جداول توزیع فراوانی

۵-۱-۲-۱ وضعیت متغیرهای رشد معنوی

۵-۱-۲- ۲-وضعیت متغیر میزان آگاهی

۵-۱-۲-۳- وضعیت متغیر پذیرش واقعی

۵-۱-۲-۴- وضعیت متغیر ناامیدی

۵-۱-۲-۵- وضعیت متغیر بزرگنمایی

۵-۱-۲-۶- وضعیت متغیر بی‌ثباتی

۵-۱-۲-۷- وضعیت متغیر مدیریت برداشت

۵-۱-۳- بررسی وضعیت مؤلفه‌های متغیر روحیه کارآفرینی

۵ -۱-۳-۱- وضعیت متغیرهای روحیه کارآفرینی

۵-۱-۳-۲- وضعیت متغیر خلاقیت

۵-۱-۳-۳- وضعیت متغیر عزت نفس

۵-۱-۳-۴- وضعیت متغیر انگیزه پیشرفت

۵-۱-۳-۵- وضعیت متغیر منبع کنترل درونی

۵-۱-۳-۶- وضعیت متغیر آینده گیری

۵-۱-۳-۷- وضعیت متغیر خطرپذیری

۵-۱-۴- بیان خلاصه نتایج فرضیات

۵-۱-۴-۱- فرضیه اصلی تحقیق

۵-۱-۴-۲- فرضیه فرعی تحقیق

۵-۱-۴-۲-۱- بین میزان آگاهی کارکنان و میزان روحیه کارآفرینی آن‌ها در دستگاه‌های اجرایی شهرستان لاهیجان رابطه وجود دارد.

۵-۱-۴-۲-۲- بین میزان پذیرش واقعی کارکنان و میزان روحیه کارآفرینی آن‌ها در دستگاه‌های اجرایی شهرستان لاهیجان رابطه وجود دارد.

۵-۱-۴-۲-۳- بین میزان ناامیدی کارکنان و میزان روحیه کارآفرینی آن‌ها در دستگاه‌های اجرایی شهرستان لاهیجان رابطه وجود دارد.

۵-۱-۴-۲-۴- بین میزان بزرگنمایی کارکنان و میزان روحیه کارآفرینی آن‌ها در دستگاه‌های اجرایی شهرستان لاهیجان رابطه وجود دارد.

۵-۱-۴-۲-۵- بین میزان بی‌ثباتی کارکنان و میزان روحیه کارآفرینی آن‌ها در دستگاه‌های اجرایی شهرستان لاهیجان رابطه وجود دارد.

۵-۱-۴-۲-۶- بین میزان مدیریت برداشت کارکنان و میزان روحیه کارآفرینی آن‌ها در دستگاه‌های اجرایی شهرستان لاهیجان رابطه وجود دارد.

۵-۱-۴-۲-۷- بین میزان روحیه کارآفرینی کارکنان و میزان رشد معنوی در دستگاه‌های اجرایی شهرستان لاهیجان با حضور متغیر میانجی (سن، جنسیت، میزان تحصیلات، سابقه خدمت) تفاوت وجود دارد.

۵-۲- بحث و بررسی

۵-۳- مشکلات و محدودیت‌های پژوهش

۵-۴- پیشنهادهای تحقیق

۵-۵- پیشنهادهای کاربردی

پیشنهادهایی به محققین آینده

خلاصه

پیوست‌ها

پیوست ۱:

پیوست ۲

پرسشنامه اول

پرسشنامه دوم

پیوست ۳

پرسشنامه سنجش معنویت

پیوست ۴

پیوست ۵

منابع

منابع فارسی

منابع انگلیسی

Abstract

تحقیق بررسی رابطه بین رشد معنوی کارکنان و میزان روحیه کارآفرینی

چکیده

در طول تاریخ بشریت، دین و معنویت جزء نیازهای اساسی و مبرم حیات انسان‌ها بوده است و نیاز به منابع الهی برای رسیدن به آرامش در مقابل استرس‌های محیطی نقش بسیار مهمی را در روند تکامل انسان ایفا نموده است. مطالعه معنویت در محیط کار پدیده نوپایی است که می‌تواند نیروی قدرتمند مثبتی برای زندگی افراد باشد. از این رو، هدف این تحقیق، بررسی میزان رشد معنوی کارکنان در دستگاه‌های اجرایی شهرستان لاهیجان و رابطه آن با میزان روحیه کارآفرینی آن‌ها می‌باشد.

جامعه آماری این تحقیق شامل ۱۷۰۷ نفر از کارکنان ۶۲ دستگاه اجرایی شهرستان لاهیجان است. از این تعداد و با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده متناسب با حجم جامعه و از طریق فرمول کوکران حجم نمونه‌ای برابر با ۲۳۱ نفر انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌های این پژوهش دو پرسشنامه سنجش معنویت و روحیه کارآفرینی می‌باشد که روایی و پایایی پرسشنامه سنجش معنویت به ترتیب ۹۵ صدم و ۷۰ صدم و روایی و پایایی میزان روحیه کارآفرینی ۹۶ صدم و ۸۴ صدم محاسبه گردید.

به منظور توصیف و تحلیل داده‌ها، از انواع جدول‌های توزیع فراوانی، نمودارها، آزمون‌های پیرسون، اسپیرمن و تاو کندال همراه با نمودار پراکنش برای تعیین رابطه بین دو متغیر، ضریب تعیین و آزمون کای دو استفاده شد که تمامی تحلیل‌های آماری به وسیله نرم‌افزار Spss انجام گرفت. تحلیل داده‌ها بیانگر این واقعیت است که با افزایش نمرات رشد معنوی، نمرات میزان روحیه کارآفرینی مدیران افزایش یافته که نشان‌دهنده وجود رابطه مستقیم این دو متغیراست.

5/5 (1 نظر)

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تحقیق بررسی رابطه بین رشد معنوی کارکنان و میزان روحیه کارآفرینی آن ها در دستگاه های اجرایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *